بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص تشريفات صادرات كليه اظهارنامه هاي صادراتي كه كالاي موضوع اظهارنامه تحت كدهاي طبقه بندي 2619 و 2821 اظهار گرديده است

مصوب 1399/11/18 گمرك ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص تشريفات صادرات كليه اظهارنامه هاي صادراتي كه كالاي موضوع اظهارنامه تحت كدهاي طبقه بندي 2619 و 2821 اظهار گرديده است
مصوب 1399,11,18

با سلام
پيرو بخشنامه شماره 783950 /99 /120 مورخ 5 /7 /99 موضوع نامه شماره 161607 /60 مورخ 2 /7 /99 مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 99155 /60 مورخ 21 /4 /99 معاون محترم امور معادن و صنايع معدني وزارت مزبور تأكيد ميگردد انجام تشريفات صادرات كليه اظهارنامه هاي صادراتي كه كالاي موضوع اظهارنامه تحت كدهاي طبقه بندي 2619 و 2821 اظهار گرديده است، مستلزم اخذ مجوز سيستمي از دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد. شايسته است موضوع به نحو مقتضي به كليه واحدهاي زيرمجموعه مجدداً ابلاغ و تأكيد گردد.

علي اكبر شاماني
مدير كل دفتر صادرات