تغيير دستگاه اجرايي پروژه شماره 5 طرح تسهيلات زيربنايي و رفاهي و كمك آموزشي دانشگاه شهيد چمران از دانشگاه شهيد چمران به دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

مصوب 1383/08/19 نماينده ويژه رئيس جمهور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير دستگاه اجرايي پروژه شماره 5 طرح تسهيلات زيربنايي و رفاهي و كمك آموزشي دانشگاه شهيد چمران از دانشگاه شهيد چمران به دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
مصوب 1383,08,19

تصميم نماينده و‌يژه رييس‌جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پرو‌ژه‌هايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سالانه موضوع ماده (۸۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه‌هاي شماره ۸۴۴۶/ت۲۶۵۴۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱، شماره ۵۲۷۶/ت۲۸۵۵۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ و شماره ۱۰۳۰۲/ ت۳۰۷۱۲هـ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
دستگاه اجرايي پرو‌ژه شماره پنج (۵) طرح " تسهيلات زيربنايي و رفاهي و كمك آموزشي دانشگاه شهيد چمران" به شماره طبقه‌بندي ۳۱۲۰۸۲۱۶ با عنوان "احداث سلف سرو‌يس و محوطه سازي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر" از دانشگاه شهيد چمران (رديف ۱۱۷۰۰۰) به دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر (رديف ۱۱9000) تغيير مي‌يابد.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور