بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران

مصوب 1399/11/15 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران
مصوب 1399,11,15

تصوير آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 121347 /ت55520هـ مورخ 23 /10 /1399 هيئت محترم وزيران (تصوير پيوست)، به شرح ذيل جهت اجراء، ارسال مي شود:
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - سازمان: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور.
2 - فضاهاي آموزشي: كلاس، كارگاه، آزمايشگاه، اتاق سمعي - بصري و اتاق رايانه (مطابق برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري وزارت آموزش و پرورش).
3 - فضاهاي پرورشي: اتاق پرورشي، نمازخانه، كتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، كانون فرهنگي - هنري، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشكل هاي دانش آموزي (مطابق برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري وزارت آموزش و پرورش).
ماده 2 - هزينه هاي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاه هاي شبانه روزي و سالن هاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود، پس از تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
ماده 3 - ادارات امور مالياتي مكلفند هزينه هاي انجام گرفته در چهارچوب اين آيين نامه را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي بپذيرند.

محمود عليزاده

شماره ۱۲۱۳۴۷ /ت ۵۵۵۲۰ هـ
تاريخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۹
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت آموزش و پرورش
سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه ۲۶ /۹ /۱۳۹۹ به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي و آموزش و پرورش) و به استناد بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۹۵ -، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1399,11,15

ماده ۱ – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱ – سازمان: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور.
۲ – فضاهاي آموزشي: كلاس، كارگاه،‌ آزمايشگاه، اتاق سمعي – بصري و اتاق رايانه (مطابق برنامه زير نظام تأمين فضا،‌ تجهيزات و فناوري وزرات آموزش و پرورش).
۳ – فضاهاي پرورشي: اتاق پرورشي، نمازخانه،‌ كتابخانه، سالن اجتماعات، ‌اتاق بهداشت،‌ اتاق مشاور،‌ كانون هاي فرهنگي – هنري، دارالقرآن ها،‌ اردوگاه ها و اتاق تشكل هاي دانش آموزي (مطابق برنامه زير نظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري وزارت آموزش و پرورش).

ماده ۲ – هزينه هاي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، ‌توسعه،‌ تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي،‌ خوابگاه هاي شبانه روزي،‌ و سالن هاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود،‌ پس از تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده ۳ – ادارات امور مالياتي مكلفند هزينه هاي انجام گرفته در چهارچوب اين آيين نامه را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي بپذيرند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور