قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/06/07 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 102 . استخدام كشوري قسمت سوم>ماده 6
2 قسمت چهارم>ماده 12
3 قسمت چهارم>ماده 27
4 104 . سازمانهاي دولتي قسمت سوم>ماده 5
5 قسمت چهارم>ماده 9
6 قسمت چهارم>ماده 25
7 قسمت چهارم>ماده 27
8 104/10 . وظايف دادگستري قسمت چهارم>ماده 25
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري قسمت سوم>ماده 6
10 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي قسمت چهارم>ماده 28
11 قسمت چهارم>ماده 29
12 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي
13 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
14 قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
15 قسمت دوم>ماده 3
16 قسمت چهارم>ماده 13
17 قسمت چهارم>ماده 13
18 قسمت چهارم>ماده 25
19 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) قسمت چهارم>ماده 18
20 قسمت چهارم>ماده 18
21 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت قسمت اول>ماده 1
22 قسمت اول>ماده 1>بند ب
23 قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
24 قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
25 قسمت اول>ماده 2
26 قسمت سوم>ماده 4
27 قسمت سوم>ماده 6
28 قسمت سوم>ماده 7
29 قسمت چهارم>ماده 9
30 قسمت چهارم>ماده 10
31 قسمت چهارم>ماده 10
32 قسمت چهارم>ماده 12
33 قسمت چهارم>ماده 13
34 قسمت چهارم>ماده 13
35 قسمت چهارم>ماده 14
36 قسمت چهارم>ماده 15
37 قسمت چهارم>ماده 18
38 قسمت چهارم>ماده 19
39 قسمت چهارم>ماده 20
40 قسمت چهارم>ماده 21
41 قسمت چهارم>ماده 21
42 قسمت چهارم>ماده 22
43 قسمت چهارم>ماده 24
44 قسمت چهارم>ماده 26
45 قسمت چهارم>ماده 18
46 قسمت چهارم>ماده 28
47 قسمت چهارم>ماده 29
48 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا قسمت سوم>ماده 4
49 104/39 . وظايف قوه قضاييه قسمت چهارم>ماده 24>تبصره 2
50 قسمت چهارم>ماده 25
51 105 . شهرداري قسمت چهارم>ماده 25
52 111 . نظام صنفي قسمت چهارم>ماده 11
53 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران قسمت چهارم>ماده 25
54 201 . اساسي قسمت چهارم>ماده 8
55 قسمت چهارم>ماده 22
56 202 . تامين اجتماعي قسمت چهارم>ماده 12
57 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي قسمت سوم>ماده 4
58 206 . كار قسمت چهارم>ماده 12
59 207 . بهداشت و درمان قسمت چهارم>ماده 10
60 قسمت چهارم>ماده 10
61 211 . امور مجلس شوراي اسلامي قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
62 قسمت اول>ماده 1>تبصره 2
63 قسمت دوم>ماده 3
64 قسمت چهارم>ماده 13
65 قسمت چهارم>ماده 13
66 قسمت چهارم>ماده 25
67 301 . بودجه قسمت اول>ماده 2
68 قسمت سوم>ماده 4
69 قسمت چهارم>ماده 10
70 قسمت چهارم>ماده 10
71 قسمت چهارم>ماده 19
72 302 . ماليات قسمت چهارم>ماده 13
73 قسمت چهارم>ماده 13
74 303 . وام وكمك بلاعوض قسمت اول>ماده 2
75 قسمت چهارم>ماده 9
76 قسمت چهارم>ماده 19
77 304 . معاملات و اموال دولتي قسمت سوم>ماده 5
78 قسمت چهارم>ماده 8
79 قسمت چهارم>ماده 9
80 قسمت چهارم>ماده 14
81 قسمت چهارم>ماده 21
82 قسمت چهارم>ماده 24
83 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض قسمت چهارم>ماده 10
84 قسمت چهارم>ماده 10
85 قسمت چهارم>ماده 19
86 401 . تجارت قسمت سوم>ماده 5
87 قسمت سوم>ماده 7
88 403 . بيمه قسمت چهارم>ماده 28
89 404 . صنايع قسمت اول>ماده 1
90 405 . برنامه هاي عمراني قسمت سوم>ماده 4
91 قسمت چهارم>ماده 24
92 409 . بانكي و پولي قسمت چهارم>ماده 18
93 قسمت چهارم>ماده 18
94 410 . امور گمركي قسمت چهارم>ماده 14
95 قسمت چهارم>ماده 15
96 قسمت چهارم>ماده 16
97 415 . دريايي قسمت چهارم>ماده 22
98 قسمت چهارم>ماده 22
99 416 . هواپيمايي قسمت چهارم>ماده 22
100 قسمت چهارم>ماده 22
101 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه قسمت چهارم>ماده 29
102 420 . ثبت شركتها و علايم واختراعات قسمت چهارم>ماده 22
103 قسمت چهارم>ماده 22
104 421 . واردات و صادرات قسمت اول>ماده 1
105 قسمت چهارم>ماده 14
106 قسمت چهارم>ماده 15
107 قسمت چهارم>ماده 16
108 قسمت چهارم>ماده 17
109 425 . سرمايه گذاري قسمت اول>ماده 1
110 قسمت چهارم>ماده 8
111 قسمت چهارم>ماده 20
112 قسمت چهارم>ماده 21
113 قسمت چهارم>ماده 21
114 قسمت چهارم>ماده 29
115 428 . مناطق آزاد ويژه
116 503 . حمايت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعين قسمت چهارم>ماده 22
117 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان قسمت اول>ماده 2
118 705 . ثبت اسناد و املاك قسمت چهارم>ماده 24>تبصره 2
119 708 . اتباع خارجه قسمت چهارم>ماده 8
120 قسمت چهارم>ماده 12
121 قسمت چهارم>ماده 24
122 قسمت چهارم>ماده 24>تبصره 1
123 710 . گذرنامه قسمت چهارم>ماده 12
124 716/1 . اراضي دولتي و واگذاري آنها قسمت چهارم>ماده 24
125 قسمت چهارم>ماده 24>تبصره 1