عدم شمول تعرفه حق آزمايش موضوع آيين‌نامه تعرفه‌هاي حق آزمايش موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 64[1364] نسبت‌ به هدايا وارده براي آوارگان افغاني

مصوب 1367/10/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

عدم شمول تعرفه حق آزمايش موضوع آيين‌نامه تعرفه‌هاي حق آزمايش موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 64[1364] نسبت‌ به هدايا وارده براي آوارگان افغاني
مصوب 1367,10,28

هيات وزيران در جلسه مورخ 1367/10/28 بنا به پيشنهاد شماره 1/4/45/8431 مورخ 1367/6/27 وزارت كشور و تاييديه شماره 5132‌/د مورخ67/7/25[1367] وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تصويب نمودند: ‌هداياي وارده براي آوارگان افغاني مشمول تعرفه حق آزمايش موضوع تصويبنامه شماره 81176 مورخ 64/10/29[1364] نمي ‌باشد.

ميرحسين موسوي - نخست‌وزير