اصلاح تصويب ‎نامه شماره58352/ت25960هـ مورخ27/12/1380

مصوب 1384/02/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب ‎نامه شماره58352/ت25960هـ مورخ27/12/1380
مصوب 1384,02,11

هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود :
درماده (18) آيين ‎نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ ، موضوع تصويب ‎نامه شماره 58352/ت 25960 هـ مورخ 27/12/1380 عبارت « تا پايان مدت برنامه سوم » به عبارت « تا پايان شهريور سال 1384» اصلاح مي‎گردد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ محمد رضا عارف