اصلاح آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ـ مصوب 1380

مصوب 1382/01/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاحيه آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24 /1 /1382 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 4430 هـ / ب مورخ 16 /9 /1381 تصويب نمود :

در تبصره ماده (7) تصويب نامه شماره 58352 /ت 25960 هـ مورخ 27 /12 /1380، موضوع آيين نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 – مصوب 1380 -، عبارت ‹‹ به استثناي تدوين آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كه مسؤوليت آن به عهده شوراي عالي حفاظت فني مي باشد ›› بعد از عبارت ‹‹ سخت و زيان آور›› اضافه مي گردد .

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف