اصلاح تصويبنامه موضوع اصلاح ماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 -

مصوب 1386/12/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بسمه تعالي

“باصلوات برمحمد و آل محمد”“


وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 147729/ت36005هـ مورخ 14/11/1385 عبارت «تا پايان سال 1385» به اشتباه عبارت

«تا پايان دي سال 1385» تحرير گرديده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي گردد.


مجيد دوستعلي