بخشنامه امور گمركي در خصوص ارسال نامه مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد صادرات محصولات فولادي (مقاطع طويل)

مصوب 1400/06/06 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه امور گمركي در خصوص ارسال نامه مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد صادرات محصولات فولادي (مقاطع طويل)
مصوب 1400,06,06

باسلام،
پيرو بخشنامه شماره 624242 /1400 /101 مورخ 13 /05 /1400 موضوع ساماندهي صادرات محصولات فولادي (مقاطع طويل)، به پيوست تصوير نامه شماره 137009 /60 مورخ 03 /06 /1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 135795 /60 مورخ 02 /06 /1400 مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عيناً جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه هاي مزبوز با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال ميگردد.

علي اكبر شادماني
مديركل دفتر صادرات

تصاوير در متن و تصوير موجود است. صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15 صفحه 16 صفحه 17 صفحه 18 صفحه 19 صفحه 20 صفحه 21 صفحه 22