اصلاح ماده (14) تصويب نامه شماره 58352 / ت 25960 ه‍ مورخ 27 / 12 / 1380

مصوب 1385/08/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (14) تصويب نامه شماره 58352 / ت 25960 ه‍ مورخ 27 / 12 / 1380
مصوب 1385,08,28

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28 / 8 / 1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2877 / 9053هـ/ب مورخ 20 / 1 / 1385 تصويب نمود:

1- ماده (14) تصويب نامه شماره 58352/ت 25960 هـ مورخ 27 / 12 / 1380، موضوع آيين‏نامه اجرايي بند «5» جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380 – به شرح زير اصلاح مي‏ گردد:
الف – بند (3) ماده (14) و نيز عبارت «با رعايت ماده (3) آيين نامه» در بند «5» ماده ياد شده حذف گردد.
ب – متن زير به عنوان تبصره به ماده (14) اضافه شود:
«تبصره – احراز شرايط بازنشستگي موضوع اين ماده به عهده سازمان تأمين اجتماعي است و چنانچه كارگر قبل از بررسي و احراز شرايط كارگاه را ترك نمايد موضوع از موارد غيبت غير موجه محسوب و از موارد از بين رفته توالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور تلقي مي شود.»

2- تصويب نامه ‏هاي شماره 13781/ت 30793هـ مورخ 20 / 3 / 1383 و شماره‏28640/ت 31959 هـ مورخ 10 / 5 / 1384 كأن لم يكن تلقي مي شوند.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور