مجاز بودن ورود 1000 دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس كشور با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن ورود 1000 دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس كشور با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت
مصوب 1400,06,10با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت وزيران در جلسه 10 /6 /1400 به پيشنهاد شماره 477 /100 مورخ 16 /4 /1400 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

ورود (1000) دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور موردنظر اورژانس كشور و در صورت ضرورت بالاي (2500) سي سي براي توليد آمبولانس با رعايت آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، و تأييد با وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفيت توليدكنندگان داخلي مجاز است.

محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور