قانون تفسير بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14 /7 /1380

مصوب 1397/02/04 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تفسير بند (الف) تبصره (2) ماده (76)‌ قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14 /7 /1380

موضوع استفساريه:
آيا متصديان مشاغل عملياتي آتش ‌نشاني كه بيمه ‌شده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون كار با كارفرمايان خود مي ‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيان آور بودن شغل با مشمولان قانون كار، مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداري ‌ها) به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون بر اساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره مكلف به پرداخت چهار درصد (4 %) مابه التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور به سازمان تأمين اجتماعي مي ‌باشند، همانند مشمولان قانون كار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان‌ آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 /7 /1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان ‌آور برخوردار مي ‌شوند يا خير؟

پاسخ:
بلي، همانند مشمولان قانون كار مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان ‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14 /7 /1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان ‌آور برخوردار مي ‌شوند.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ چهارم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 19 /2 /1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني