تصويبنامه راجع به تعيين و تفكيك شهرستانهاي استان سوم و چهارم

مصوب 1337/08/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

واگذاري مقداري از اراضي خالصه واقع در جلفاء آذربايجان به ژاندارمري بمنظور ساختمان افراد گروهان ژاندارمري آنجا
مصوب 1337,08,03

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3 /8 /37 بنا بر پيشنهاد شماره 4024 /ل /45619 – 19 /7 /337 وزارت كشور و با توجه بتبصره دوم ماده دوم تقسيمات كشور مصوب 16 آبانماه 1316 شهرستان استان سوم (آذربايجان شرقي) و استان چهارم (آذربايجان غربي) را بشرح ذيل تعيين و تصويب نمودند:
استان سوم(آذربايجان شرقي) شامل شهرستانهاي: تبريز- مراغه-ميانه-اردبيل-سراب-مشگين شهر- اهر (ارسباران-هشترود-مرند-خلخال-آستارا.
استان چهارم(آذربايجان غربي) شامل شهرستانهاي: رضائيه-ماكو-خوي-مهاباد-شاهپور-مياندوآب

نخست وزير