اصلاح تبصره (2) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380

مصوب 1382/09/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تبصره (2) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي موضوع تصويب نامه
شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380
مصوب 1382,09,09

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پيشنهاد شماره 15933/7500 مورخ 22/5/1381 سازمان تأ‌مين اجتماعي و به استناد بند (5) جزﺀ (ب) ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌ تصويب نمود:
تبصره (2) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزﺀ (ب) ماده و‌احده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأ‌مين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380 ‌ـ‌ موضوع تصويبنامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380،به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«تبصره 2‌ـ‌ جلسات كميته‌هاي استاني در اداره‌ كل كار و امور اجتماعي تشكيل و با حضور پنج نفر از اعضاﺀ رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضرين و حداقل چهارنفر معتبر و لازم ‌الاجراء مي‌باشد.»

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف