تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت ادامه و تكميل ساختماني طرح بناي ياد بود مقبره الشعراء درتبريز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصوب 1367/07/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تامين اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت ادامه و تكميل عمليات ساختماني طرح "‌ساختمان بناي يادبود‌مقبره‌الشعراء در تبريز" به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مصوب 1367,07,13

هيات وزيران در جلسه مورخ 1367/7/13 بنا به پيشنهاد شماره 11/271 مورخ 1367/1/28 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تائيد شماره 1074 -4868.62 - 1 مورخ 1367/4/22 وزارت برنامه و بودجه و باستناد تبصره 6 قانون بودجه سال 1367 كل كشور تصويب نمودند مبلغ پنجاه ميليون(50/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌ بيني نشده عمراني قانون مزبور در سال جاري تامين و جهت ادامه و تكميل‌عمليات ساختماني طرح ‌ساختمان بناي يادبود مقبره‌الشعراء در تبريز در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا طبق مقررات مربوط و ‌پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد.

ميرحسين موسوي - نخست‌وزير