اجازه خريد دستگاه كلين روم و ملحقات آن براي بيمارستان امام خميني (ره) توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از شركت MRC انگليس از طريق ترك تشريفات مناقصه

مصوب 1383/12/23 وزراي عضو شوراي اقتصاد
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اجازه خريد دستگاه كلين روم و ملحقات آن براي بيمارستان امام خميني (ره) توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از شركت MRC انگليس از طريق ترك تشريفات مناقصه
مصوب 1383,12,23

و‌زراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۲۹۹۹/ت۳۰۷۵۵هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۳ تصويب نمودند:
خريد دستگاه كلين ‌رو‌م و ملحقات آن براي بيمارستان امام خميني (ره) توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران از شركت MRC انگليس حداكثر به مبلغ يك ميليون و چهارصد و شصت و يك هزار و دو‌يست و سي و هشت (۲۳۸/۴۶۱/۱) يورو از طريق ترك تشريفات مناقصه، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۸۴به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا عارف
معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور