قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1380/11/27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي ماده 70
2 ماده 73
3 ماده 90>بند ب
4 102 . استخدام كشوري ماده 8
5 ماده 8
6 ماده 9
7 ماده 27
8 ماده 49
9 ماده 68
10 ماده 69>تبصره 7
11 ماده 79
12 ماده 88>بند د>تفسير 1
13 ماده 88>بند هـ>تفسير 3
14 ماده 97
15 103 . امور بين المللي ماده 11
16 ماده 11
17 ماده 52
18 ماده 95
19 104 . سازمانهاي دولتي ماده 2
20 ماده 3
21 ماده 4
22 ماده 5
23 ماده 5
24 ماده 27
25 ماده 30
26 ماده 30>بند الف
27 ماده 31
28 ماده 32
29 ماده 38
30 ماده 42
31 ماده 43
32 ماده 46
33 ماده 50
34 ماده 50>تبصره
35 ماده 69>تبصره 1
36 ماده 69>تبصره 1
37 ماده 69>تبصره 3
38 ماده 69>تبصره 5
39 ماده 69>تبصره 6
40 ماده 69>تبصره 8
41 ماده 69>تبصره 8
42 ماده 77
43 ماده 78
44 ماده 79
45 ماده 80
46 ماده 81
47 ماده 82
48 ماده 83
49 ماده 84
50 ماده 85>بند الف
51 ماده 85>بند ب
52 ماده 87
53 ماده 88
54 ماده 88
55 ماده 88>بند ج
56 ماده 88>بند د
57 ماده 88>بند د>تفسير 3
58 ماده 88>بند هـ
59 ماده 88>بند و
60 ماده 88>بند ز
61 ماده 88>بند ي
62 ماده 89
63 ماده 89>بند الف
64 ماده 91
65 ماده 91
66 ماده 93
67 ماده 108
68 ماده 109
69 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش ماده 5
70 ماده 5
71 ماده 13
72 ماده 14
73 ماده 15
74 ماده 92
75 ماده 92
76 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 16
77 ماده 17
78 ماده 21
79 ماده 22
80 ماده 69>تبصره 1
81 ماده 69>تبصره 1
82 ماده 69>تبصره 8
83 ماده 69>تبصره 8
84 ماده 83
85 ماده 93
86 104/12 . وظايف راه و ترابري ماده 18
87 ماده 18
88 ماده 53
89 ماده 53
90 ماده 54
91 ماده 54
92 ماده 55
93 ماده 55>تبصره
94 ماده 76
95 ماده 76
96 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي ماده 4
97 ماده 5
98 ماده 5
99 ماده 24
100 ماده 25
101 ماده 29
102 ماده 33
103 ماده 34
104 ماده 35
105 ماده 42
106 ماده 61
107 ماده 79
108 ماده 103
109 ماده 104
110 ماده 105
111 ماده 106
112 ماده 107
113 ماده 109
114 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 4
115 ماده 61
116 ماده 91
117 ماده 91
118 104/16 . وظايف كار و امور اجتماعي ماده 11
119 ماده 11
120 ماده 12
121 ماده 12
122 ماده 94
123 ماده 94
124 104/17 . وظايف كشاورزي (قبل از ادغام) ماده 42
125 104/18 . وظايف كشور ماده 10
126 ماده 18
127 ماده 18
128 ماده 19
129 ماده 20
130 ماده 21
131 ماده 30>بند الف>تفسير
132 ماده 38
133 ماده 40
134 ماده 40>تبصره
135 ماده 60
136 ماده 90>بند الف
137 ماده 93
138 ماده 96
139 ماده 101
140 104/19 . وظايف مسكن و شهرسازي ماده 69>تبصره 1
141 ماده 69>تبصره 1
142 ماده 69>تبصره 8
143 ماده 69>تبصره 8
144 ماده 91
145 ماده 91
146 ماده 100
147 ماده 100
148 104/21 . وظايف نفت ماده 2
149 ماده 3
150 ماده 30
151 ماده 30>بند الف
152 ماده 32
153 ماده 50
154 ماده 58
155 ماده 59
156 ماده 71
157 ماده 84
158 ماده 87
159 104/22 . وظايف نيرو ماده 62
160 ماده 63
161 ماده 102
162 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 4
163 ماده 5
164 ماده 5
165 ماده 33
166 ماده 42
167 ماده 65
168 ماده 67
169 ماده 69>تبصره 8
170 ماده 69>تبصره 8
171 ماده 107
172 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي ماده 99
173 ماده 108
174 104/27 . وظايف سازمان تربيت بدني ماده 5
175 ماده 5
176 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست ماده 64
177 ماده 112
178 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما ماده 84
179 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 3
180 ماده 5
181 ماده 5
182 ماده 22
183 ماده 23
184 ماده 30
185 ماده 30>بند ب
186 ماده 43
187 ماده 51
188 ماده 56
189 ماده 69
190 ماده 69>تبصره 6
191 ماده 69>تبصره 8
192 ماده 69>تبصره 8
193 ماده 69>تبصره 9
194 ماده 69>تبصره 10
195 ماده 79
196 104/31 . وظايف كتابخانه ملي ( كد جديد كتابخانه ملي 104/23 گرديد ) ماده 4
197 ماده 31
198 ماده 35
199 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) ماده 4
200 ماده 31
201 ماده 103
202 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 2
203 ماده 3
204 ماده 3>بند ب
205 ماده 21
206 ماده 30
207 ماده 65
208 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2>تبصره
209 ماده 3>بند الف
210 ماده 4
211 ماده 5
212 ماده 5
213 ماده 6
214 ماده 9
215 ماده 10
216 ماده 11
217 ماده 11
218 ماده 12
219 ماده 12
220 ماده 15
221 ماده 18
222 ماده 18
223 ماده 19
224 ماده 21
225 ماده 22
226 ماده 23
227 ماده 24
228 ماده 25
229 ماده 26>بند 13
230 ماده 30>بند الف>تفسير
231 ماده 30>بند ب
232 ماده 31
233 ماده 34
234 ماده 35
235 ماده 38
236 ماده 42
237 ماده 43
238 ماده 47
239 ماده 47
240 ماده 48
241 ماده 51
242 ماده 56
243 ماده 57
244 ماده 61
245 ماده 63
246 ماده 64
247 ماده 65
248 ماده 66
249 ماده 68
250 ماده 69
251 ماده 69>تبصره 1
252 ماده 69>تبصره 1
253 ماده 69>تبصره 2
254 ماده 69>تبصره 5
255 ماده 69>تبصره 6
256 ماده 72>تبصره 2
257 ماده 75
258 ماده 78
259 ماده 82
260 ماده 85>بند ب
261 ماده 88>بند ج>تفسير
262 ماده 88>بند د>تفسير 3
263 ماده 88>بند ح
264 ماده 88>بند ي
265 ماده 89>بند ب
266 ماده 90>بند الف
267 ماده 90>بند ب
268 ماده 94
269 ماده 94
270 ماده 96
271 ماده 101
272 ماده 112
273 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري ماده 69>تبصره 8
274 ماده 69>تبصره 8
275 104/39 . وظايف قوه قضاييه ماده 31
276 ماده 51
277 ماده 69>تبصره 9
278 104/4 . وظايف امور خارجه ماده 30>بند الف>تفسير
279 ماده 52
280 104/5 . وظايف بازرگاني ماده 30
281 ماده 30>بند الف
282 ماده 32
283 ماده 69>تبصره 8
284 ماده 69>تبصره 8
285 ماده 70
286 ماده 86
287 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي ماده 2
288 ماده 3>بند ب
289 ماده 4
290 ماده 6
291 ماده 10
292 ماده 21
293 ماده 22
294 ماده 24
295 ماده 27
296 ماده 30>بند ب
297 ماده 34
298 ماده 35
299 ماده 36
300 ماده 37
301 ماده 38
302 ماده 40
303 ماده 42
304 ماده 43
305 ماده 44
306 ماده 44
307 ماده 45
308 ماده 47
309 ماده 47
310 ماده 51
311 ماده 61
312 ماده 62
313 ماده 63
314 ماده 65
315 ماده 66
316 ماده 68
317 ماده 69>تبصره 8
318 ماده 69>تبصره 8
319 ماده 78
320 ماده 79
321 ماده 80
322 ماده 82
323 ماده 85>بند الف
324 ماده 88>بند ي
325 ماده 89>بند الف
326 ماده 89>بند ب
327 ماده 90>بند الف
328 ماده 90>بند ب
329 ماده 93
330 ماده 101
331 ماده 103
332 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 47
333 ماده 47
334 ماده 48
335 ماده 53
336 ماده 53
337 ماده 69>تبصره 1
338 ماده 69>تبصره 1
339 ماده 69>تبصره 8
340 ماده 69>تبصره 8
341 ماده 91
342 ماده 91
343 ماده 99
344 ماده 110
345 ماده 110>تبصره
346 ماده 112
347 ماده 113
348 ماده 113
349 104/52 . وظايف صنايع و معادن ماده 2
350 ماده 3
351 ماده 16
352 ماده 30
353 ماده 30>بند الف
354 ماده 32
355 ماده 50
356 ماده 72>تبصره 3
357 ماده 72>تبصره 3
358 ماده 84
359 ماده 87
360 ماده 113
361 ماده 113
362 104/54 . وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي ماده 5
363 ماده 5
364 ماده 12
365 ماده 12
366 ماده 19
367 ماده 26
368 ماده 26>بند 13
369 ماده 28
370 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 15
371 ماده 24
372 ماده 25
373 ماده 29
374 ماده 33
375 ماده 34
376 ماده 35
377 ماده 42
378 ماده 61
379 ماده 79
380 ماده 94
381 ماده 94
382 ماده 103
383 ماده 104
384 ماده 105
385 ماده 107
386 ماده 109
387 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات ماده 17
388 104/8 . وظايف تعاون ماده 101
389 105 . شهرداري ماده 36
390 ماده 37
391 ماده 38
392 ماده 40
393 ماده 73
394 ماده 74
395 ماده 88>بند د>تفسير 1
396 ماده 90>بند الف
397 ماده 101
398 107 . دفتر اسناد رسمي ماده 51
399 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان ماده 88>بند د>تفسير 4
400 110 . نظام پزشكي ماده 24
401 111 . نظام صنفي ماده 37
402 ماده 88>بند ح
403 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري ماده 8
404 ماده 8
405 ماده 9
406 ماده 27
407 ماده 49
408 ماده 68
409 ماده 79
410 ماده 88>بند هـ>تفسير 3
411 114 . استخدام نيروهاي مسلح ماده 8
412 ماده 8
413 ماده 9
414 ماده 20
415 ماده 21
416 ماده 27
417 ماده 49
418 ماده 68
419 ماده 79
420 ماده 88>بند هـ>تفسير 3
421 ماده 93
422 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران ماده 36
423 ماده 44
424 ماده 44
425 ماده 45
426 ماده 85>بند ب
427 ماده 89>بند ب
428 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ماده 4
429 ماده 27
430 ماده 42
431 ماده 69>تبصره 1
432 ماده 69>تبصره 1
433 ماده 69>تبصره 3
434 ماده 69>تبصره 5
435 ماده 69>تبصره 8
436 ماده 69>تبصره 8
437 ماده 77
438 ماده 78
439 ماده 79
440 ماده 80
441 ماده 81
442 ماده 82
443 ماده 83
444 ماده 85>بند الف
445 ماده 85>بند ب
446 ماده 88>بند ج
447 ماده 88>بند د
448 ماده 88>بند د>تفسير 1
449 ماده 88>بند د>تفسير 3
450 ماده 88>بند ز
451 ماده 89
452 ماده 89>بند الف
453 ماده 91
454 ماده 91
455 ماده 108
456 116/1 . كميته امداد امام خميني ماده 5
457 ماده 5
458 ماده 12
459 ماده 12
460 ماده 19
461 116/12 . ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق ماده 10
462 116/13 . جهاد دانشگاهي ماده 42
463 116/17 . حوزه هاي علميه (قم ...) ماده 5
464 ماده 5
465 116/4 . بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ماده 9
466 116/8 . جمعيت هلال احمر ماده 23
467 202 . تامين اجتماعي ماده 10
468 ماده 26
469 ماده 27
470 ماده 88
471 ماده 88
472 206 . كار ماده 9
473 ماده 11
474 ماده 11
475 ماده 12
476 ماده 12
477 ماده 94
478 ماده 94
479 ماده 97
480 207 . بهداشت و درمان ماده 5
481 ماده 5
482 ماده 24
483 ماده 25
484 ماده 27
485 ماده 29
486 ماده 88
487 ماده 88
488 ماده 94
489 ماده 94
490 ماده 100
491 ماده 100
492 ماده 102
493 208 . خدمت وظيفه عمومي ماده 19
494 ماده 24
495 209 . حفاظت محيط زيست ماده 48
496 ماده 62
497 ماده 64
498 ماده 101
499 ماده 112
500 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) ماده 26>بند 13
501 ماده 69>تبصره 5
502 ماده 88>بند د>تفسير 1
503 ماده 88>بند هـ
504 211 . امور مجلس شوراي اسلامي ماده 4
505 ماده 31
506 ماده 41
507 ماده 103
508 301 . بودجه
509 302 . ماليات ماده 2
510 ماده 51
511 ماده 72
512 ماده 72>تبصره 1
513 ماده 86
514 ماده 94
515 ماده 94
516 303 . وام وكمك بلاعوض ماده 2
517 ماده 3>بند الف
518 ماده 3>بند ب
519 ماده 10
520 ماده 21
521 ماده 101
522 ماده 103
523 304 . معاملات و اموال دولتي
524 304/1 . اتومبيلهاي دولتي ماده 30>بند الف
525 ماده 30>بند الف>تفسير
526 ماده 84
527 305 . محاسبات عمومي
528 306 . پيمانكاران ماده 6
529 ماده 22
530 ماده 81
531 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض
532 402 . راه و ترابري ماده 37
533 ماده 54
534 ماده 54
535 ماده 76
536 ماده 76
537 ماده 101
538 403 . بيمه ماده 10
539 ماده 27
540 ماده 75
541 404 . صنايع ماده 24
542 ماده 70
543 ماده 77
544 ماده 94
545 ماده 94
546 ماده 110>تبصره
547 ماده 111
548 405 . برنامه هاي عمراني ماده 2>تبصره
549 ماده 10
550 ماده 39
551 ماده 41
552 ماده 44
553 ماده 44
554 ماده 69>تبصره 3
555 ماده 75
556 406 . معادن ماده 77
557 ماده 113
558 ماده 113
559 407 . آب و نيرو ماده 54
560 ماده 54
561 ماده 62
562 ماده 63
563 ماده 75
564 ماده 76
565 ماده 76
566 ماده 93
567 ماده 99
568 ماده 102
569 ماده 108
570 408 . نفت و گاز ماده 39
571 ماده 58
572 ماده 59
573 ماده 70
574 ماده 71
575 ماده 76
576 ماده 76
577 ماده 93
578 409 . بانكي و پولي ماده 1
579 ماده 2
580 ماده 3
581 ماده 3>بند الف
582 ماده 3>بند ب
583 ماده 7
584 ماده 21
585 ماده 30
586 ماده 34
587 ماده 65
588 410 . امور گمركي ماده 72
589 411 . پست و تلگراف وتلفن ماده 17
590 ماده 76
591 ماده 76
592 ماده 93
593 ماده 102
594 412 . كشاورزي و روستايي ماده 5
595 ماده 5
596 ماده 59
597 ماده 75
598 ماده 102
599 ماده 110
600 ماده 113
601 ماده 113
602 413 . جنگلها و مراتع ماده 47
603 ماده 47
604 414 . شكار و صيد وشيلات ماده 48
605 ماده 64
606 416 . هواپيمايي ماده 31
607 ماده 113
608 ماده 113
609 417 . راه آهن ماده 40
610 ماده 93
611 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه ماده 6
612 418/1 . ابزارهاي تامين مالي غير بورسي(اسناد خزانه و اوراق مشاركت دولتي) ماده 2>تبصره
613 420 . ثبت شركتها و علايم واختراعات ماده 84
614 421 . واردات و صادرات ماده 24
615 ماده 50
616 ماده 72
617 ماده 72>تبصره 1
618 ماده 72>تبصره 2
619 ماده 72>تبصره 3
620 ماده 72>تبصره 3
621 422 . امور تعاوني ماده 88>بند هـ
622 ماده 101
623 424 . دام و طيور ماده 47
624 ماده 47
625 ماده 110>تبصره
626 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني ماده 5
627 ماده 5
628 ماده 14
629 ماده 74
630 ماده 88
631 ماده 88
632 ماده 92
633 ماده 92
634 ماده 100
635 ماده 100
636 502 . آموزش عالي و تحقيقات ماده 5
637 ماده 5
638 ماده 34
639 ماده 35
640 ماده 42
641 ماده 61
642 ماده 103
643 ماده 105
644 ماده 106
645 ماده 107
646 ماده 108
647 ماده 109
648 504 . فرهنگ و هنر ماده 4
649 ماده 74
650 ماده 77
651 ماده 88
652 ماده 88
653 ماده 88>بند د>تفسير 2
654 ماده 91
655 ماده 91
656 ماده 100
657 ماده 100
658 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ماده 67
659 ماده 69>تبصره 10
660 ماده 88>بند د>تفسير 5
661 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي ماده 11
662 ماده 11
663 ماده 32
664 ماده 47
665 ماده 47
666 ماده 69>تبصره 7
667 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان ماده 69>تبصره 7
668 605 . جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق ماده 48
669 606 . تخلفات راهنمايي و رانندگي ماده 18
670 ماده 18
671 609 . تخلفات و مجازاتهاي حرفه اي و صنفي ماده 51
672 702 . آيين دادرسي مدني ماده 34
673 ماده 98
674 704 . ثبت احوال ماده 60
675 705 . ثبت اسناد و املاك ماده 34
676 ماده 51
677 ماده 69>تبصره 3
678 ماده 69>تبصره 9
679 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) ماده 11
680 ماده 11
681 ماده 69>تبصره 8
682 ماده 69>تبصره 8
683 707 . روابط موجرو مستاجر ماده 20
684 708 . اتباع خارجه ماده 11
685 ماده 11
686 ماده 29
687 ماده 35
688 ماده 96
689 ماده 97
690 709 . اوقاف ماده 69>تبصره 4
691 710 . گذرنامه ماده 57
692 ماده 95
693 ماده 96
694 715 . مسكن ماده 20
695 ماده 21
696 ماده 93
697 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) ماده 47
698 ماده 47
699 716/1 . اراضي دولتي و واگذاري آنها ماده 69
700 ماده 69>تبصره 1
701 ماده 69>تبصره 1
702 ماده 69>تبصره 2
703 ماده 69>تبصره 3
704 ماده 69>تبصره 4
705 ماده 69>تبصره 5
706 ماده 69>تبصره 6
707 ماده 69>تبصره 8
708 ماده 69>تبصره 8
709 ماده 69>تبصره 10
710 ماده 77
711 ماده 88>بند ج>تفسير
712 ماده 91
713 ماده 91
714 ماده 100
715 ماده 100
716 ماده 110
717 ماده 110>تبصره