تامين اعتبار به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ريال براي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور آمادگي براي مبارزه با ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ريال براي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور آمادگي براي مبارزه با ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور
مصوب 1399,11,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /11 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال به ترتيب مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، به منظور آمادگي جهت مبارزه با ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور در اختيار سازمان حفظ نباتات كشور قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

2 – سازمان حفظ نباتات كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور