تصويب نامه در خصوص اصلاح ويژگي و شرح برخي كدهاي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح ويژگي و شرح برخي كدهاي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 - تصويب كرد:

ويژگي و شرح كدهاي (801175)، (801180)، (801182) و (801183) ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت موضوع تصويب نامه شماره 70358 /ت54240هـ مورخ 9 /6 /1396 به شرح زير اصلاح مي شوند:


كد

ويژگي كد

شرح كد

جزء حرفه اي

جزء فني

801175

#

اندازه گيري كمي تيروزين به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) سرم /پلاسما(پايش) (در صورت غربالگري، كد * محسوب مي گردد.)

54 /0

43 /1

801180

#

اندازه گيري كمي فنيل آلانين به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) سرم /پلاسما(پايش) (در صورت غربالگري، كد * محسوب مي گردد.)

54 /0

43 /1

801182

#

اندازه گيري كمي تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) سرم /پلاسما (تأييد تشخيص)(در صورت غربالگري، كد * محسوب مي گردد.)

75 /0

2 /2

801183

#

اندازه گيري كمي تيروزين و فنيل آلانين به صورت همزمان به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) ادرار (تأييد تشخيص) (در صورت غربالگري، كد * محسوب مي گردد.)

75 /0

2 /2

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور