سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام اباد غرب

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام اباد غرب
مصوب 1399,11,15

هيئت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 155- 2/ 20 مورخ 17/ 3/ 1399 وزارت نفت و به استناد تبصره (۳) اصلاحي بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي- مصوب ۱۳۹۵- تصويب كرد:

۱- شركت ملي صنايع پتروشيمي مجاز است پس از انجام فراخوان عمومي و طي نمودن فرآيند مندرج در تبصره (۳) اصلاحي بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام آباد غرب در استان كرمانشاه با ظرفيت توليد سالانه محصولات نهايي (۲۳۵) هزار تن متانول، (۱۲۰) هزار تن پلي پروپيلن، (۴۶) هزار تن بنزين پيروليز و (۱۰) هزارتن گاز مايع، از منابع داخلي خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

۲- سهم شركت ياد شده در سرمايه گذاري موضوع اين تصويب نامه ظرف سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداري با رعايت مقررات قانون مذكور به بخش غيردولتي واگذار مي شود.

3- آب مورد نياز طرح در چهارچوب مجوز صادر شده از سوي وزارت نيرو تأمين خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور