قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي ماده 65>بند الف>تبصره 2
2 102 . استخدام كشوري ماده 1
3 ماده 1>اصل 2
4 ماده 1>اصل 5
5 ماده 1>اصل 7>الحاقي 1
6 ماده 5
7 ماده 6>بند الف
8 ماده 6>بند پ
9 ماده 16>بند ت>تبصره 2
10 ماده 16>بند د>جزء 6
11 ماده 32>بند الف>تبصره 3
12 ماده 33
13 ماده 48
14 ماده 57>بند الف>جزء 4
15 ماده 57>بند الف>تبصره 1
16 103 . امور بين المللي ماده 1>اصل 6
17 ماده 14>بند الف
18 ماده 16>بند ت>جزء 2
19 ماده 16>بند ت>جزء 12
20 ماده 16>بند ح>جزء 5
21 ماده 16>بند ح>جزء 7
22 ماده 16>بند خ>جزء 4
23 ماده 64
24 ماده 65>بند پ
25 ماده 65>بند ث
26 ماده 68
27 103/6 . امور مرزي ماده 46>بند ب>جزء 1
28 ماده 46>بند ب>جزء 2
29 ماده 46>بند ب>جزء 5
30 ماده 46>بند ث>تبصره 2
31 104 . سازمانهاي دولتي ماده 1
32 ماده 7>بند الف
33 ماده 7>بند ت
34 ماده 8>اصل 1
35 ماده 9>بند الف
36 ماده 10>بند ب
37 ماده 10>بند پ
38 ماده 14
39 ماده 15
40 ماده 16>بند خ>جزء 1
41 ماده 16>بند د>جزء 4
42 ماده 16>بند د>جزء 4>باب 2
43 ماده 16>بند د>جزء 6
44 ماده 20>بند الف
45 ماده 25>بند پ
46 ماده 26>اصل 1
47 ماده 28
48 ماده 29>بند الف
49 ماده 29>بند ب
50 ماده 31>بند الف>تبصره 2
51 ماده 31>بند الف>تبصره 4
52 ماده 31>بند ب>تبصره 1
53 ماده 32>بند الف>تبصره 1
54 ماده 33>اصل 1
55 ماده 34>بند الف>جزء 3
56 ماده 35
57 ماده 37>بند ث>جزء 4
58 ماده 37>بند چ
59 ماده 38>بند ب
60 ماده 38>بند ت>جزء 1>باب 1
61 ماده 38>بند ت>جزء 1>تبصره 2
62 ماده 38>بند ث
63 ماده 38>بند ج
64 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
65 ماده 38>بند ج>تذكر
66 ماده 40
67 ماده 44
68 ماده 46>بند ب>جزء 4
69 ماده 46>بند ث>جزء 2
70 ماده 46>بند ث>تبصره 2
71 ماده 50
72 ماده 50>اصل 1
73 ماده 51>بند 3
74 ماده 58
75 ماده 61>بند 2
76 ماده 65>بند الف
77 ماده 67
78 ماده 68
79 ماده 71
80 ماده 72
81 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش ماده 7>بند ب
82 ماده 37
83 ماده 37>بند ب
84 ماده 37>بند ث>جزء 4
85 ماده 38>بند ج>جزء 2
86 ماده 38>بند ج>تذكر
87 104/10 . وظايف دادگستري ماده 24>اصل 4
88 ماده 38>بند ت>جزء 2
89 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 2
90 ماده 38>بند ج>تذكر
91 ماده 53>بند 5
92 ماده 53>بند 5
93 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ماده 1
94 ماده 11>تبصره
95 ماده 20>بند الف>تبصره 2
96 ماده 31>بند الف
97 ماده 32>بند الف>تبصره 3
98 ماده 32>بند ب
99 ماده 33
100 ماده 35
101 ماده 35>تبصره
102 ماده 46>بند الف
103 ماده 46>بند الف>جزء 2
104 ماده 46>بند الف>جزء 3
105 ماده 46>بند الف>جزء 4
106 ماده 46>بند الف>جزء 5
107 ماده 46>بند ب>جزء 2
108 ماده 46>بند ث>تبصره 1
109 ماده 50>اصل 2
110 ماده 65>بند ج
111 104/13 . وظايف صنايع (قبل از ادغام) ماده 69>بند 2
112 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي ماده 1
113 ماده 1>اصل 2
114 ماده 1>اصل 3
115 ماده 1>اصل 4
116 ماده 1>اصل 5
117 ماده 1>اصل 7>الحاقي 1
118 ماده 1>اصل 7>الحاقي 2
119 ماده 1>اصل 7>الحاقي 3
120 ماده 1>اصل 7>الحاقي 4
121 ماده 2>بند الف
122 ماده 2>بند ب
123 ماده 2>بند پ
124 ماده 33
125 ماده 37
126 ماده 37>بند ب
127 ماده 37>بند ث>جزء 4
128 ماده 63
129 ماده 65>بند ث
130 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 28
131 ماده 37>بند ب
132 ماده 37>بند ث>جزء 6
133 104/17 . وظايف كشاورزي (قبل از ادغام) ماده 12>بند ب
134 ماده 13
135 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
136 104/18 . وظايف كشور ماده 7>بند ب
137 ماده 12>بند الف
138 ماده 21>بند ب
139 ماده 26>اصل 2
140 ماده 32>بند الف>تبصره 3
141 ماده 35
142 ماده 35>تبصره
143 ماده 38>بند ت>جزء 1>باب 1
144 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
145 ماده 46>بند ب>جزء 3
146 ماده 46>بند ب>جزء 4
147 ماده 46>بند ب>جزء 6
148 104/2 . وظايف اطلاعات ماده 32>بند الف>تبصره 3
149 ماده 46>بند ت
150 ماده 50>اصل 2
151 104/21 . وظايف نفت ماده 8>اصل 1
152 ماده 12>بند الف
153 ماده 16>بند پ
154 ماده 37>بند ث>جزء 5
155 ماده 37>بند چ
156 ماده 38>بند ث
157 ماده 58
158 104/22 . وظايف نيرو ماده 12>بند الف
159 ماده 27
160 ماده 27>بند الف>تبصره 1
161 ماده 27>بند الف>تبصره 2
162 ماده 27>بند ب
163 ماده 31>بند ب>تبصره 5
164 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري ماده 1
165 ماده 7
166 ماده 7>بند ب
167 ماده 7>بند ب>تبصره
168 ماده 7>بند ج
169 ماده 7>بند چ
170 ماده 11
171 ماده 16>بند پ
172 ماده 16>بند ت
173 ماده 16>بند ث
174 ماده 16>بند چ>جزء 1
175 ماده 16>بند چ>جزء 3
176 ماده 16>بند د>جزء 7
177 ماده 19
178 ماده 19>تبصره 1
179 ماده 19>اصل 2
180 ماده 30>بند الف
181 ماده 30>بند ب
182 ماده 30>اصل 2
183 ماده 31>بند الف
184 ماده 32>بند الف>تبصره 3
185 ماده 38>بند ت>جزء 2
186 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 1
187 ماده 38>بند ث
188 ماده 51
189 ماده 51>تبصره
190 ماده 57>بند الف>تبصره 2
191 104/24 . وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور(قبل از ادغام) ماده 1>اصل 2
192 ماده 53>بند 1
193 ماده 53>بند 1
194 ماده 69>بند 2
195 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي ماده 26>اصل 1
196 ماده 26>اصل 2
197 ماده 66
198 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 3
199 ماده 4
200 ماده 7>بند ب
201 ماده 7>بند ب>تذكر
202 ماده 9>بند الف
203 ماده 10>بند الف
204 ماده 10>بند ب
205 ماده 10>بند پ
206 ماده 10>توضيح
207 ماده 11
208 ماده 11>تبصره
209 ماده 12>بند الف
210 ماده 16>بند پ
211 ماده 17>تبصره
212 ماده 19
213 ماده 20>بند الف
214 ماده 24>اصل 4
215 ماده 26>اصل 2
216 ماده 27>بند الف>تبصره 2
217 ماده 29>بند ب
218 ماده 30>بند ث
219 ماده 30>بند ج>جزء 1
220 ماده 31>بند الف
221 ماده 31>بند ب>جزء 7
222 ماده 31>بند ب>تبصره 3
223 ماده 32
224 ماده 32>بند الف>تبصره 2
225 ماده 32>بند الف>تبصره 3
226 ماده 32>بند پ>جزء 1
227 ماده 32>بند پ>جزء 1
228 ماده 32>بند پ>جزء 1
229 ماده 32>بند ت
230 ماده 32>تبصره
231 ماده 34>بند الف
232 ماده 34>تبصره
233 ماده 37>بند ب
234 ماده 48
235 ماده 48>بند 1
236 ماده 50>اصل 2
237 ماده 53>بند 1
238 ماده 53>بند 1
239 ماده 54
240 ماده 57>بند پ>جزء 7
241 ماده 64
242 ماده 66
243 ماده 69>بند 2
244 104/27 . وظايف سازمان تربيت بدني ماده 31>بند ب>تبصره 5
245 ماده 33
246 ماده 37>بند ث>جزء 4
247 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست ماده 7>بند ب
248 ماده 23>بند الف
249 ماده 27>بند الف>تبصره 2
250 ماده 28
251 ماده 29>بند ب
252 ماده 31>بند الف
253 ماده 32>بند الف>تبصره 3
254 ماده 37>بند ث>جزء 3
255 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما ماده 7>بند ب
256 ماده 31>بند الف
257 ماده 37
258 ماده 37>بند ب
259 ماده 37>بند چ
260 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 4
261 ماده 8
262 ماده 8>اصل 1
263 ماده 8>اصل 2
264 ماده 12>بند الف
265 ماده 15
266 ماده 16>بند پ
267 ماده 16>بند ج
268 ماده 17>تبصره
269 ماده 19
270 ماده 20>بند الف
271 ماده 21>بند ت
272 ماده 23>بند الف>تبصره
273 ماده 23>بند ب‌
274 ماده 23>بند پ
275 ماده 25>بند الف
276 ماده 25>بند پ
277 ماده 30>بند ث
278 ماده 32>بند الف>تبصره 3
279 ماده 37>بند چ
280 ماده 38>بند ث
281 ماده 39>بند الف
282 ماده 39>بند ب
283 ماده 41
284 ماده 43
285 ماده 45>بند الف
286 ماده 48
287 ماده 48>بند 1
288 ماده 50>اصل 2
289 ماده 53>بند 3
290 ماده 53>بند 3
291 ماده 58
292 ماده 64
293 ماده 66
294 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي ماده 65>بند الف
295 ماده 65>بند الف>تبصره 2
296 ماده 65>بند پ
297 ماده 65>بند چ
298 ماده 68
299 104/31 . وظايف كتابخانه ملي ( كد جديد كتابخانه ملي 104/23 گرديد ) ماده 38>بند ت>جزء 2
300 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 1
301 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) ماده 7>بند ب
302 ماده 12>بند الف
303 ماده 16>بند ب
304 ماده 16>بند پ
305 ماده 16>بند ج
306 ماده 16>بند ج>تبصره 1
307 ماده 16>بند چ>جزء 1
308 ماده 16>بند چ>جزء 3
309 ماده 16>بند د>جزء 7
310 ماده 19>اصل 2
311 ماده 31>بند الف
312 ماده 31>بند الف>تبصره 5
313 ماده 38>بند ث
314 ماده 68
315 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 8>اصل 1
316 ماده 10>بند پ
317 ماده 12>بند الف
318 ماده 14>بند الف
319 ماده 14>بند ب
320 ماده 15
321 ماده 16>بند پ
322 ماده 16>بند ت>جزء 3
323 ماده 16>بند ح>جزء 7
324 ماده 16>بند ح>تبصره 2
325 ماده 16>بند خ>تبصره 3
326 ماده 16>بند د>جزء 1
327 ماده 16>بند د>جزء 2
328 ماده 16>بند د>جزء 3
329 ماده 16>بند د>جزء 4
330 ماده 16>بند د>جزء 10
331 ماده 17>بند ت
332 ماده 17>تبصره
333 ماده 18
334 ماده 19
335 ماده 19>تبصره 1
336 ماده 19>اصل 2
337 ماده 20>بند الف
338 ماده 20>بند الف>تبصره 2
339 ماده 20>بند ب
340 ماده 20>بند پ
341 ماده 21
342 ماده 21>بند الف
343 ماده 21>بند ب
344 ماده 21>بند پ
345 ماده 21>بند ت
346 ماده 21>بند ث
347 ماده 21>توضيح
348 ماده 34>بند پ
349 ماده 37>بند چ
350 ماده 38>بند ث
351 ماده 41
352 ماده 43
353 ماده 48>بند 5
354 ماده 52
355 ماده 53>بند 3
356 ماده 53>بند 3
357 ماده 58
358 ماده 64
359 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 1>اصل 6
360 ماده 1>اصل 7
361 ماده 1>اصل 7>الحاقي 2
362 ماده 2>بند پ
363 ماده 3
364 ماده 6>بند ب
365 ماده 7>بند ب>تذكر
366 ماده 7>بند ث
367 ماده 9>بند الف
368 ماده 12>بند الف>تبصره 4
369 ماده 12>بند ب>تبصره 3
370 ماده 16>بند ب
371 ماده 16>بند د>جزء 6
372 ماده 17>تبصره
373 ماده 18
374 ماده 19
375 ماده 19>اصل 2
376 ماده 21>بند پ
377 ماده 23>بند ت
378 ماده 24>اصل 4
379 ماده 26>اصل 1
380 ماده 26>اصل 2
381 ماده 27>بند الف>تبصره 2
382 ماده 27>بند ب
383 ماده 29>بند الف
384 ماده 29>بند ب
385 ماده 29>بند پ
386 ماده 30>بند ث
387 ماده 30>بند ج>جزء 2
388 ماده 30>بند ج>جزء 3
389 ماده 30>بند چ
390 ماده 31>بند الف
391 ماده 32>بند الف>تبصره 4
392 ماده 32>بند ب
393 ماده 32>بند پ
394 ماده 32>بند پ>جزء 1
395 ماده 32>بند پ>جزء 1
396 ماده 32>بند پ>جزء 1
397 ماده 32>بند پ>جزء 2
398 ماده 32>بند ت
399 ماده 32>تبصره
400 ماده 33
401 ماده 34
402 ماده 34>تبصره
403 ماده 37
404 ماده 37>بند ب
405 ماده 37>بند پ
406 ماده 37>بند پ>جزء 3
407 ماده 37>بند ت
408 ماده 37>بند ج
409 ماده 38>بند الف
410 ماده 38>بند ج>تذكر
411 ماده 46>بند الف
412 ماده 46>بند ب
413 ماده 46>بند ب>جزء 4
414 ماده 46>بند پ
415 ماده 48
416 ماده 48>بند 1
417 ماده 48>بند 4>جزء ب
418 ماده 49
419 ماده 50
420 ماده 53>بند 1
421 ماده 53>بند 1
422 ماده 54
423 ماده 57>بند ب
424 ماده 57>بند پ
425 ماده 58
426 ماده 60
427 ماده 60>اصل 2
428 ماده 64
429 ماده 65>بند الف
430 ماده 66
431 ماده 68
432 ماده 69>بند 2
433 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا ماده 33>تبصره 2
434 ماده 46>بند الف
435 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري ماده 37>بند الف
436 ماده 37>بند ب
437 ماده 57>بند پ>جزء 6
438 ماده 65>بند الف>تبصره 1
439 104/39 . وظايف قوه قضاييه ماده 11>توضيح
440 ماده 12>بند الف
441 ماده 16>بند پ
442 ماده 16>بند ج
443 ماده 16>بند ج>تبصره 1
444 ماده 21>بند ب
445 ماده 36>بند ث
446 ماده 38>بند الف
447 ماده 38>بند ب
448 ماده 38>بند ت>جزء 1
449 ماده 38>بند ت>جزء 1>باب 1
450 ماده 38>بند ت>جزء 2
451 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 1
452 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 2
453 ماده 38>بند ث
454 ماده 38>بند ج
455 ماده 38>بند ج>جزء 1>تبصره
456 ماده 38>بند ج>تذكر
457 ماده 38>بند چ
458 104/4 . وظايف امور خارجه ماده 55
459 104/5 . وظايف بازرگاني ماده 13
460 ماده 45>بند الف
461 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي ماده 7>بند ب
462 ماده 7>بند ب>تذكر
463 ماده 7>بند پ
464 ماده 7>بند ث
465 ماده 7>بند چ
466 ماده 12>بند الف
467 ماده 23>بند الف
468 ماده 27>بند الف>تبصره 2
469 ماده 29>بند ب
470 ماده 29>بند ت
471 ماده 30>اصل 2
472 ماده 32>بند الف>تبصره 3
473 ماده 37>بند ث>جزء 3
474 ماده 42
475 ماده 59
476 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ماده 23>بند الف
477 ماده 31>بند الف
478 ماده 72
479 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ماده 1>اصل 7>الحاقي 3
480 ماده 3
481 ماده 7>بند ب
482 ماده 8>اصل 2
483 ماده 12>بند الف
484 ماده 12>بند ب
485 ماده 13
486 ماده 16>بند پ
487 ماده 21>بند ب
488 ماده 32>بند پ>جزء 1
489 ماده 32>بند پ>جزء 1
490 ماده 32>بند پ>جزء 1
491 ماده 38>بند ج>جزء 2
492 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
493 ماده 38>بند ج>تذكر
494 ماده 57>بند الف
495 ماده 57>بند الف>تبصره 2
496 ماده 57>بند پ>جزء 7
497 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 7>بند ب
498 ماده 7>بند چ
499 ماده 8>اصل 1
500 ماده 12>بند الف
501 ماده 27>بند الف>تبصره 2
502 ماده 37>بند چ
503 ماده 39>بند الف
504 ماده 42
505 ماده 54
506 ماده 58
507 ماده 69>بند 2
508 104/57 . وظايف وزارت ورزش و جوانان ماده 7>بند ب
509 ماده 33>اصل 1
510 ماده 37>بند ث>جزء 4
511 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي ماده 28
512 ماده 30>بند الف
513 ماده 30>بند ب
514 ماده 30>بند ت
515 ماده 30>بند ث
516 ماده 30>بند ج>جزء 1
517 ماده 30>اصل 1
518 ماده 31>بند ب>جزء 3
519 ماده 31>بند ب>جزء 6
520 ماده 31>بند ب>تبصره 5
521 ماده 32>بند الف>تبصره 3
522 ماده 37>بند ث>جزء 1
523 ماده 37>بند ث>جزء 2
524 ماده 37>بند ث>جزء 5
525 ماده 48>بند 1
526 ماده 53>بند 1
527 ماده 53>بند 1
528 ماده 53>بند 2
529 ماده 53>بند 3
530 ماده 53>بند 3
531 ماده 53>بند 4
532 ماده 53>بند 4
533 ماده 53>بند 5
534 ماده 53>بند 5
535 ماده 56
536 ماده 70
537 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي ماده 1
538 ماده 1>اصل 2
539 ماده 1>اصل 7>الحاقي 3
540 ماده 2>بند الف
541 ماده 2>بند ب
542 ماده 2>بند پ
543 ماده 7>بند ب
544 ماده 7>بند ب>تذكر
545 ماده 7>بند پ
546 ماده 7>بند ت
547 ماده 7>بند ج
548 ماده 7>بند چ
549 ماده 8
550 ماده 9>بند الف
551 ماده 30>بند ج>جزء 1
552 ماده 37>بند ث>جزء 4
553 ماده 38>بند ج>جزء 1>تبصره
554 ماده 38>بند ج>جزء 3
555 ماده 38>بند ج>تذكر
556 ماده 52
557 ماده 57>بند پ>جزء 8
558 ماده 63
559 104/8 . وظايف تعاون ماده 12>بند الف
560 105 . شهرداري ماده 7>بند ت
561 ماده 9>بند ب
562 ماده 12>بند الف
563 ماده 15
564 ماده 20>بند الف
565 ماده 33
566 ماده 37
567 ماده 37>بند ث>جزء 1
568 ماده 37>بند ث>جزء 3
569 ماده 56
570 107 . دفتر اسناد رسمي ماده 62
571 109 . اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ماده 12>بند الف
572 ماده 12>بند الف>تبصره 2
573 ماده 12>بند ب
574 ماده 13
575 ماده 16>بند پ
576 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
577 111 . نظام صنفي ماده 9>بند ب
578 ماده 12>بند الف
579 ماده 12>بند ب
580 ماده 16>بند خ>جزء 2
581 ماده 23>بند الف>تبصره
582 ماده 23>بند ب‌
583 ماده 23>بند پ
584 ماده 30>بند ت
585 ماده 30>بند چ>جزء 1
586 ماده 34>بند الف>جزء 3
587 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
588 ماده 57>بند الف>تبصره 1
589 ماده 57>بند ب>تبصره 3
590 ماده 60
591 ماده 64
592 112 . نظام مهندسي ساختمان ماده 26
593 ماده 34>بند الف
594 ماده 34>بند الف>جزء 1
595 ماده 34>تبصره
596 ماده 37>بند ث>جزء 3
597 ماده 37>بند ث>جزء 4
598 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري ماده 68
599 114 . استخدام نيروهاي مسلح ماده 32>بند ب
600 ماده 46>بند الف>جزء 6
601 ماده 46>بند الف>جزء 7
602 ماده 46>بند ب>جزء 1
603 ماده 46>بند ب>جزء 3
604 ماده 46>بند ث>جزء 3
605 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران ماده 30>اصل 2
606 ماده 31>بند الف
607 ماده 31>بند الف>تبصره 1
608 ماده 31>بند الف>تبصره 2
609 ماده 31>بند الف>تبصره 3
610 ماده 31>بند الف>تبصره 4
611 ماده 31>بند ب>تبصره 1
612 ماده 31>بند ب>تبصره 2
613 ماده 31>بند ب>تبصره 3
614 ماده 32
615 ماده 32>بند الف>جزء 1
616 ماده 32>بند الف>جزء 2
617 ماده 32>بند الف>جزء 3
618 ماده 32>بند الف>جزء 4
619 ماده 32>بند الف>تبصره 1
620 ماده 32>بند الف>تبصره 4
621 ماده 32>بند ت
622 ماده 46>بند ب>جزء 3
623 ماده 46>بند ث>جزء 1
624 ماده 65>بند الف>تبصره 2
625 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ماده 3
626 ماده 7>بند ث
627 ماده 8>اصل 1
628 ماده 16
629 ماده 16>بند ح>تبصره 1
630 ماده 16>بند خ>جزء 1
631 ماده 16>بند د>جزء 4
632 ماده 16>بند د>جزء 4>باب 1
633 ماده 16>بند د>جزء 6
634 ماده 31>بند ب>تبصره 4
635 ماده 33
636 ماده 37
637 ماده 37>بند پ>جزء 4
638 ماده 37>بند ت
639 ماده 37>بند ج>جزء 3
640 ماده 37>بند چ
641 ماده 38>بند پ
642 ماده 38>بند ت>جزء 1>تبصره 2
643 ماده 38>بند ث
644 ماده 38>بند ج
645 ماده 38>بند ج>جزء 3
646 ماده 40
647 ماده 50
648 ماده 57>بند پ>جزء 6
649 ماده 57>بند پ>جزء 8
650 ماده 58
651 ماده 68
652 116/1 . كميته امداد امام خميني ماده 7>بند ب
653 ماده 38>بند ج>جزء 3
654 ماده 52
655 116/13 . جهاد دانشگاهي ماده 37
656 116/17 . حوزه هاي علميه (قم ...) ماده 37
657 ماده 37>بند ب
658 ماده 37>بند ت
659 ماده 37>بند ت>جزء 1
660 ماده 37>بند ت>جزء 2
661 ماده 37>بند ت>جزء 3
662 ماده 37>بند ت>جزء 4
663 ماده 37>بند ج>جزء 3
664 116/18 . سازمان دهياري ماده 33
665 116/24 . موسسه جهاد نصر ماده 31>بند ب>تبصره 5
666 116/29 . سازمان بورس ماده 36>بند ب
667 ماده 36>بند پ
668 ماده 36>بند ت
669 ماده 36>بند ث
670 ماده 36>بند چ
671 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 2>بند پ
672 ماده 33>تبصره 2
673 ماده 47
674 116/6 . بنياد مسكن انقلاب اسلامي ماده 31>بند ب>تبصره 5
675 ماده 37>بند ث>جزء 1
676 201 . اساسي ماده 12>بند ب>تبصره 2
677 ماده 13
678 ماده 16>بند ب
679 ماده 16>بند ت>تبصره 2
680 ماده 16>بند خ>جزء 5
681 ماده 16>بند د>جزء 6
682 ماده 18
683 ماده 25>بند ب
684 ماده 25>بند ب>تبصره
685 ماده 31>بند ب>جزء 1
686 ماده 31>بند ب>جزء 8
687 ماده 32>بند ب
688 ماده 34
689 ماده 36>بند ث
690 ماده 36>بند چ
691 ماده 37
692 ماده 57>بند ب>تبصره 3
693 ماده 60>اصل 2
694 ماده 65
695 ماده 69
696 202 . تامين اجتماعي ماده 3
697 ماده 3>تبصره
698 ماده 5
699 ماده 6>بند الف
700 ماده 6>بند ب
701 ماده 6>بند پ
702 ماده 9>بند الف
703 ماده 16>بند د>جزء 4>باب 1
704 ماده 38>بند ج>جزء 1>تبصره
705 ماده 47
706 ماده 52
707 ماده 57>بند الف
708 ماده 57>بند الف>جزء 4
709 ماده 57>بند الف>تبصره 1
710 ماده 57>بند الف>تبصره 2
711 ماده 57>بند ب
712 ماده 57>بند ب>تبصره 1
713 ماده 57>بند ب>تبصره 3
714 ماده 57>بند پ
715 ماده 57>بند پ>جزء 1
716 ماده 57>بند پ>جزء 5
717 ماده 57>بند پ>جزء 8
718 ماده 65>بند چ
719 ماده 71
720 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي ماده 11>تبصره
721 ماده 17>بند ث
722 ماده 32>بند ب
723 ماده 33
724 ماده 35
725 ماده 35>تبصره
726 ماده 46>بند الف
727 ماده 46>بند الف>جزء 2
728 ماده 46>بند الف>جزء 3
729 ماده 46>بند الف>جزء 6
730 ماده 46>بند ب
731 ماده 46>بند ب>جزء 3
732 ماده 46>بند ب>جزء 4
733 ماده 46>بند ب>جزء 5
734 ماده 46>بند پ
735 ماده 46>بند ت
736 ماده 46>بند ث
737 ماده 46>بند ث>جزء 2
738 ماده 50>اصل 2
739 ماده 58
740 ماده 65>بند ج
741 ماده 68
742 206 . كار ماده 6>بند پ
743 ماده 12>بند الف
744 ماده 32>بند پ>جزء 1
745 ماده 32>بند پ>جزء 1
746 ماده 32>بند پ>جزء 1
747 ماده 32>بند پ>جزء 2
748 ماده 34>بند الف>جزء 2
749 ماده 57>بند الف>تبصره 1
750 ماده 65>بند الف
751 207 . بهداشت و درمان ماده 7>بند الف
752 ماده 7>بند پ
753 ماده 7>بند ث
754 ماده 7>بند چ
755 ماده 9>بند الف
756 ماده 9>بند ب
757 ماده 30>بند ج>جزء 1
758 ماده 37>بند ث>جزء 4
759 ماده 38>بند ج>جزء 1>تبصره
760 ماده 42
761 ماده 46>بند ث>تبصره 2
762 ماده 57>بند پ>جزء 8
763 208 . خدمت وظيفه عمومي ماده 33
764 ماده 33>تبصره 2
765 209 . حفاظت محيط زيست ماده 7>بند پ
766 ماده 7>بند ت
767 ماده 7>بند ث
768 ماده 23>بند الف
769 ماده 29>بند الف
770 ماده 29>بند ب
771 ماده 30>بند ج>جزء 2
772 ماده 46>بند ث>تبصره 2
773 ماده 51>بند 1
774 ماده 61>بند 4
775 ماده 61>بند 6
776 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) ماده 57>بند پ>جزء 8
777 211 . امور مجلس شوراي اسلامي ماده 7>بند ب
778 ماده 12>بند الف
779 ماده 16>بند ب
780 ماده 16>بند پ
781 ماده 16>بند ج
782 ماده 16>بند ج>تبصره 1
783 ماده 16>بند چ>جزء 1
784 ماده 16>بند چ>جزء 3
785 ماده 16>بند د>جزء 7
786 ماده 19>اصل 2
787 ماده 31>بند الف
788 ماده 31>بند الف>تبصره 5
789 ماده 38>بند ث
790 ماده 68
791 301 . بودجه ماده 1>اصل 1
792 ماده 1>اصل 2
793 ماده 1>اصل 3
794 ماده 6>بند ب
795 ماده 9>بند الف
796 ماده 9>بند ب
797 ماده 16>بند ب
798 ماده 16>بند پ>تبصره 6
799 ماده 16>بند ث>جزء 5
800 ماده 16>بند ح>جزء 1
801 ماده 16>بند ح>جزء 8
802 ماده 17>بند ب
803 ماده 17>بند پ
804 ماده 23>بند پ
805 ماده 29>بند الف
806 ماده 30>بند ج>جزء 2
807 ماده 30>اصل 1
808 ماده 31>بند ب>تبصره 2
809 ماده 31>بند ب>تبصره 3
810 ماده 31>بند ب>تبصره 5
811 ماده 32>بند ب
812 ماده 32>بند پ>جزء 2
813 ماده 32>بند ت
814 ماده 33
815 ماده 34>بند الف>جزء 2
816 ماده 34>بند ب
817 ماده 34>بند پ
818 ماده 37>بند الف
819 ماده 37>بند پ>جزء 1
820 ماده 37>بند ج>جزء 1
821 ماده 38>بند ج>جزء 3>تبصره
822 ماده 40
823 ماده 46>بند الف>جزء 2
824 ماده 46>بند پ
825 ماده 46>بند ث>تبصره 1
826 ماده 48>بند 3
827 ماده 48>بند 4>جزء الف
828 ماده 49
829 ماده 52
830 ماده 53>بند 2
831 ماده 53>بند 3
832 ماده 53>بند 3
833 ماده 53>بند 5
834 ماده 53>بند 5
835 ماده 54
836 ماده 55
837 ماده 57>بند پ>جزء 7
838 ماده 60>اصل 1
839 ماده 61>بند 1
840 ماده 61>بند 7
841 ماده 63
842 ماده 65>بند ت
843 ماده 66
844 ماده 68
845 ماده 71
846 302 . ماليات ماده 13
847 ماده 23>بند الف
848 ماده 23>بند پ
849 ماده 31>بند ب>تبصره 4
850 ماده 32>بند پ>جزء 3
851 ماده 39>بند الف
852 ماده 39>بند ب
853 ماده 40
854 ماده 41
855 ماده 45>بند الف
856 ماده 45>بند ب
857 ماده 48>بند 3
858 ماده 64
859 ماده 65>بند ت
860 ماده 66
861 ماده 69>بند 1
862 ماده 69>بند 3
863 303 . وام وكمك بلاعوض ماده 1>اصل 1
864 ماده 1>اصل 7>الحاقي 2
865 ماده 16
866 ماده 16>بند ب
867 ماده 16>بند ت>جزء 1
868 ماده 16>بند ت>جزء 6
869 ماده 16>بند ح>تبصره 1
870 ماده 16>بند خ>جزء 1
871 ماده 16>بند خ>جزء 2
872 ماده 16>بند خ>جزء 3
873 ماده 16>بند خ>جزء 5
874 ماده 16>بند خ>تبصره 2
875 ماده 16>بند خ>تبصره 3
876 ماده 16>بند د>جزء 3
877 ماده 16>بند د>جزء 4
878 ماده 16>بند د>جزء 10
879 ماده 17>بند الف
880 ماده 17>بند ت
881 ماده 17>بند ث
882 ماده 20>بند ب
883 ماده 20>بند پ
884 ماده 34>بند پ
885 ماده 41
886 ماده 48>بند 5
887 ماده 52
888 304 . معاملات و اموال دولتي ماده 1
889 ماده 1>اصل 3
890 ماده 1>اصل 7>الحاقي 1
891 ماده 7>بند پ
892 ماده 12>بند الف
893 ماده 12>بند الف>تبصره 1
894 ماده 16
895 ماده 16>بند خ>جزء 2
896 ماده 20>بند ب
897 ماده 29>بند ب
898 ماده 30>بند ت
899 ماده 30>بند چ>جزء 1
900 ماده 31>بند ب>جزء 4
901 ماده 37>بند ت>جزء 2
902 ماده 37>بند ت>جزء 4
903 ماده 48>بند 2
904 ماده 48>بند 4>جزء ث
905 ماده 50
906 ماده 50>اصل 1
907 ماده 51>بند 3
908 ماده 53>بند 5
909 ماده 53>بند 5
910 ماده 60>اصل 1
911 ماده 64
912 ماده 66
913 ماده 68
914 ماده 69>بند 1
915 ماده 72
916 305 . محاسبات عمومي ماده 1
917 ماده 1>اصل 3
918 ماده 16>بند چ>جزء 2
919 ماده 16>بند خ>تبصره 1
920 ماده 17>بند الف
921 ماده 17>بند ب
922 ماده 17>بند ت
923 ماده 29>بند الف
924 ماده 30>اصل 1
925 ماده 40
926 ماده 53>بند 2
927 ماده 53>بند 3
928 ماده 53>بند 3
929 ماده 53>بند 4
930 ماده 53>بند 4
931 ماده 53>بند 5
932 ماده 53>بند 5
933 ماده 55
934 ماده 57>بند ب>تبصره 3
935 ماده 63
936 ماده 72
937 306 . پيمانكاران ماده 34>بند الف>جزء 2
938 ماده 40
939 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض ماده 1>اصل 3
940 ماده 4
941 ماده 8
942 ماده 8>اصل 1
943 ماده 9>بند الف
944 ماده 17
945 ماده 17>بند الف
946 ماده 23>بند الف
947 ماده 27>بند ب
948 ماده 29>بند الف
949 ماده 30>بند الف
950 ماده 30>بند ب
951 ماده 30>اصل 1
952 ماده 32>بند ت
953 ماده 37>بند ت>جزء 1
954 ماده 37>بند ث>جزء 1>تبصره
955 ماده 39>بند الف
956 ماده 40
957 ماده 48>بند 3
958 ماده 48>بند 4>جزء ب
959 ماده 48>بند 4>جزء پ
960 ماده 48>بند 4>جزء ت
961 ماده 48>بند 4>جزء ث
962 ماده 53>بند 2
963 ماده 53>بند 3
964 ماده 53>بند 3
965 ماده 53>بند 5
966 ماده 53>بند 5
967 ماده 55
968 ماده 63
969 ماده 65>بند ب>تبصره 2
970 ماده 65>بند پ
971 ماده 65>بند ت
972 ماده 65>بند چ
973 ماده 66
974 308/1 . عوارض غير دولتي ماده 23>بند ت
975 ماده 37>بند ث>جزء 1>تبصره
976 ماده 48>بند 4>جزء ب
977 401 . تجارت ماده 24>اصل 2
978 ماده 24>اصل 3
979 402 . راه و ترابري ماده 30>بند الف
980 ماده 30>بند ب
981 ماده 30>بند ت
982 ماده 30>بند ج>جزء 1
983 ماده 30>بند ج>جزء 2
984 ماده 30>بند چ
985 ماده 30>بند چ>جزء 1
986 ماده 30>بند چ>جزء 2
987 ماده 30>اصل 1
988 ماده 46>بند ب>جزء 4
989 ماده 48
990 ماده 53
991 ماده 53>بند 4
992 ماده 53>بند 4
993 ماده 54
994 403 . بيمه ماده 3
995 ماده 3>تبصره
996 ماده 4
997 ماده 5
998 ماده 6>بند الف
999 ماده 6>بند پ
1000 ماده 8
1001 ماده 9>بند الف
1002 ماده 9>بند ب
1003 ماده 16>بند د>جزء 4>باب 1
1004 ماده 25>بند الف
1005 ماده 25>بند ب
1006 ماده 25>بند ب>تبصره
1007 ماده 25>بند پ
1008 ماده 37>بند پ>جزء 5
1009 ماده 38>بند ج>جزء 3
1010 ماده 46>بند ث>تبصره 1
1011 ماده 48
1012 ماده 57>بند الف>جزء 4
1013 ماده 57>بند الف>تبصره 1
1014 ماده 57>بند الف>تبصره 2
1015 ماده 57>بند ب
1016 ماده 57>بند ب>تبصره 1
1017 ماده 57>بند ب>تبصره 2
1018 ماده 61>بند 7
1019 404 . صنايع ماده 7>بند الف
1020 ماده 7>بند چ
1021 ماده 10>بند ب
1022 ماده 17>بند الف
1023 ماده 30>بند ث
1024 ماده 32>بند پ
1025 ماده 32>بند پ>جزء 3
1026 ماده 39>بند الف
1027 ماده 44
1028 ماده 46>بند الف>جزء 3
1029 ماده 48>بند 4>جزء ب
1030 ماده 51>بند 1
1031 ماده 53>بند 4
1032 ماده 53>بند 4
1033 ماده 54
1034 ماده 59
1035 ماده 60
1036 ماده 61
1037 ماده 61>بند 4
1038 ماده 61>بند 5
1039 ماده 64
1040 ماده 65>بند ب>تبصره 1
1041 ماده 65>بند ب>تبصره 2
1042 ماده 69
1043 ماده 69>بند 2
1044 405 . برنامه هاي عمراني
1045 406 . معادن ماده 32>بند پ
1046 ماده 32>بند پ>جزء 3
1047 ماده 39>بند الف
1048 ماده 54
1049 ماده 69
1050 ماده 69>بند 3
1051 407 . آب و نيرو ماده 16>بند د>جزء 3
1052 ماده 26>اصل 1
1053 ماده 27
1054 ماده 27>بند الف
1055 ماده 27>بند الف>تبصره 1
1056 ماده 27>بند ب
1057 ماده 31>بند ب>تبصره 5
1058 ماده 46>بند الف>جزء 5
1059 ماده 46>بند ث>تبصره 2
1060 ماده 54
1061 ماده 61>بند 1
1062 ماده 61>بند 2
1063 ماده 61>بند 3
1064 ماده 66
1065 408 . نفت و گاز ماده 16
1066 ماده 16>بند ح>جزء 1
1067 ماده 16>بند ح>جزء 3
1068 ماده 17
1069 ماده 17>بند الف
1070 ماده 17>بند ب
1071 ماده 17>بند پ
1072 ماده 30>اصل 2
1073 ماده 31>بند ب>جزء 8
1074 ماده 32>بند ت
1075 ماده 37>بند ث>جزء 5
1076 ماده 54
1077 ماده 66
1078 409 . بانكي و پولي ماده 8>اصل 1
1079 ماده 10>بند پ
1080 ماده 12>بند الف
1081 ماده 14
1082 ماده 14>بند الف
1083 ماده 14>بند ب
1084 ماده 15
1085 ماده 16>بند ب
1086 ماده 16>بند پ
1087 ماده 16>بند ت
1088 ماده 16>بند ت>جزء 2
1089 ماده 16>بند ت>جزء 3
1090 ماده 16>بند ت>جزء 5
1091 ماده 16>بند ت>جزء 11
1092 ماده 16>بند ت>جزء 12
1093 ماده 16>بند ح>جزء 4
1094 ماده 16>بند ح>جزء 5
1095 ماده 16>بند ح>جزء 7
1096 ماده 16>بند ح>تبصره 2
1097 ماده 16>بند خ>جزء 4
1098 ماده 16>بند خ>تبصره 2
1099 ماده 16>بند خ>تبصره 3
1100 ماده 16>بند د>جزء 1
1101 ماده 16>بند د>جزء 2
1102 ماده 16>بند د>جزء 3
1103 ماده 16>بند د>جزء 4
1104 ماده 16>بند د>جزء 6
1105 ماده 16>بند د>جزء 9
1106 ماده 16>بند د>جزء 10
1107 ماده 17
1108 ماده 17>بند ت
1109 ماده 17>بند ث
1110 ماده 17>تبصره
1111 ماده 18
1112 ماده 19
1113 ماده 19>تبصره 1
1114 ماده 19>اصل 2
1115 ماده 20>بند الف
1116 ماده 20>بند الف>تبصره 2
1117 ماده 20>بند پ
1118 ماده 20>بند ت
1119 ماده 21
1120 ماده 21>بند الف
1121 ماده 21>بند ب
1122 ماده 21>بند پ
1123 ماده 21>بند ت
1124 ماده 21>بند ث
1125 ماده 21>توضيح
1126 ماده 34>بند پ
1127 ماده 37>بند چ
1128 ماده 38>بند ث
1129 ماده 40
1130 ماده 41
1131 ماده 43
1132 ماده 45>بند الف
1133 ماده 45>بند ب
1134 ماده 48>بند 5
1135 ماده 52
1136 ماده 58
1137 ماده 60>اصل 1
1138 ماده 60>اصل 2
1139 ماده 64
1140 ماده 66
1141 410 . امور گمركي ماده 7>بند چ
1142 ماده 22
1143 ماده 23>بند ت
1144 ماده 30>بند ب
1145 ماده 30>بند ث
1146 ماده 39>بند الف
1147 ماده 39>بند ب
1148 ماده 42
1149 ماده 65>بند ب
1150 ماده 65>بند ب>تبصره 1
1151 ماده 65>بند ب>تبصره 2
1152 ماده 65>بند پ
1153 ماده 65>بند ت
1154 ماده 65>بند چ
1155 411 . پست و تلگراف وتلفن ماده 54
1156 ماده 58
1157 412 . كشاورزي و روستايي ماده 7>بند ت
1158 ماده 12>بند الف>تبصره 2
1159 ماده 12>بند ب
1160 ماده 16>بند د>جزء 3
1161 ماده 16>بند د>جزء 10
1162 ماده 23>بند الف
1163 ماده 25>بند ب>تبصره
1164 ماده 29>بند ب
1165 ماده 29>بند ت
1166 ماده 31>بند ب>تبصره 3
1167 ماده 46>بند ث>تبصره 2
1168 ماده 60
1169 ماده 60>اصل 1
1170 ماده 60>اصل 2
1171 ماده 61
1172 ماده 61>بند 1
1173 ماده 61>بند 2
1174 ماده 61>بند 3
1175 ماده 61>بند 4
1176 ماده 61>بند 5
1177 ماده 61>بند 7
1178 413 . جنگلها و مراتع ماده 28
1179 ماده 29>بند الف
1180 ماده 29>بند ت
1181 ماده 46>بند ث>تبصره 2
1182 415 . دريايي ماده 30>بند ج>جزء 1
1183 ماده 30>بند ج>جزء 2
1184 ماده 32>بند الف>تبصره 4
1185 ماده 32>بند ب
1186 ماده 61>بند 6
1187 ماده 65>بند پ
1188 ماده 68
1189 416 . هواپيمايي ماده 30>بند ج>جزء 1
1190 ماده 30>بند ج>جزء 2
1191 ماده 53
1192 ماده 53>بند 1
1193 ماده 53>بند 1
1194 ماده 53>بند 2
1195 ماده 53>بند 3
1196 ماده 53>بند 3
1197 ماده 53>بند 4
1198 ماده 53>بند 4
1199 417 . راه آهن ماده 30>بند ج>جزء 1
1200 ماده 30>بند ج>جزء 2
1201 ماده 56
1202 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه ماده 16>بند ت>تبصره 4
1203 ماده 17>بند الف
1204 ماده 36
1205 ماده 36>بند الف
1206 ماده 36>بند ب
1207 ماده 36>بند پ
1208 ماده 36>بند ت
1209 ماده 36>بند ث
1210 ماده 36>بند ج
1211 ماده 36>بند چ
1212 418/1 . ابزارهاي تامين مالي غير بورسي(اسناد خزانه و اوراق مشاركت دولتي) ماده 15
1213 ماده 66
1214 420 . ثبت شركتها و علايم واختراعات ماده 21>بند الف
1215 ماده 24
1216 ماده 24>اصل 1
1217 ماده 36>بند ث
1218 ماده 65>بند پ
1219 421 . واردات و صادرات ماده 7>بند الف
1220 ماده 7>بند پ
1221 ماده 7>بند چ
1222 ماده 12>بند ب
1223 ماده 12>بند ب>تبصره 1
1224 ماده 16>بند ح>جزء 1
1225 ماده 16>بند ح>جزء 2
1226 ماده 16>بند ح>جزء 3
1227 ماده 16>بند خ>جزء 2
1228 ماده 16>بند خ>جزء 3
1229 ماده 17>بند ب
1230 ماده 17>بند پ
1231 ماده 20>بند ب
1232 ماده 20>بند پ
1233 ماده 20>بند ت
1234 ماده 22
1235 ماده 23>بند الف
1236 ماده 23>بند الف>تبصره
1237 ماده 23>بند ب‌
1238 ماده 30>بند ب
1239 ماده 30>بند ث
1240 ماده 30>بند چ>جزء 2
1241 ماده 30>بند چ>جزء 3
1242 ماده 31>بند ب>جزء 8
1243 ماده 32>بند ت
1244 ماده 39>بند الف
1245 ماده 39>بند ب
1246 ماده 42
1247 ماده 42>اصل 1
1248 ماده 42>اصل 2
1249 ماده 45>بند الف
1250 ماده 45>بند ب
1251 ماده 51>بند 2
1252 ماده 60
1253 ماده 64
1254 ماده 65>بند ب
1255 ماده 65>بند ب>تبصره 1
1256 ماده 65>بند ب>تبصره 2
1257 ماده 65>بند ت
1258 ماده 65>بند چ
1259 422 . امور تعاوني ماده 12>بند الف
1260 ماده 12>بند الف>تبصره 1
1261 ماده 13
1262 ماده 16>بند ب
1263 ماده 16>بند خ>جزء 1
1264 ماده 16>بند خ>جزء 2
1265 ماده 17>بند ث
1266 ماده 20>بند ب
1267 ماده 21>بند الف
1268 ماده 29>بند ب
1269 ماده 30>بند ت
1270 ماده 30>بند چ>جزء 1
1271 ماده 30>بند چ>جزء 2
1272 ماده 31>بند ب>جزء 4
1273 ماده 38>بند ج>جزء 5>تبصره
1274 ماده 65>بند پ
1275 ماده 72
1276 424 . دام و طيور ماده 7>بند ت
1277 ماده 7>بند ث
1278 ماده 23>بند الف
1279 ماده 29>بند پ
1280 ماده 61
1281 ماده 61>بند 4
1282 ماده 61>بند 6
1283 425 . سرمايه گذاري ماده 12>بند ب>تبصره 1
1284 ماده 16>بند ت>جزء 2
1285 ماده 16>بند ت>جزء 12
1286 ماده 16>بند خ>جزء 1
1287 ماده 16>بند خ>جزء 4
1288 ماده 16>بند خ>جزء 5
1289 ماده 16>بند خ>تبصره 1
1290 ماده 16>بند خ>تبصره 2
1291 ماده 16>بند د>جزء 3
1292 ماده 16>بند د>جزء 10
1293 ماده 20>بند پ
1294 ماده 25>بند ب
1295 ماده 31>بند ب>جزء 4
1296 ماده 31>بند ب>جزء 5
1297 ماده 32>بند پ
1298 ماده 45>بند الف
1299 ماده 48
1300 ماده 51>بند 3
1301 ماده 68
1302 ماده 69>بند 1
1303 426 . آمار وسرشماري ماده 1>اصل 7>الحاقي 3
1304 ماده 10
1305 ماده 10>بند الف
1306 ماده 10>بند ب
1307 ماده 10>بند پ
1308 ماده 10>توضيح
1309 ماده 30>بند ج>جزء 1
1310 428 . مناطق آزاد ويژه ماده 2>بند الف
1311 ماده 2>بند ب
1312 ماده 2>بند ب>تبصره
1313 ماده 32>بند پ>جزء 3
1314 ماده 65
1315 ماده 65>بند الف
1316 ماده 65>بند الف>تبصره 2
1317 ماده 65>بند ب
1318 ماده 65>بند ب>تبصره 2
1319 ماده 65>بند پ
1320 ماده 65>بند ت
1321 ماده 65>بند ث
1322 ماده 65>بند ج
1323 ماده 65>بند چ
1324 ماده 68
1325 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني ماده 33>اصل 1
1326 ماده 37>بند پ>جزء 5
1327 ماده 37>بند ت>جزء 1
1328 ماده 37>بند ت>جزء 3
1329 ماده 37>بند ت>جزء 4
1330 ماده 37>بند ج>جزء 3
1331 ماده 46>بند ث>تبصره 2
1332 ماده 57>بند الف>تبصره 1
1333 ماده 57>بند پ>جزء 1
1334 502 . آموزش عالي و تحقيقات ماده 1
1335 ماده 1>اصل 3
1336 ماده 1>اصل 4
1337 ماده 1>اصل 5
1338 ماده 1>اصل 6
1339 ماده 1>اصل 7
1340 ماده 1>اصل 7>الحاقي 2
1341 ماده 1>اصل 7>الحاقي 4
1342 ماده 2>بند ب
1343 ماده 2>بند ب>تبصره
1344 ماده 2>بند پ
1345 ماده 37>بند ب
1346 ماده 37>بند ت>جزء 1
1347 ماده 37>بند ث>جزء 4
1348 ماده 37>بند ج>جزء 2
1349 ماده 37>بند ج>جزء 3
1350 ماده 46>بند الف>جزء 4
1351 ماده 46>بند ث>جزء 2
1352 ماده 51>بند 1
1353 ماده 63
1354 ماده 65>بند ث
1355 503 . حمايت حقوق مولفان .مصنفان .هنرمندان و مخترعين ماده 1>اصل 7>الحاقي 1
1356 ماده 22
1357 ماده 51
1358 ماده 51>بند 2
1359 ماده 51>تبصره
1360 ماده 61
1361 ماده 69
1362 504 . فرهنگ و هنر ماده 1
1363 ماده 1>اصل 5
1364 ماده 23>بند الف
1365 ماده 37
1366 ماده 37>بند ب
1367 ماده 37>بند پ
1368 ماده 37>بند پ>جزء 2
1369 ماده 37>بند پ>جزء 3
1370 ماده 37>بند ت>جزء 3
1371 ماده 37>بند ث
1372 ماده 37>بند ث>جزء 4
1373 ماده 37>بند ث>جزء 5
1374 ماده 37>بند ث>جزء 6
1375 ماده 37>بند ج
1376 ماده 37>بند ج>جزء 2
1377 ماده 37>بند ج>جزء 3
1378 ماده 39>بند ب
1379 ماده 46>بند ب>جزء 4
1380 ماده 46>بند ث
1381 ماده 46>بند ث>تبصره 2
1382 ماده 49
1383 ماده 72
1384 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ماده 7>بند پ
1385 ماده 7>بند ث
1386 ماده 7>بند ج
1387 ماده 10>بند ب
1388 ماده 16>بند پ>تبصره 4
1389 ماده 16>بند چ>جزء 2
1390 ماده 30>بند ج>جزء 1
1391 ماده 36>بند چ
1392 ماده 37>بند ب
1393 ماده 37>بند پ>جزء 2
1394 ماده 38>بند ت>جزء 1
1395 ماده 38>بند ت>جزء 1>تبصره 2
1396 ماده 38>بند ت>جزء 2
1397 ماده 38>بند ث
1398 ماده 46>بند ب>جزء 2
1399 ماده 50>اصل 1
1400 ماده 50>اصل 2
1401 ماده 58
1402 ماده 64
1403 ماده 69>بند 2
1404 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي ماده 16>بند د>جزء 3
1405 ماده 16>بند د>جزء 8
1406 ماده 20>بند الف>تبصره 1
1407 ماده 21>بند پ
1408 ماده 21>بند ث
1409 ماده 29>بند الف
1410 ماده 36>بند الف
1411 ماده 36>بند چ
1412 ماده 38>بند الف
1413 ماده 38>بند ب
1414 ماده 38>بند پ
1415 ماده 38>بند ج
1416 ماده 38>بند ج>جزء 1
1417 ماده 38>بند ج>جزء 4
1418 ماده 38>بند ج>جزء 5
1419 ماده 46>بند ب>جزء 6
1420 602 . آيين دادرسي كيفري ماده 16>بند ث>جزء 8
1421 ماده 16>بند ث>جزء 9
1422 ماده 16>بند د>جزء 8
1423 ماده 28
1424 ماده 38>بند پ
1425 ماده 38>بند ت>جزء 1
1426 ماده 38>بند ت>جزء 1>تبصره 2
1427 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 2
1428 ماده 38>بند چ
1429 ماده 46>بند ب>جزء 6
1430 ماده 71
1431 605 . جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق ماده 7>بند پ
1432 ماده 7>بند چ
1433 ماده 42>اصل 1
1434 ماده 42>اصل 2
1435 606 . تخلفات راهنمايي و رانندگي ماده 30>بند ج>جزء 3
1436 609 . تخلفات و مجازاتهاي حرفه اي و صنفي ماده 29>بند الف
1437 ماده 36>بند الف
1438 ماده 36>بند ث
1439 ماده 36>بند چ
1440 701 . مدني ماده 50
1441 ماده 62
1442 702 . آيين دادرسي مدني ماده 16>بند ب
1443 ماده 16>بند ت>جزء 10
1444 ماده 16>بند ث>جزء 8
1445 ماده 16>بند ث>جزء 9
1446 ماده 26
1447 ماده 28
1448 ماده 38>بند ت>جزء 1
1449 ماده 38>بند ت>جزء 2>باب 2
1450 ماده 53>بند 5
1451 ماده 53>بند 5
1452 ماده 62
1453 ماده 71
1454 705 . ثبت اسناد و املاك ماده 11>توضيح
1455 ماده 16>بند ث>جزء 8
1456 ماده 21>بند ب
1457 ماده 36>بند ث
1458 ماده 62
1459 708 . اتباع خارجه ماده 2>بند ب
1460 ماده 4
1461 ماده 16>بند ب
1462 ماده 18
1463 ماده 25>بند ب
1464 ماده 25>بند ب>تبصره
1465 ماده 34>بند پ
1466 ماده 41
1467 ماده 46>بند ب>جزء 6
1468 ماده 51>بند 3
1469 ماده 65>بند ث
1470 709 . اوقاف ماده 16>بند د>جزء 4>باب 1
1471 ماده 28
1472 ماده 31>بند ب>تبصره 4
1473 ماده 37>بند ث
1474 ماده 37>بند ث>جزء 1
1475 ماده 37>بند ث>جزء 1>تبصره
1476 ماده 37>بند ث>جزء 3
1477 ماده 37>بند ث>جزء 4
1478 ماده 57>بند پ>جزء 6
1479 715 . مسكن ماده 57>بند الف>تبصره 1
1480 716 . اراضي (شهري و كشاورزي ) ماده 26
1481 ماده 48>بند 4>جزء ث
1482 716/1 . اراضي دولتي و واگذاري آنها ماده 28
1483 ماده 30>اصل 2
1484 ماده 37>بند ت>جزء 2
1485 ماده 37>بند ت>جزء 4
1486 ماده 37>بند ث>جزء 1
1487 ماده 44
1488 ماده 68
1489 718 . داوري ماده 16>بند ب
1490 ماده 16>بند ت>جزء 10
1491 ماده 16>بند ث>جزء 9