قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران

مصوب 1386/04/03 كميسيون اجتماعي مجلس
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران
مصوب 1386,04,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ تعاريف

الف ـ ايثارگر در اين قانون به كسي اطلاق مي‌ گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از كارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ب ـ شهيد و مفقودالاثر: به كسي اطلاق مي‌ شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به كسي اطلاق مي ‌شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.

د ـ اسير: به كسي اطلاق مي‌ شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.

هـ ـ آزاده: به كسي اطلاق مي ‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ 28 /5 /1332 تا 16 /11 /1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده ‌اند.

تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد.

و ـ رزمنده: به كسي اطلاق مي ‌شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي ‌صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.

تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي ‌باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.

ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌ هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده‌ شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد.

ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده ‌هاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي ‌شود.

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق مي ‌گيرد.

ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌ شود.

ماده ۲ـ دستگاههاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌ هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌ كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌ گردد، بانكها، مؤسسات بيمه ‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ‌ها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب ـ ساير دستگاهها و سازمان‌ ها و شركتها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

فصل دوم ـ مسكن

ماده 3 ـ خدمات مسكن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي‌ گردد:

الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن

ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك

ج ـ ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (4 %) با بازپرداخت بيست ساله

د ـ وديعه مسكن استيجاري

هـ ـ كمك بلاعوض

و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب

ز ـ معافيت از هزينه‌ هاي آماده ‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌ گيرد.

تبصره 1 ـ مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:
1ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقود الاثرها، جانبازان با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌ باشند.
2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسلامي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 % ) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌ اند1.
[پاورقي] 1 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 /10 /1391 كه مقرر مي‌ دارد: «قوانيني كه از سال 1386 تا 2 / 10 / 1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 / 10 / 1389 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (3) فوق جامع‌ تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 / 10 / 1389 است، لذا بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.

تبصره 2 ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشده ‌اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌ دار مي ‌باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي ‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه مي‌ گردد.

ماده 3 مكرر ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (70 %)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.
دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌ بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.
بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌ هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.

تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.2
[پاورقي] 2 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 /10 /1391 بند (69) قانون بودجه سال 1391 و تبصره آن مصوب 30 /2 /1391 كه متضمن عبارت «دولت موظف است در اجراي بند (ل)...» تا عبارت «... يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (3 مكرر) الحاق گرديد.

تبصره- ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت و حقوق دولتي مربوط به خريد و فروش، ترهين اسناد مالكيت تسهيلات وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (70 %) معافيت برخوردار مي باشند.

ماده 4 ـ ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولان به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون (000 /000 /120) ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال مي‌باشد افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 ـ مشمولان اين قانون كه عضو تعاوني‌ هاي مسكن بوده و نيز مالكان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌ توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره 2 ـ رعايت آيين‌ نامه مقاوم‌ سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات كه به تأييد شهرداري يا بنياد مسكن رسيده باشد ضروري است.

تبصره 3 ـ محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بانكي مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهار درصد (4 %) بوده و پرداخت مابه‌ التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانكها پرداخت شود.

تبصره 4 ـ ايثارگراني كه از تسهيلات و وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي‌ نمايند سود تسهيلات و كارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌ بيني شده در اين ماده براساس چهار درصد (4 %) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌ باشد.

ماده 5 ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسكوني مشمولان اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسكن نيز بهره‌ مند نشده‌ اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي ‌تواند بخشي از هزينه ‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد.

ماده 6 ـ مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌ هاي عوارض صدور پروانه‌ هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌ باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌ هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50 %) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي ‌باشند.

ماده 7 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه‌ اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه ‌اي براي زمين‌ هايي كه قيمت منطقه ‌اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازاي آن جهت هريك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده 8 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است سالانه حداكثر سي درصد (30 %) از منازل اجاره به شرط تمليك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه‌ التفاوت سهم زمين در آپارتمان ‌هاي اجاره به شرط تمليك به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي ‌شود.

ماده 9 ـ مشمولان اين فصل از پرداخت هزينه آماده ‌سازي كلاً معاف و پرداخت اين هزينه‌ ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت‌ ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي‌ گردد.

ماده 10 ـ بنياد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌ سازي اماكن مسكوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.

ماده 11 ـ وزارتخانه ‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌ هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق ‌رساني، گاز رساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.
هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مكانهايي كه تحت پوشش شهرداري‌ ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي ‌باشد.
آيين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت كشور با هماهنگي بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و وزارتخانه ‌هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ماده 12 ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي ‌باشد. آيين ‌نامه اجرائي ذي‌ ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۳ـ

الف ـ تأمين صد درصد (100 %) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي ‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانين بودجه سنواتي به صورت صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته منظور مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم كاركنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره 2 ـ شركتهاي دولتي، نهادها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بيمه درمان همگاني و تكميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

تبصره 4 ـ دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي ساز و كارهاي لازم و براي بهره ‌مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

ب - با اجراي حكم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مكمل آزادگان، جانبازان، ايثارگران شاغل و غيرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها و والدين، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
تعهدات دستگاههاي اجرائي و بيمه ‌هاي ذي ‌ربط در اين خصوص، از تاريخ 1 /8 /1397 تا زمان تصويب اين قانون و تا پايان سال 1397 به بنياد شهيد و امور ايثارگران منتقل مي‌ شود.
اجراي احكام اين ماده مانع ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط به كاركنان شاغل موضوع اين ماده نيست. اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء مي ‌باشد.

ماده 14 - بنياد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروههاي ويژه جانبازان شيميائي، اعصاب و روان، نخاعي و اندامهاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي ‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي ‌گردد.

تبصره 2 ـ بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ماده 15 ـ بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.

ماده 16 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي بنياد نسبت به واكسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رايگان اقدام نمايد.

ماده 17 ـ بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش‌بيني مي ‌گردد، اقدام نمايد.

ماده 18- بنياد موظف است در چهارچوب قوانين به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردي كه نياز به رأي كميسيون باشد نسبت به تشكيل كميسيون هاي پزشكي اقدام و جهت تعيين نحوه از كارافتادگي كلي آنها، با در نظر گرفتن وضعيت فعلي سلامت روحي، جسمي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي و سابقه حضور در جبهه و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام نمايد.

ماده 19 ـ بنياد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ ها و كليه مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه‌ اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.

ماده 20 ـ بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه ‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراكز مشاوره‌اي و مددكاري ايثارگران» را تأسيس نمايد.

تبصره ـ آيين ‌نامه اجرائي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ تسهيلات اداري و استخدامي

ماده 21ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌ نمايد به خانواده‌ هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك‌ سال و بالاي يك‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.4
[پاورقي] 4 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 / 10 / 1391 عبارتهاي «و جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يك‌ سال و بالاي يك‌ سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك‌ سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18 /11 /1390 و 14 /8 /1391 چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (21) فوق جامع‌ تر از احكام مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18 /11 /1390 و 14 /8 /1391 است، لذا بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره‌ هاي آن به قوت خود باقي است.

تبصره 1 ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي ‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌ مند گردند.

تبصره 2 ـ كليه دستگاه‌ هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايند.

تبصره 3 ـ كسب حداقل هشتاد درصد (80 %) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.

تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي گردد.

تبصره 2- والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند.

ماده 22 ـ بنياد حسـب مورد به همسـر و والدين شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حركتي) باشند، علاوه بر پرداختي ‌هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسبت به نگهداري فرد يا افراد ياد شده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي ‌نمايد.

ماده ۲۳ـ بنياد مكلف است به كليه والدين شاهد به ميزان معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

ماده 24 ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌ اند، در صورت شاغل بودن مي‌ توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره‌ مند گردند.

تبصره 1 ـ همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد (50 %) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد از يك تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره‌ مند مي‌ گردند.

تبصره 2 ـ كليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي ‌گردند.

تبصره 3 ـ رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي ‌باشد.

ماده 25 ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي‌ باشند.

ماده 26 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي، جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي ‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

تبصره 1- والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري هاي خاص و يا صعب العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي باشند پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد، مشمول اين ماده مي شوند.

تبصره 2- جانبازان گروه بيست و پنج درصد (25 %) تا چهل و نه درصد (49 %) ضريب كا (K) بهره مندي حق پرستاري آنان به ميزان درصد جانبازي مي باشد.

ماده 27 ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌ آور (يك به يك و نيم) محسوب مي ‌گردد.
دولت مكلف است مابه ‌التفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و يا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يكجا به صندوقهاي مربوط واريز نمايد.

ماده 28 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهدا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر به كليه شهدا و مفقودان داراي مدرك ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.

فصل پنجم ـ اشتغال و كارآفريني

ماده 29 ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن كه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرايط شغل مورد نظر باشند مي ‌توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.

تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولويت ‌بعدي براي استفاده از خدمات موضوع اين فصل مي‌ باشند.

ماده 30 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير واحدهاي ذي‌ ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نياز كارگاههاي تابع قانون كار، مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون را در اولويت قرار دهند.

ماده ۳۱ـ به منظور تشويق كارفرمايان كارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (۲۹)اين قانون، دولت موظف است كارفرماياني را كه با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادي كه مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود مي‌نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيلاتي به شرح ذيل قرار دهد:

الف ـ حق بيمه سهم كارفرما براي جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به ميزان صد درصد (100 %) و ساير مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون به ميزان پنجاه درصد (50 %) حداقل به مدت پنج سال توسط بنياد پرداخت مي ‌گردد.

ب ـ كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها از طريق احتساب يكصد و پنجاه درصد (150 %) حقوق پرداختي به ايثارگران جديد الاستخدام به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال.

ج ـ كارفرماياني كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) اين قانون حداقل به مدت پنج سال مي ‌نمايند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (75 %) يارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (42) قانون كار بر حسب نوع شغلي كه در اختيار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌ مند مي‌ شوند.

ماده 32 ـ بنياد موظف است نسبت به ايجاد صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند. منابع مالي اين صندوق به شرح زير تأمين مي‌ گردد:
الف ـ بودجه عمومي دولت
ب ـ وجوه برگشتي از محل اقساط وامهاي اشتغال پرداختي به ايثارگران (وجوه اداره شده)
ج ـ ساير منابع بنياد (منابع داخلي بنياد)

ماده 33 ـ در صورتي كه در راستاي دستيابي فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و آزادگان بيكار به مشاغل مناسب، نياز به فراگيري دوره ‌هاي آموزشي و مهارتي باشد، به منظور تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش (حداكثر تا هجده ماه) كمك هزينه زندگي معدل [معادل] هفتاد و پنج درصد (75 %) حداقل حقوق كاركنان دولت و براي يك‌بار توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۴ـ براي بهره‌مندي افراد واجد شرايط اين فصل، ضمن هماهنگي دستگاهها و مراكز ارائه‌دهنده امكانات فوق با بنياد مشروط بر آن كه قبلاً از تسهيلات اين فصل استفاده نكرده باشند تا سي درصد (۳۰%) از امكانات مربوط به موارد ذيل به اين امر اختصاص مي‌يابد:

الف ـ واگذاري غرفه ميادين و بازارچه‌ هاي خود اشتغالي و دكه از طريق شوراهاي اسلامي و با هماهنگي شهرداري‌ ها.

ب ـ سهميه پذيرش دوره‌ هاي كوتاه‌ مدت و بلندمدت آموزش‌‍‌ هاي مهارتي، تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي به همراه تسهيلات رفاهي به ويژه خوابگاه.

ج ـ اجراي دوره ‌هاي كارورزي خاص فارغ ‌التحصيلان توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط.

د ـ اعزام نيروي كار به خارج از كشور، توسط دستگاههاي مشمول اين قانون.

ماده 35 ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي مناسب را براي ايجاد مشاغل پايدار براي مشمولان اين فصل از محل تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالي، برنامه كمك ‌هاي فني و اعتباري (ملي و استاني) در لوايح بودجه سالانه پيش ‌بيني و اجراء نمايد.

ماده 36 ـ به منظور ساماندهي موضوع اشتغال مشمولان اين قانون در سياستگذاري ‌هاي كلان، رئيس بنياد در شوراي عالي اشتغال عضويت خواهد داشت.

فصل ششم ـ معيشت و رفاه

ماده 37 ـ كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان و فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بيست و چهار ماه حضور در جبهه شاغل و حالت اشتغال در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون به شرح تبصره‌ هاي زير حسب مورد تأمين و پرداخت مي ‌گردد.

تبصره 1 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمايند.

تبصره 2 ـ شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي ‌كنند و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده 38 ـ حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون كه به صورت بسيج مردمي از سوي مراجع ذي ‌صلاح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، كميته امداد امام خميني (ره)، جهاد سازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌ هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي گرديده ‌اند. طبق مقررات، همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي ‌گردد.

ماده 39 ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كارفتاده [از كارافتاده] كلي دستگاه ‌ها، اعم از كشوري و لشكري بر اساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي‌ گردد.

تبصره 1 ـ حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان از كارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقود الاثرها توسط بنياد پرداخت مي ‌گردد.

تبصره 2 ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي موضوع مواد (38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (2) اين قانون قطع نمي‌ گردد.

ماده 40 ـ حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌ هاي زير عمل مي‌ شود.

تبصره 1 ـ حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي ‌ربط پرداخت مي‌ گردد.

تبصره 3 ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات منظور شده براي شاغلات همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌ گردند. دستگاه مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.

ماده 41 ـ جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌ هاي شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (70 %) در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يك از شركتهاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه ‌آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي ‌نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد (50 %) هزينه بليط مسافرت معاف مي ‌باشند.

تبصره 1 ـ كليه مشمولان اين ماده از پرداخت هزينه بليط اتوبوس و مترو (داخل شهري) معاف مي‌ باشند.

تبصره 2 ـ مشمولان اين ماده در پروازهاي خارجي با معرفي ‌نامه بنياد براي يك بار در سال از پنجاه درصد (50 %) تخفيف مستقيم بهاي روز فروش بهره‌ مند مي ‌باشند.

تبصره 3 ـ تخفيف موضوع اين ماده در بخشهاي دولتي و خصوصي توسط بنياد تأمين و پرداخت مي ‌شود.

ماده 42 ـ معافيت ايثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظيفه عمومي طبق قانون نظام وظيفه عمومي و اصلاحات آن و تدابير فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده 43 ـ سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله پنج درصد (5 %) تا ده درصد (10 %) از سهميه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدين شاهد كه توسط بنياد معرفي و براي اولين بار مشرف مي ‌شوند اختصاص دهد.

ماده 44 ـ وزارت كشور ضمن هماهنگي ‌هاي لازم نسبت به ارائه خدمات ترددي از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك و مناطق مربوط را براي جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، بر اساس معرفي ‌نامه بنياد به صورت رايگان فراهم نمايد.

ماده 45 ـ دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهيلات لازم را براي تهيه خودرو مناسب براي كليه جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) الي چهل و نه درصد (49 %) كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند، پيش ‌بيني نمايد.

تبصره 1 ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد معلول شناخته مي‌ شوند مي ‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده استفاده نمايند.

تبصره 2 ـ آيين ‌نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيلات، كارمزد و ميزان كمك بلاعوض توسط بنياد و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 46 ـ دولت مكلف است نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه درصد (50 %) هزينه بيمه عمر خانواده‌ هاي شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هيچ ‌يك از دستگاههاي دولتي تحت پوشش بيمه مذكور نمي ‌باشند، اقدام نمايد.

ماده 47 ـ دولت مكلف است همه ساله مبلغي را به منظور كمك به صندوق ذخيره ايثارگران كه توسط بنياد تشكيل خواهد شد در بودجه سالانه بنياد پيش ‌بيني نمايد.

ماده 48 ـ بنياد مكلف است پس از فوت هر يك از ايثارگران غير‌‌مستخدم دولت، كمك هزينه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن، به خانواده‌ آنان مشروط بر ‌اينكه به موجب قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي كشوري و لشكري و براي ايثارگران مستخدم خود، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي ‌نمايند.

ماده 49 ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون موظفند براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يك نوبت هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 / 2 / 1375 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن را به ميزان دو برابر پرداخت نمايند.

تبصره ـ پرداخت هديه ازدواج به مشمولان اين ماده كه تحت پوشش دستگاههاي اجرائي نيستند به عهده بنياد است.

ماده 50 ـ تسهيلات بانكي (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت قرض ‌الحسنه تعيين مي‌ گردد.

ماده 51 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغي معادل بيست و پنج درصد (25 %) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر سال توسط دولت تعيين مي‌ شود. به‌ عنوان فوق ‌العاده ايثارگري به ‌طور ماهانه پرداخت نمايد.

تبصره 1 ـ به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نيستند مبلغ ياد شده توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ اين فوق ‌العاده ايثارگري به جانبازان و آزادگان از كار‌افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) اين قانون برخوردار گرديده ‌اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده 52 ـ بيمه درماني فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت سه سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي ‌گردد.

ماده 53 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند مرخصي استحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلب مرخصي آنان معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاههاي ذي ‌ربط پرداخت نمايند.

ماده 54 ـ كاركنان شهيد و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلي همانند ساير كاركنان شاغل دستگاهها، از كليه تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاهها، نظير دفترچه اتكا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.

ماده 55 ـ جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي مشمول اين قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگي فوت نمايند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزاياي حالت اشتغال تا سن بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

ماده 56 ـ صد درصد (100 %) حقوق و فوق ‌العاده شغل و ساير فوق‌ العاده‌ ها اعم از مستمر و غيرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشند.

ماده 57 ـ مرخصي‌ هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) پس از ورود به كشور مصوب 13 /9 /1368 سنوات خدمتي آنان دو برابر محاسبه و ذخيره شده است، بر اساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود.
همچنين آزادگاني كه بعد از اسارت شاغل شده ‌اند از اين مزايا براي مدت اسارت بهره ‌مند خواهند شد.

ماده 58 ـ وزارت دادگستري با همكاري قوه‌ قضائيه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضائي از خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ هزينه ارائه خدمات حمايت قضائي از محل اعتبارات مصوب بنياد تأمين و پرداخت مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ شكايات مربوط به ايثارگران مشمول اين ماده درخصوص عدم اجراي اين قانون در كميسيون ماده (16) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌ باشد.

ماده 59 ـ قوه‌ قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلاي دادگستري موظفند بيست و پنج درصد (25 %) سهميه صدور پروانه سر‌دفتري و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

ماده 59 مكرر- قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، مكلفند سي درصد (30 %) از سهميه صدور دفاتر خدمات قضائي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت، مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10 %)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

ماده 60 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني همسران و فرزندان شهدا كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده ‌اند صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ افرادي كه به موجب رأي صادره از مراجع قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محكوميت از كار بركنار شده‌ اند مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده 61 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين فصل از سوي بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

فصل هفتم ـ امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ماده 62 ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز آموزش عالي غير‌انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته‌ شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي محل سكونت خانواده آنان و يا نزديك ‌ترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي مربوط براي يك بار اقدام نمايند.

ماده ۶۳ ـ با هدف توسعه، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود.

الف ـ شرح وظايف:
1 ـ سياستگذاري در زمينه احياء، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت
2 ـ ساماندهي و هماهنگي در برنامه ‌ريزي‌ هاي كلان دستگاهها و نهادهاي متولي دولتي و غير‌دولتي
3 ـ به‌ كارگيري ظرفيت‌ هاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان
4 ـ ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ب ـ تركيب:
1 ـ رئيس‌ جمهور به عنوان رئيس شورا
2 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
3 ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
4 ـ وزير آموزش و پرورش
5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6 ـ وزير كشور
7 - رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
8 ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
9 ـ نماينده ولي فقيه در بنياد
10 ـ رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
11 ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
12 ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي
13 ـ معاون برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
14 ـ يكي از مجتهدين به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم
15 ـ رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد
16 ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه‌ جمعه سراسر كشور
17 ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي

تبصره 1ـ دبيرخانه شورا در بنياد مستقر مي ‌باشد و مسؤوليت پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2ـ دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط موظفند به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از تشكلها و سازمانهاي غيردولتي فرهنگي، هنري، پژوهشي و ورزشي كه در حوزه ايثارگران فعاليت مي ‌نمايند، حمايتهاي مادي و معنوي به عمل آورند.

تبصره 3ـ دستورالعمل ‌هاي داخلي شورا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره 4ـ مصوبات اين شورا با تأييد رئيس ‌جمهور لازم ‌الاجراء خواهد بود.

ماده 64 ـ باتوجه به ضرورت حفظ، جمع‌ آوري و تمركز كليه اسناد و آثار شهدا و ايثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري، تاريخي و علمي مكتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه ‌بندي به عمل آورد.

تبصره 1 ـ در صورت انتشار اين آثار رعايت حقوق مادي و معنوي صاحبان آن الزامي است.

تبصره 2 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنياد با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز اسناد ملي، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 65 ـ به منظور تجليل از همسر، فرزند، والدين شهدا، مفقودان، اسرا و همچنين جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ويژه اعطاء خواهد شد اعطاي نشان ويژه به كليه ايثارگران، تابع آيين‌ نامه اجرائي خواهد بود كه در كارگروهي متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشانهاي دولتي است كه تحت آيين ‌نامه مربوط اعطاء مي‌ شوند.

ماده 66 ـ بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100%) هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه ‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي ‌باشند، اقدام نمايد.

تبصره ـ تعيين رشته ‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 67 ـ بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه‌ هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌ هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌ هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني مي‌ شود اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ بنياد موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانش ‌آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌ هاي آنان اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده از سوي بنياد و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 68 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديگر دستگاههاي اجرائي متولي امور فرهنگي كشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه‌ هاي راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني كه در اين زمينه فعاليت مي ‌كنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.

تبصره ـ آيين ‌نامه اجرائي و تعيين ميزان توليدات برنامه‌هاي مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با همكاري بنياد حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 69 ـ به منظور تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه ‌هاي ملي و بين ‌المللي، بنياد موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور ظرف شش ماه آيين ‌نامه ‌اي را در اين خصوص تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 70ـ وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (2) اين قانون موظفند در اعطاي سهميه‌ هاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بورسهاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌ هاي دكتراي تخصصي بيست و پنج درصد (25%) از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ كسب حداقل هفتاد درصد (70 %) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌ شدگان براي رشته‌ ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي ‌باشد. اين ميزان در خصوص رشته ‌هاي پزشكي هشتاد درصد (80 %) حدنصاب شرايط علمي مي ‌باشد.

ماده ۷۱ـ

ماده 71 -دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي ‎دهد:
دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست ‌درصد (20 %) اعضاي هيأت‌ علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست‌ و پنج ‌درصد (25 %)، آزادگان بالاي سه‌ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه ‌درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه‌ سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‎ هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي ‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت‌ علمي تأمين و از ابتداء آنان را به‌ صورت عضو هيأت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات ياد شده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي ‎باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت‌ علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي ‎شود.

الف ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌ باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است، مقامات ياد شده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌ باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌ شود.5
[پاورقي] 5 - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2 / 10 / 1391 بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 / 10 / 1389 كه به نفع ايثارگران است، به‌ عنوان بند (الف) ماده (71) منظور گرديد.

ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاهها و قواي سه‌ گانه موظفند بيست درصد (20%) از سهميه هيأت علمي خود را براساس آيين‌ نامه‌ اي كه توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد به ايثارگران اختصاص دهند.

ماده 72 ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابي ايثارگران و خانواده‌ هاي آنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون كه داراي امكانات تفريحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي‌ باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50 %) تخفيف در بهره‌ مندي از اين تسهيلات در نظر گيرند.

فصل هشتم ـ منابع مالي و نظارت

ماده 73 ـ منابع مالي مورد نياز با حفظ سهم ساير منابع بنياد، در قالب مفاد لوايح بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد.

تبصره 1 ـ ساير منابع بنياد به عنوان درآمد اختصاصي بنياد هر ساله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌ بيني مي‌ گردد.

تبصره 2 ـ به منظور شفاف‌ سازي منابع مالي اختصاص يافته براي خدمات‌ رساني به ايثارگران، معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مكلف است نسبت به ايجاد فصل رفاه و تأمين اجتماعي ايثارگران و برنامه‌ هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده 74 ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و آيين ‌نامه اجرائي آن، رئيس بنياد موظف است گزارش عملكرد هر سال را كه بر اساس شاخصهاي هر برنامه و فعاليت تنظيم شده است حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبري، رئيس ‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 1 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند هر ساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه و ميزان ارائه خدمات و تسهيلات به ايثارگران مشمول اين قانون را به بنياد ارائه نمايند.

تبصره 2 ـ ارائه گزارش از سوي دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم ‌له خواهد بود.

ماده 75 ـ نوع، ميزان و تعيين اولويت ارائه خدمات هر فصل طبق آيين ‌نامه‌ هايي خواهد بود كه توسـط بنيـاد با همكاري معاونت برنامه ‌ريزي و نظـارت راهبردي رئيس‌ جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي ذي‌ ربط (حسب مورد) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 76 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي ‌الاثر مي ‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (1) و تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (3) و مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (20)، (22)، (23)، (24)، (25)، (28)، (29)، (33)، (35)، (37) و تبصره‌ هاي آن، (41) و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن، (49)، (52)، (55)، (56) و بخش اخير فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (60)، (72) و (73) اين قانون در تاريخ 2 /10 /1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد كه: «قوانيني كه از سال 1386 تا 2 /10 /1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 29 /1 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

عبارات الحاقي به ماده (21) كه در پي تطبيق با حكم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران به شرح ذيل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يك سال و بالاي يك سال اسارت» و «و پنج درصد (5 %) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 %) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.»
بديهي است ساير احكام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌ هاي كليه قوانيني كه طي سالهاي 1386 تا 2 /10 /1391 به نفع ايثارگران به تصويب رسيده است از جمله قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1391 كل كشور در طول زمان اعتبار قانوني خود معتبر است.
اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2 /10 /1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم ‌الاجراء است. فهرست قوانيني كه براي مجريان غيرقابل استناد است، به شرح زير اعلام مي ‌شود:
1 ـ عبارت: «شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 /10 /1389
2 ـ بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي مصوب 7 /6 /1390
3 ـ بند «هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 /10 /1389
4 ـ بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18 /11 /1390 و 14 /8 /1391 (تبصره ‌هاي اين بند به قوت خود باقي است.)
5 ـ بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25 /10 /1389
6 ـ عبـارت «برخورداري از مزاياي بيمـه مذكور مستلـزم پرداخت حق بيمـه سهم كارمند توسط افراد فوق ‌الذكر و سهم كارفرما توسـط دولت است.» از ماده (228) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران مصوب 25 /10 /1389

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني