تصويب نامه در خصوص تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /41997 مورخ 19 /4 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد:

1 - شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد كه در اين تصويب ‌نامه "شركت" ناميده مي‌ شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب ‌نامه "وزارت" ناميده مي ‌شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران به طول حدود (25) كيلومتر (دو ايستگاه در مسير و توقفگاه) با برآورد تقريبي چهل هزار و چهارصد و پنجاه و پنج ميليارد (000 /000 /000 /455 /40)‌ ريال شامل عمليات عمراني و تجهيزات ثابت كه در اين تصويب ‌نامه "پروژه" ناميده مي ‌شود، شامل مطالعات، تأمين منابع مالي، احداث - تكميل، تجهيز، راه ‌اندازي و انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث و راه ‌‌اندازي متروي پرديس به شهر تهران به سهامداري شركت سرمايه گذار منتخب وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء (ص) كه در اين تصويب ‌نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي ‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

2 - "شركت طرف قرارداد" عهده دار تأمين سي درصد (30%) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي "پروژه"، تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره‌ برداري و تسويه حساب كامل هزينه ‌ها خواهد بود و در خصوص بقيه آن، حداقل چهل درصد (40%) از منابع مالي داخلي "شركت" و تا سي درصد (30%) از محل طرح شماره (1502004004) مندرج در قانون بودجه سنواتي تأمين خواهد شد.

3 - "شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي "پروژه" را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست‌ هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست ‌هاي بها و پيش ‌بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه ‌هاي سهم كارفرما و ساير هزينه ‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه‌ هاي ياد شده پس از تصويب "شركت" و تأييد "وزارت" جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري "پروژه" منظور و مبناي محاسبه قرار مي ‌گيرد.

تبصره 1 - در صورت انجام پيمانكاري توسط "شركت طرف قرارداد" (يا پيمانكار وابسته به آن) ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (20 /1) و ضريب پيمانكاري در بخش ابنيه (14 /1) و در بخش تجهيزات (21 /1) خواهد بود. در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي مورد تأييد "شركت" ضريب بالاسري حداكثر (30 /1) منظور مي ‌شود.

تبصره 2 - انجام امور طراحي و مطالعات "پروژه" مذكور بر عهده "شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه‌ هاي آن پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط "شركت" جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه‌ گذاري "پروژه" منظور خواهد شد.

4 - پيش ‌بيني اوليه دوره واگذاري طبق گزارش هزينه - درآمد اوليه مورد تأييد "شركت" معادل حداكثر (21) سال مشتمل بر (5) سال دوره مطالعه و احداث، (1) سال دوره تنفس و حداكثر (15) سال دوره واگذاري منافع بهره ‌برداري و دوره پرداخت اقساط (شامل اصل و سود مصوب) به "شركت طرف قرارداد" مي‌ باشد و بخشي از آن از محل درآمدهاي حاصل از طرح مانند تبليغات و ‌اجاره غرفه خواهد بود. ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود سرمايه‌ گذاري تا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، مي ‌باشد.

5- نرخ سود سرمايه ‌گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره‌ برداري معادل نرخ سود تسهيلات مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار به‌علاوه دو درصد (2%) در زمان انعقاد قرارداد صورت مي ‌گيرد و مبلغ آن تا پايان دوره ثابت و قابل افزايش نيست.

تبصره - چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و پيمانكاران معرفي ‌شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از (60) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلكه بر اساس ماده (48) آيين ‌نامه مذكور در بند (1) اين تصويب ‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي گيرد.

6- شركت موظف است نسبت به تأمين منابع مالي عمليات اجرايي توقفگاه و پنج كيلومتر مسير ايستگاه دوم در شهر جديد پرديس اقدام نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور