تصويب نامه راجع به تابعيت دهستان خور به بخش خوسف شهرستان بيرجند

مصوب 1390/08/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه راجع به تابعيت دهستان خور به بخش خوسف شهرستان بيرجند
مصوب 1390,08,05

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1390 ‏بنا به پيشنهاد شماره 81539/42/4/1 ‏مورخ 30/5/1389 ‏وزارت كشور و به استناد ماده (13‏) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - ‏تصويب نمود:

الف - دهستان خور به مركزيت روستاي خور مشتمل بر روستاها، مزاع و مكانهاي زير مطابق نقشه 250000/1 ‏پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" مي باشد در تابعيت بخش خوسف شهرستان بيرجند ايجاد مي گردد:
1 - ‏خور ‏2 – نوغاب 3 – سروباد 4- طوطي 5 – دهن رود 6 – حامي 7 – كلاته باغ – 8 – خرم 9 – صلك 10 – علي آباد خور 11 – ديم 12 – كلاته آبي 13 – چشمه موسي 14 – هامون 15 – جفت رود 16 – چاه خره 17 – زركش 18 – كرشك 19 – چشمه بيرك 20 – گرنگ 21 – قيصار 22 – مزار بلنجير 23 – جنبوك 24 – چاه شيرين 25 – ششدانگ 26 – ابدله 27 – كلاته رستم 28 – كلاته شيخ 29 – رهوار 30 – چاه نو 31 – چاه خشت 32 – مهره خش 33 – چاه خشكك 34 – چاه حريف 35 – مهره گيوك 36 – جعفرآباد 37 – چاه ربيع 38 – چاه حسينا 39 – هبيتان 40 – چشمه خوري 41 – چشمه توني 42 – سه چنگي 43 – سرمندلي 44 – چاه گنبد 45 – شارقنج 46 – بشگز 47 – محمد آباد 48 – كلاته سرخان 49 – چاه تنگل 50 – سبلگان 51 – شهرك خور،شهرك نوغاب،شهرك سروباد 52 – مجتمع فولاد كوير 53 – پدافند هوايي شرق 54 – حوض سر گدا ديم 55 – جل مجلو 56 – كلاته محمد قلي 57 – لوباف 58 – مزار هامون 59 – رباط گاو زائده 60 – ساتل ميش 61 – سقرچ 62 – زركش 63 – كلاته نور 64 – شورك 65 – پي گدار 66 – مرغوب 67 – حسين آباد قيصار 68 – پادگان نيروي هوايي 69 – پاسگاه خور 70 – نوغاب پايين
با تصويب محدوده مندرج در اين بند، چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري بجز فهرست اساس مندرج در نقشه پيوست در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده به وجود آيد در حوزه تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.

ب - بخش جلگه ماژان به مركزيت روستاي ماژان از تركيب دهستانهاي جلگه ماژان، براكوه و قلعه زري در تابعيت شهرستان بيرجند ايجاد مي گردد.

ج - شهرستان خوسف به مركزيت شهر خوسف از تركيب بخش هاي زير در تابعيت استان خراسان جنوبي ايجاد مي گردد:
1 - بخش مركزي به مركزيت شهر خوسف مشتمل بر دهستانهاي خوسف و خور
2 ‏- بخش جلگه ماژان به مركزيت روستاي ماژان مشتمل بر دهستانهاي جلگه ماژان، براكوه و قلعه زري

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور