قانون صدور مجوز احداث بنا ( پروانه ساختمان و بر و كف ) براي فضاهاي آموزشي

مصوب 1386/01/22 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف)براي فضاهاي آموزشي
مصوب 1386,01,22

ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس و حوزه‌هاي علميه مورد تأييد شوراي عالي حوزه علميه براي ساخت حوزه‌هاي علميه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزينه‌هاي صدور پروانه به شهرداريهاي سراسر كشور معاف مي‌باشند.

تبصره 1 – كليه مراجع صادركننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداريها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بخشداريها و دهياريهاي سراسر كشور مكلفند مجوز احداث بناي مدارس و حوزه‌هاي علميه مذكور را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف ظرف پانزده روز از تاريخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور صادر نمايند.

تبصره 2 – رعايت بر و كف اعلام شده از سوي شهرداري مربوط و ساير ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور ضروري است.

تبصره 3 – كليه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌هاي علميه مذكور كه درگذشته احداث گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي‌باشند مشمول اين قانون مي‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل