قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها

مصوب 1380/01/22 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

‌قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
مصوب 1380,01,22

‌ماده واحده - مهلتهاي ده ساله مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مصوب 1367،‌به پنج سال كاهش مي‌يابد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.1.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي