تاسيس فرمانداري در محدوده بخش قائنات شهرستان بيرجند

مصوب 1358/11/10 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تاسيس فرمانداري در محدوده بخش قائنات شهرستان بيرجند
مصوب 1358,11,10

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۰ /۱۱ /۵۸ بنا به پيشنهاد شماره ۹۷۴۲ /۵۳ /۱۰۶۲۸ مورخ ۲۶ /۱۰ /۵۸ و‌زارت كشور به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسيمات كشوري مصوب آبانماه ۱۳۱۶ تصويب نمودند:
در محدو‌ده بخش قائنات شهرستان بيرجند فرمانداري تاسيس گردد.
مركز شهرستان قائنات شهر قائن ميباشد.

دبير شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران