اصلاح آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380-

مصوب 1387/10/15 وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰–

وزيران عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موضوع نامه شماره ۴۲۹۲ /۱۲ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰– و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳ هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰– ، موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۳۶۵ /ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵ /۲ /۱۳۸۶ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ - متن زير به عنوان جزء (۶) بند (الف) به ماده (۸) اضافه مي شود:
"۶ - معاون اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط با اين حرفه"

۲ - متن زير به عنوان جزء (۶) تبصره (۶) ماده (۸) اضافه مي شود:
"۶ - مدير كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تعيين مصاديق خبرنگاري و مباحث مرتبط با اين حرفه"

اين تصويب نامه در تاريخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۷ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي