بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت شركت هاي ارايه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر از ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/11/25 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت شركت هاي ارايه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر از ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1399,11,25

نظر به بند (الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه‌ دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي كشور به شماره 132808 مورخ 03 /07 /1398 در خصوص ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر كه: «كليه اشخاص حقوقي ارائه ‌دهنده خدمات برخط جا به‌ جايي و حمل ‌و نقل مسافر درون شهري و حومه عضو اتحاديه صنفي كشوري كسب‌ وكار مربوطه كه برخي از عمليات آن ‌ها با استفاده از اپليكيشن يا سايت انجام شود؛ اعم از اينكه وسيله نقليه، تحت مالكيت خود شخص باشد يا طي قرارداد با شخص ثالث همكاري نمايند.» و با توجه به اينكه ارائه خودرو از طريق نرم افزار به منزله قرارداد في مابين مسافر، اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر و راننده مي باشد كه براي جابجايي مسافر از مبدا تا مقصد معين تنظيم مي گردد در صورتي كه كليه مسئوليت هاي حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر باشد، به موجب بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري فارغ از نوع، نحوه و كيفيت آن، معاف از ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، لذا اشخاص حقوقي كه مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجايي مسافر مي كنند، چنانچه جابجايي مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهاي خود مالك واگذار و درصدي از كرايه حمل را طبق مقررات براي حمل مسافر دريافت نمايند، با عنايت به مراتب فوق دريافت مذكور از مصاديق ارائه خدمات حمل ونقل مسافر موضوع بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي گردد.

محمود عليزاده