بخشنامه وزير دادگستري راجع به شهرستان جديد سقز

مصوب 1322/10/14 وزير دادگستري
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه وزير دادگستري راجع به شهرستان جديد سقز  
مصوب 1322,10,14

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمودند بخش سقز كه تابع شهرستان سنندج بوده مجزي و تبديل بشهرستان گردد و بخشهاي بانه و سردشت كه از توابع شهرستان مهاباد ميباشد از آنشهرستان مجزا و جزء بخشهاي تابعه شهرستان جديد سقز باشد.

وزير دادگستري