اصلاح عبارتي درماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) وتبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354والحاق دوتبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380

مصوب 1384/08/04 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح عبارتي درماده ( 18 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقي ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) وتبصره ماده ( 76 ) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354والحاق دوتبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 - مصوب 1380

هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 63497 مورخ 16/7/1384 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
در ماده (18) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 -، موضوع تصويبنامه شماره 8583/ت30424هـ مورخ 18/2/1384 عبارت «تا پايان شهريور سال 1384» به عبارت «تا پايان شهريور سال 1385» اصلاح مي‌گردد.
اين تصويبنامه از تاريخ اول مهر سال 1384 لازم‌الاجرا است.

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس جمهور