تفسير تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

مصوب 1392/12/26 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تفسير تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
مصوب 1392,12,26

موضوع استفساريه:
در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31 /3 /1374، چنانچه جانباز در پست مديريتي يا ساير عناوين شغلي كه بالاتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست همطراز بايد همسطح همان پست شغل قبلي وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين شغلي) در محل مأموريت خدمت كرده باشد، آيا ايجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلي و همطراز پست مأموريت مي باشد؟

پاسخ:
بلي، بايد پست سازماني ستاره دار همطراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست همطراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.

تفسير فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /1 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني