قانون الحاق يك تبصره به قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي

مصوب 1367/08/19 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 202 . تامين اجتماعي
2 206 . كار