آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 19 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 53273 مورخ 6 /11 /1399 وزارت دادگستري (با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد ماده (3) قانون حمايت قضايي و بيمه ‏اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل ‏باني - مصوب 1399 - آيين ‏نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‏نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني
مصوب 1399,11,19

ماده 1 - در اين آيين‏ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‏روند:

1 - قانون: قانون حمايت قضايي و بيمه ‏اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل ‏باني - مصوب 1399 -.

2 - بيمه ‏گر: شركت بيمه‏ اي كه مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده باشد و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت ناشي از حوادث تحت پوشش و مسئوليت مدني را طبق قانون و اين آيين‏ نامه به عهده مي‏ گيرد.

3 - دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخيزداري كشور.

4 - مأموران: مأموران يگان حفاظت دستگاه ‏هاي مشمول اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان ‏هاي حفاظت در دستگاه‏ هاي اجرايي، تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي ‏شوند و همچنين ساير افراد غير از مأموران يگان حفاظت كه از سوي دستگاه ‏هاي مشمول بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت ‏هاي سازماني استفاده مي‏ شوند، مانند مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي.

ماده 2 - در مواردي كه مأموران با رعايت قانون، سلاح به كار گرفته و شخص يا اشخاص بي‏ گناهي مقتول يا مجروح شده يا مي ‏شوند و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده يا مي‏ گردد، پرداخت ديه و جبران خسارات مذكور به طور كامل بر اساس رأي مرجع قضايي از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذي ‏ربط صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 - دستگاه‏ هاي مشمول براي تأمين ديه و خسارت موضوع اين ماده، حسب مورد مي ‏توانند مسئوليت مدني مأموران خود را به طور كامل نزد يكي از بيمه‏ گران بيمه كنند.

تبصره 2 - مأموراني كه قبل از تصويب قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نموده و از اين لحاظ ملزم به پرداخت ديه يا جبران خسارت گرديده ‏اند، ولي وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بدهي آنان با ارايه اسناد و مدارك لازم از محل اعتبارات اين آيين ‏نامه پرداخت خواهد شد.

ماده 3 - دستگاه‏ هاي مشمول مكلفند مأموران خود را در انجام وظايف و مأموريت ‏شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب ‏العلاج، نقص عضو و از كارافتادگي مطابق قوانين مربوط به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه ‏هاي حرام و در مورد ساير حوادث به طور كامل نزد يكي از بيمه ‏گران بيمه نمايند.

تبصره 1 - ميزان تعهد بيمه ‏گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانين مربوط و در مورد نقص عضو، از كارافتادگي، بيماري صعب ‏العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بيمه است.

تبصره 2 - در صورتي كه دستگاه مشمول مأموران خود را در اجراي اين ماده بيمه نكرده باشد يا خسارت وي به طور كامل پوشش داده نشده باشد، ديه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذي‏ ربط پرداخت مي‏ شود.

ماده 4 - دستگاه‏ هاي مشمول مي‏ توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بيمه‏ گر، با تأييد بالاترين مقام دستگاه و با رعايت مقررات مربوط، به مأموراني كه در جهت انجام وظيفه مطابق قانون متحمل صدمات بدني و ضرر و زيان مالي شده‏ اند، ظرف يك سال كمك مالي نمايند.

ماده 5 - مأموران دستگاه‏ هاي مشمول از حمايت ‏هاي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب 1376 - با اصلاحات بعدي و آيين‏ نامه اجرايي آن موضوع تصويب‌ نامه شماره 28212 /ت20474هـ مورخ 3 /7 /1379 و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشند.

ماده 6 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي ماده (2) اين آيين‏ نامه را در رديف جداگانه در لايحه بودجه سنواتي و اعتبار لازم جهت حق بيمه مربوط به پوشش بيمه‏ اي مأموران موضوع ماده (3) و همچنين اجراي ماده (4) اين آيين نامه را ذيل رديف هر يك از دستگاه‏ هاي مشمول پيش ‏بيني و تأمين نمايد.

تبصره - اعتبارات مذكور بر پايه درخواست دستگاه‏ هاي مربوط تخصيص مي ‏يابد و طبق مقررات ذي‏ ربط در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

ماده 7 - در مواردي كه دستگاه‏ هاي مشمول اقدام به استفاده از تشكل‏ هاي مردم نهاد، همياران طبيعت، نيروهاي داوطلب مردمي و نيروهاي ساير دستگاه‏ ها ‌نمايند، از حمايت ‏هاي قانوني، قضايي و بيمه‏ اي موضوع اين آيين ‌نامه و مواد (9)، (16) و (20) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 - بهره ‌مند خواهند شد.

تبصره - نيروهاي مشمول اين ماده بايد در سامانه همكاري داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام كنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامي به بيمه ‏گر نسبت به برقراري پوشش بيمه‏ مسئوليت مدني و حوادث داوطلبان اقدام مي ‏نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور