تصويب نامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (3) ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380-

مصوب 1383/09/01 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (3) ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371- مصوب 1380-

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي رفاه و تأ‌مين اجتماعي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند «5» جزﺀ (ب) ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:

متن زير به عنوان تبصره به بند (3) ماده (12) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ «ب» ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 الحاق مي‌شود:
«تبصره ـ مصاديق خبرنگاري به شرح زير است:
الف ـ گزارشگر و مصاحبه كننده
ب ـ خبرنگار عكاس يا عكاس خبرنگار، دبير سرو‌يس، معاو‌ن و دستيار دبير سرو‌يس .»

معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور - محمدرضا عارف ‌