موقوف الاجراشدن بندهاي (3) و (5) ماده (14) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ «ب» ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي ‌ـ‌ مصوب 1354 ‌ـ‌ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ‌ـ‌ مصوب 1380‌ ـ‌

مصوب 1383/03/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

موقوف الاجراشدن بندهاي (3) و (5) ماده (14) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ «ب» ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي ‌ـ‌ مصوب 1354 ‌ـ‌ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ‌ـ‌ مصوب 1380‌ ـ‌

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 17/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 7663/6657هـ/ب مورخ 10/2/1383 تصويب نمود:

بندهاي (3) و (5) ماده (14) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ «ب» ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي ‌ـ‌ مصوب 1354 ‌ـ‌ و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌، موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 از تاريخ اعلام ايراد موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف