آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/12/23 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/17 . وظايف كشاورزي (قبل از ادغام) فصل دوم>ماده 5
2 فصل سوم>ماده 15
3 104/19 . وظايف مسكن و شهرسازي فصل دوم>ماده 5
4 فصل دوم>ماده 7
5 فصل دوم>ماده 10
6 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست فصل سوم>ماده 15
7 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي
8 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) فصل سوم>ماده 14
9 104/39 . وظايف قوه قضاييه فصل دوم>ماده 6
10 105 . شهرداري فصل دوم>ماده 5
11 209 . حفاظت محيط زيست فصل دوم>ماده 5
12 فصل سوم>ماده 15
13 303 . وام وكمك بلاعوض فصل سوم>ماده 14
14 304 . معاملات و اموال دولتي فصل دوم>ماده 7
15 فصل سوم>ماده 11
16 فصل سوم>ماده 12
17 فصل سوم>ماده 12>تبصره
18 فصل سوم>ماده 13
19 فصل سوم>ماده 14
20 413 . جنگلها و مراتع فصل دوم>ماده 5
21 فصل دوم>ماده 7
22 فصل سوم>ماده 15
23 415 . دريايي فصل دوم>ماده 5
24 فصل سوم>ماده 15
25 425 . سرمايه گذاري فصل دوم>ماده 9
26 428 . مناطق آزاد ويژه
27 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل دوم>ماده 4
28 602 . آيين دادرسي كيفري فصل دوم>ماده 4
29 705 . ثبت اسناد و املاك فصل دوم>ماده 6
30 فصل سوم>ماده 12>تبصره
31 708 . اتباع خارجه فصل دوم>ماده 9
32 فصل دوم>ماده 9
33 715 . مسكن فصل دوم>ماده 7
34 716 . اراضي (شهري و كشاورزي )
35 716/1 . اراضي دولتي و واگذاري آنها