بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص شرايط صادرات فولاد و ساير فلزات

مصوب 1399/11/19 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص شرايط صادرات فولاد و ساير فلزات
مصوب 1399,11,19

پيرو بخشنامه شماره 377608 /97 /101 مورخ 5 /4 /97 موضوع شرايط صادرات فولاد و ساير فلزات، با توجه به ابهام موجود و استعلام انجام شده توسط اين دفتر در خصوص شرايط صادرات شمش سرب آنتيمو آن دار و آرسنيك دار، به پيوست تصوير نامه شماره 276799 /60 مورخ 14 /11 /99 مديركل محترم دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات كالاهاي اشاره شده جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري ارسال مي گردد.

علي اكبر شاماني
مديركل دفتر صادرات