اصلاح ماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380 -

مصوب 1385/11/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (18) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند(5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380- تصويب نمود:
در ماده (18) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380- موضوع تصويب نامه شماره 80483/ت 35993هـ مورخ 8/7/1385عبارت «تا پايان آبان سال 1385» به عبارت «تا پايان دي سال 1385» اصلاح مي گردد.
اين تصويبنامه از تاريخ اول آذر سال 1385 لازم الاجرا است.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور