انتزاع دهستان تورجان از توابع بوكان شهرستان مهاباد و الحاق آن به شهرستان سقز از توابع استان كردستان

مصوب 1337/05/29 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

انتزاع دهستان تورجان از توابع بوكان شهرستان مهاباد و الحاق آن به شهرستان سقز از توابع استان كردستان
مصوب 1337,05,29

هيئت وزيران برحسب پيشنهاد شماره 5118 – 20 /5 /1337 وزارت كشور در تاريخ 29 /5 /337 تصويب نمودند كه دهستان تورجان از توابع بخش بوكان شهرستان مهاباد منتزع و ضميمه شهرستان سقز از توابع استان كردستان شود.

ازطرف نخست وزير – اشرف احمدي