اصلاح آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371ـ مصوب 1380

مصوب 1381/04/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجرايي بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371ـ مصوب 1380

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۴۴۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ و‌زارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و‌سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

رديف (۶) ماده (۸) تصويبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۶‌ـ‌ يك نفر كارشناس مسؤو‌ل بهداشت حرفه‌اي با معرفي معاو‌نت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني.

معاو‌ن او‌ل رئيس جمهور- محمدرضا عارف