آگهي راجع به افتتاح بخش سقز

مصوب 1319/01/17 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

آگهي راجع به افتتاح بخش سقز
مصوب 1319,01,17

دادگاه بخش سقز از چهارم فروردين 1319 رسماً افتتاح شده است.