مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 103 . امور بين المللي ماده 2
2 103/5 . سازمانها و مجامع بين المللي ماده 2
3 104 . سازمانهاي دولتي ماده 18
4 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 6
5 ماده 18>تبصره
6 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 8>بند 4
7 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي
8 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 8>بند 1
9 ماده 8>بند 1
10 ماده 10
11 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 10>تبصره
12 104/4 . وظايف امور خارجه ماده 18
13 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ماده 18
14 206 . كار ماده 18
15 302 . ماليات ماده 12>تبصره
16 304 . معاملات و اموال دولتي ماده 10>تبصره
17 305 . محاسبات عمومي ماده 8>بند 4
18 ماده 11
19 402 . راه و ترابري ماده 3>بند د
20 403 . بيمه ماده 9
21 ماده 10
22 404 . صنايع ماده 3>بند ب
23 409 . بانكي و پولي ماده 1
24 ماده 3>بند الف
25 ماده 8>بند 1
26 ماده 8>بند 1
27 ماده 8>بند 2
28 ماده 10
29 ماده 12
30 415 . دريايي ماده 3>بند د
31 416 . هواپيمايي ماده 3>بند د
32 420 . ثبت شركتها و علايم واختراعات ماده 3>بند ج
33 ماده 13
34 425 . سرمايه گذاري
35 428 . مناطق آزاد ويژه
36 503 . حمايت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعين ماده 3>بند ج
37 ماده 13
38 708 . اتباع خارجه ماده 1
39 ماده 2
40 ماده 5
41 ماده 5
42 ماده 10
43 ماده 16
44 ماده 18
45 710 . گذرنامه ماده 18