قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

مصوب 1395/12/14 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
2 بخش 8>ماده 36>بند ب
3 بخش 11>ماده 59>بند الف
4 بخش 13>ماده 67>بند ت
5 بخش 13>ماده 68>بند الف
6 بخش 18>ماده 108>بند پ>تبصره
7 102 . استخدام كشوري ماده 2>بند ت
8 بخش 2>ماده 7>بند ت
9 بخش 2>ماده 7>بند ث
10 بخش 3>ماده 12>بند ب
11 بخش 3>ماده 12>بند ب>تذكر
12 بخش 3>ماده 12>بند پ
13 بخش 3>ماده 17>تبصره 3
14 بخش 4>ماده 25>بند الف>تبصره
15 بخش 6
16 بخش 6>ماده 28>بند الف
17 بخش 6>ماده 28>بند الف>تبصره
18 بخش 6>ماده 28>بند ب
19 بخش 6>ماده 28>بند پ
20 بخش 6>ماده 28>بند ت
21 بخش 6>ماده 28>بند ت>تبصره
22 بخش 6>ماده 29
23 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
24 بخش 6>ماده 29>تبصره 2
25 بخش 6>ماده 29>تبصره 3
26 بخش 6>ماده 30
27 بخش 6>ماده 30
28 بخش 12>ماده 63>بند الف>جزء 2
29 بخش 12>ماده 63>بند ب
30 بخش 12>ماده 63>بند پ
31 بخش 12>ماده 64>بند پ
32 بخش 12>ماده 64>بند ذ
33 بخش 12>ماده 65>بند ب
34 بخش 12>ماده 65>بند پ
35 بخش 12>ماده 66>جدول 11
36 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2
37 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2>تبصره
38 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 4
39 بخش 14>ماده 70>بند پ
40 بخش 14>ماده 70>بند ج
41 بخش 14>ماده 72>بند الف
42 بخش 14>ماده 72>بند ب
43 بخش 14>ماده 74>بند ب
44 بخش 14>ماده 74>بند ث
45 بخش 15>ماده 82
46 بخش 15>ماده 85
47 بخش 16>ماده 87>بند ث
48 بخش 16>ماده 87>بند ج
49 بخش 16>ماده 87>بند چ
50 بخش 16>ماده 87>بند چ>تبصره
51 بخش 16>ماده 87>بند ح
52 بخش 16>ماده 87>بند خ
53 بخش 16>ماده 87>بند ذ
54 بخش 16>ماده 87>بند ر
55 بخش 16>ماده 88>بند الف
56 بخش 16>ماده 88>بند الف>تبصره
57 بخش 16>ماده 88>بند ب
58 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 6
59 بخش 16>ماده 88>بند ح
60 بخش 16>ماده 88>بند خ
61 بخش 16>ماده 88>بند ر
62 بخش 16>ماده 88>بند ز
63 بخش 16>ماده 88>بند ژ
64 بخش 16>ماده 90>بند پ
65 بخش 16>ماده 90>بند پ>تبصره 1
66 بخش 16>ماده 90>بند پ>تبصره 2
67 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
68 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 2
69 بخش 17>ماده 92>بند چ
70 بخش 17>ماده 92>بند ح
71 بخش 17>ماده 93
72 بخش 17>ماده 94>تبصره 2
73 بخش 17>ماده 103>بند الف
74 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 1
75 بخش 18>ماده 109>بند ب
76 بخش 18>ماده 112>بند ث
77 بخش 18>ماده 112>بند ج
78 بخش 19>ماده 113>بند ث
79 بخش 19>ماده 113>بند ح
80 بخش 19>ماده 113>بند خ
81 بخش 19>ماده 113>بند د>جدول 17
82 بخش 19>ماده 115
83 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
84 بخش 20>ماده 122>بند الف
85 102/1 . حمايتهاي تاميني كاركنان دولت بخش 16>ماده 89>بند ث
86 103 . امور بين المللي بخش 1>ماده 4>بند پ
87 بخش 1>ماده 4>بند خ
88 بخش 1>ماده 4>بند د
89 بخش 4>ماده 22>بند الف
90 بخش 7>ماده 31>بند چ
91 بخش 7>ماده 33>بند ج
92 بخش 8>ماده 37>بند الف
93 بخش 9>ماده 38>بند پ
94 بخش 11>ماده 51>بند الف
95 بخش 11>ماده 53>بند پ>جزء 2
96 بخش 12>ماده 64>بند الف
97 بخش 12>ماده 64>بند چ
98 بخش 12>ماده 64>بند د
99 بخش 12>ماده 65>بند الف>تبصره
100 بخش 12>ماده 66
101 بخش 12>ماده 66>جدول 13
102 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 1
103 بخش 14>ماده 73>بند الف>جزء 1
104 بخش 17>ماده 92
105 بخش 17>ماده 92>بند چ
106 بخش 18>ماده 105
107 بخش 18>ماده 105>بند الف
108 بخش 18>ماده 105>بند ب
109 بخش 18>ماده 105>بند پ
110 بخش 18>ماده 105>بند ت
111 بخش 18>ماده 105>بند ج
112 بخش 18>ماده 105>بند چ
113 بخش 18>ماده 105>بند خ
114 بخش 18>ماده 105>بند د
115 بخش 18>ماده 105>بند ذ
116 بخش 18>ماده 105>بند ر
117 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1
118 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 3
119 103/1 . قراردادهاي دوجانبه بخش 3>ماده 13
120 103/2 . قراردادهاي چند جانبه غير منطقه اي بخش 3>ماده 13
121 103/3 . قراردادهاي چند جانبه منطقه اي بخش 3>ماده 13
122 103/4 . معاهدات و كنوانسيونها بخش 9>ماده 38>بند ت
123 103/5 . سازمانها و مجامع بين المللي بخش 1>ماده 4>بند پ
124 بخش 9>ماده 38>بند ظ
125 103/6 . امور مرزي بخش 18>ماده 106>بند ت
126 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
127 بخش 18>ماده 108
128 بخش 18>ماده 112>بند ت
129 104 . سازمانهاي دولتي ماده 1
130 بخش 1>ماده 4
131 بخش 1>ماده 4>بند الف>تبصره
132 بخش 1>ماده 5>بند الف
133 بخش 1>ماده 5>بند ب
134 بخش 2>ماده 7>بند ث
135 بخش 2>ماده 7>بند ج
136 بخش 2>ماده 9
137 بخش 3>ماده 10>بند ب>تبصره
138 بخش 3>ماده 10>بند پ
139 بخش 3>ماده 14>بند ث
140 بخش 3>ماده 17>بند ب
141 بخش 3>ماده 20
142 بخش 4>ماده 25>بند الف
143 بخش 6>ماده 28
144 بخش 6>ماده 28>بند الف
145 بخش 6>ماده 28>بند ت
146 بخش 6>ماده 29
147 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
148 بخش 9>ماده 38>بند الف
149 بخش 9>ماده 38>بند ج
150 بخش 9>ماده 38>بند ز
151 بخش 10>ماده 41>بند الف>تبصره
152 بخش 10>ماده 42>بند الف
153 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 4>تبصره
154 بخش 10>ماده 45
155 بخش 10>ماده 46
156 بخش 10>ماده 47
157 بخش 11>ماده 53>بند ت>تبصره
158 بخش 11>ماده 59>بند الف
159 بخش 11>ماده 59>بند ت
160 بخش 11>ماده 60>بند ب
161 بخش 11>ماده 61>بند ب
162 بخش 12>ماده 64>بند الف
163 بخش 12>ماده 64>بند ب
164 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
165 بخش 12>ماده 64>بند پ
166 بخش 12>ماده 64>بند ت
167 بخش 12>ماده 64>بند ث
168 بخش 12>ماده 64>بند چ
169 بخش 12>ماده 64>بند خ
170 بخش 13>ماده 67>بند ب
171 بخش 13>ماده 67>بند پ
172 بخش 13>ماده 67>بند ت
173 بخش 13>ماده 67>بند ث
174 بخش 13>ماده 67>بند ث>تبصره 2
175 بخش 13>ماده 68>بند الف
176 بخش 13>ماده 68>بند پ
177 بخش 13>ماده 68>بند ت
178 بخش 14>ماده 70>بند پ
179 بخش 14>ماده 70>بند ث
180 بخش 14>ماده 72>بند الف
181 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
182 بخش 14>ماده 74>بند الف>تبصره
183 بخش 14>ماده 74>بند ب
184 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 1
185 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 1
186 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 2
187 بخش 15>ماده 81
188 بخش 15>ماده 82
189 بخش 16>ماده 86>بند الف
190 بخش 16>ماده 86>بند ث
191 بخش 16>ماده 86>بند چ
192 بخش 16>ماده 86>بند ح
193 بخش 16>ماده 86>فقره
194 بخش 16>ماده 87>بند ح
195 بخش 16>ماده 87>بند خ
196 بخش 16>ماده 87>بند ذ
197 بخش 16>ماده 88>بند ب
198 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 3
199 بخش 16>ماده 89>بند ث
200 بخش 16>ماده 90>بند الف
201 بخش 17>ماده 92>بند ب
202 بخش 17>ماده 94
203 بخش 17>ماده 95>بند ت
204 بخش 17>ماده 98>بند الف
205 بخش 17>ماده 98>بند ب
206 بخش 17>ماده 101
207 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
208 بخش 17>ماده 102>بند پ
209 بخش 17>ماده 102>بند ج
210 بخش 17>ماده 102>بند ذ
211 بخش 17>ماده 103>بند الف
212 بخش 18>ماده 105
213 بخش 18>ماده 105>بند خ
214 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 2
215 بخش 18>ماده 106>بند پ
216 بخش 18>ماده 106>بند ت
217 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 2
218 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 3
219 بخش 18>ماده 109>بند ب
220 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 2
221 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 1
222 بخش 19>ماده 113>بند ج
223 بخش 19>ماده 113>بند ح
224 بخش 19>ماده 113>بند خ
225 بخش 19>ماده 116>بند پ
226 بخش 19>ماده 117>بند ت
227 بخش 19>ماده 118
228 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
229 بخش 20>ماده 122>بند الف
230 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش بخش 12>ماده 63>بند الف>جزء 1
231 بخش 12>ماده 63>بند ب
232 بخش 12>ماده 63>بند پ
233 بخش 12>ماده 63>بند ت>تبصره
234 بخش 12>ماده 63>بند ث
235 بخش 12>ماده 63>بند ج
236 بخش 12>ماده 63>بند ج>تبصره
237 بخش 12>ماده 63>بند چ
238 بخش 12>ماده 63>بند ح
239 بخش 12>ماده 64>بند ذ
240 بخش 12>ماده 65>بند پ
241 بخش 12>ماده 65>بند پ>تبصره
242 بخش 13>ماده 69
243 بخش 15>ماده 85
244 بخش 16>ماده 86>بند ب
245 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 1
246 بخش 16>ماده 87>بند ث
247 بخش 17>ماده 95>بند الف>تبصره
248 بخش 17>ماده 100>بند الف
249 بخش 17>ماده 102>بند ج
250 104/10 . وظايف دادگستري بخش 3>ماده 15
251 بخش 4>ماده 22>بند ب
252 بخش 10>ماده 46>بند ث
253 بخش 16>ماده 88>بند چ
254 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 1
255 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 4
256 بخش 19>ماده 113>بند پ>ريز
257 بخش 19>ماده 113>بند ت>ريز
258 بخش 19>ماده 113>بند ث
259 بخش 19>ماده 113>بند ج>تبصره
260 بخش 19>ماده 113>بند خ
261 بخش 19>ماده 116>فقره
262 بخش 19>ماده 117>بند الف
263 بخش 19>ماده 117>بند ت>تبصره
264 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بخش 1>ماده 5>بند الف
265 بخش 1>ماده 5>بند الف>تبصره
266 بخش 6>ماده 29
267 بخش 9>ماده 38>بند ج
268 بخش 10>ماده 41>بند الف
269 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
270 بخش 13>ماده 67>بند ت
271 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 2
272 بخش 16>ماده 86>بند خ
273 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره
274 بخش 16>ماده 87>بند ب
275 بخش 16>ماده 87>بند پ
276 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
277 بخش 16>ماده 87>بند ت
278 بخش 16>ماده 87>بند ح
279 بخش 16>ماده 87>بند خ
280 بخش 16>ماده 87>بند ذ
281 بخش 16>ماده 87>بند ژ
282 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3>تبصره
283 بخش 16>ماده 88>بند د
284 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
285 بخش 16>ماده 89>بند الف
286 بخش 18>ماده 105
287 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 1
288 بخش 18>ماده 106>بند ت
289 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
290 بخش 18>ماده 107
291 بخش 18>ماده 109
292 بخش 18>ماده 109>بند الف
293 بخش 18>ماده 110
294 بخش 18>ماده 111>بند پ
295 بخش 18>ماده 112>بند الف
296 بخش 20>ماده 122>بند الف
297 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي بخش 6>ماده 29
298 بخش 8>ماده 36>بند الف>تبصره
299 بخش 11>ماده 54
300 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
301 بخش 12>ماده 64>بند پ
302 بخش 12>ماده 64>بند ت
303 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
304 بخش 12>ماده 64>بند ث
305 بخش 12>ماده 64>بند ج
306 بخش 12>ماده 64>بند خ
307 بخش 12>ماده 64>بند د
308 بخش 12>ماده 64>بند ذ
309 بخش 12>ماده 65>بند ب
310 بخش 12>ماده 65>بند پ
311 بخش 12>ماده 65>بند پ>تبصره
312 بخش 12>ماده 65>بند ت
313 بخش 12>ماده 65>بند ث
314 بخش 12>ماده 66>جدول 11
315 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 1
316 بخش 16>ماده 86>بند خ
317 بخش 16>ماده 87>بند ث
318 بخش 16>ماده 87>بند ح
319 بخش 16>ماده 87>بند خ
320 بخش 16>ماده 87>بند ذ
321 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 1
322 بخش 16>ماده 90>بند ب
323 بخش 16>ماده 90>بند پ
324 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
325 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 2
326 بخش 17>ماده 95>بند الف>تبصره
327 بخش 17>ماده 100>بند الف
328 بخش 17>ماده 102>بند ج
329 بخش 19>ماده 113>بند ث
330 بخش 20>ماده 122>بند الف
331 104/15 . وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 1
332 بخش 16>ماده 86>بند چ
333 بخش 16>ماده 86>بند ح
334 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 4
335 بخش 17>ماده 92>بند ب
336 بخش 17>ماده 92>بند ب>تبصره
337 بخش 17>ماده 92>بند ت
338 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
339 بخش 17>ماده 92>بند ح>تبصره
340 بخش 17>ماده 95>بند ج
341 104/18 . وظايف كشور بخش 3>ماده 14>بند پ
342 بخش 4>ماده 22>بند ب
343 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
344 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 1
345 بخش 9>ماده 38>بند ج
346 بخش 10>ماده 41>بند الف
347 بخش 10>ماده 41>بند ب
348 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
349 بخش 10>ماده 43>بند ث
350 بخش 10>ماده 46>بند ث
351 بخش 11>ماده 52>بند پ
352 بخش 11>ماده 54
353 بخش 11>ماده 59>بند الف
354 بخش 11>ماده 61>بند پ
355 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 5
356 بخش 14>ماده 74>بند الف
357 بخش 15>ماده 80
358 بخش 15>ماده 80>بند الف>جزء 2
359 بخش 15>ماده 80>بند الف>رديف
360 بخش 15>ماده 80>بند الف>جزء 3
361 بخش 15>ماده 80>بند الف>جزء 4
362 بخش 15>ماده 80>بند ت
363 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
364 بخش 16>ماده 86>بند ت
365 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
366 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
367 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
368 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
369 بخش 18>ماده 108>بند الف
370 بخش 18>ماده 108>بند ب
371 بخش 18>ماده 108>بند پ
372 بخش 18>ماده 108>بند پ>تبصره
373 بخش 18>ماده 108>بند ت
374 بخش 18>ماده 110
375 بخش 19>ماده 117>بند الف
376 بخش 19>ماده 118
377 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
378 104/2 . وظايف اطلاعات بخش 4>ماده 22>بند ب
379 بخش 6>ماده 29
380 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
381 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
382 بخش 18>ماده 107
383 104/21 . وظايف نفت ماده 1
384 بخش 2>ماده 7>بند ب>جزء 1
385 بخش 6>ماده 29
386 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
387 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 1>تبصره
388 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 3
389 بخش 10>ماده 44>بند الف>رديف
390 بخش 10>ماده 44>بند ب>تبصره
391 بخش 10>ماده 44>توضيح
392 بخش 10>ماده 45
393 بخش 10>ماده 46>بند ب>تبصره
394 بخش 10>ماده 47
395 بخش 10>ماده 48>بند ث
396 بخش 10>ماده 48>بند ج>جزء 1
397 بخش 10>ماده 48>بند ج>جزء 2
398 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
399 بخش 14>ماده 74>بند ذ
400 بخش 16>ماده 86>بند ت
401 بخش 16>ماده 87>بند ث
402 بخش 16>ماده 87>بند ح
403 بخش 16>ماده 87>بند خ
404 بخش 16>ماده 87>بند ذ
405 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
406 بخش 17>ماده 95>بند ث
407 بخش 17>ماده 100>بند ج
408 104/22 . وظايف نيرو بخش 8>ماده 35>بند ر
409 بخش 8>ماده 36>بند الف>تبصره
410 بخش 9>ماده 38>بند ز>تبصره
411 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 1>تبصره
412 بخش 10>ماده 44>بند ب
413 بخش 10>ماده 44>بند ب>تبصره
414 بخش 10>ماده 45
415 بخش 10>ماده 46>بند ب>تبصره
416 بخش 10>ماده 47
417 بخش 10>ماده 48>بند ت
418 بخش 11>ماده 55
419 بخش 16>ماده 86>بند ت
420 بخش 17>ماده 92>بند ج
421 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
422 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري بخش 1>ماده 3>جدول 3
423 بخش 1>ماده 4>بند ر
424 بخش 2>ماده 7>بند ب>جزء 1
425 بخش 3>ماده 15
426 بخش 3>ماده 20
427 بخش 4>ماده 22>بند ب
428 بخش 4>ماده 23>تبصره
429 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 1
430 بخش 6>ماده 28>بند الف
431 بخش 6>ماده 29
432 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
433 بخش 7>ماده 32>بند ب>جزء 4
434 بخش 10>ماده 41>بند الف
435 بخش 10>ماده 41>بند الف>تبصره
436 بخش 10>ماده 45
437 بخش 10>ماده 46>بند چ
438 بخش 10>ماده 48>بند ت
439 بخش 11>ماده 53>بند ت>تبصره
440 بخش 11>ماده 54
441 بخش 11>ماده 56
442 بخش 12>ماده 63>بند ث
443 بخش 12>ماده 64>بند ث
444 بخش 13>ماده 67>بند پ
445 بخش 13>ماده 67>بند ج
446 بخش 13>ماده 68>بند الف
447 بخش 13>ماده 68>بند ب
448 بخش 13>ماده 68>بند پ
449 بخش 13>ماده 68>بند ت
450 بخش 13>ماده 69
451 بخش 14>ماده 74>بند ر
452 بخش 15>ماده 80>بند ت
453 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 1
454 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
455 بخش 16>ماده 87>بند ث
456 بخش 16>ماده 87>بند خ
457 بخش 16>ماده 87>بند ذ
458 بخش 17>ماده 100>بند الف
459 بخش 17>ماده 101>تبصره 1
460 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
461 بخش 17>ماده 102>بند ذ
462 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 1
463 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 2
464 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 3
465 بخش 18>ماده 107
466 بخش 18>ماده 109
467 بخش 19>ماده 113>بند ح
468 بخش 19>ماده 113>بند خ
469 بخش 19>ماده 115
470 بخش 20>ماده 122>بند الف
471 104/24 . وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور(قبل از ادغام) بخش 1>ماده 5>بند الف
472 بخش 3>ماده 12>بند پ
473 بخش 4>ماده 22>بند ب
474 بخش 4>ماده 25>بند الف>تبصره
475 بخش 12>ماده 63>بند ب
476 بخش 12>ماده 64>بند الف
477 بخش 12>ماده 64>بند پ
478 بخش 13>ماده 68>بند ب
479 بخش 13>ماده 68>بند ت
480 بخش 14>ماده 71>تبصره
481 بخش 14>ماده 72>بند ب
482 بخش 17>ماده 92>بند ب>تبصره
483 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
484 بخش 18>ماده 112>بند ث
485 بخش 18>ماده 112>بند ج
486 بخش 19>ماده 113>بند خ
487 104/25 . وظايف سازمان انرژي اتمي بخش 6>ماده 29
488 بخش 10>ماده 41>بند الف
489 بخش 10>ماده 41>بند الف>تبصره
490 بخش 10>ماده 41>بند ب
491 بخش 10>ماده 47
492 بخش 10>ماده 48>بند پ
493 بخش 10>ماده 48>بند پ>تبصره
494 بخش 16>ماده 87>بند ث
495 بخش 16>ماده 87>بند خ
496 بخش 16>ماده 87>بند ذ
497 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) ماده 1
498 بخش 1>ماده 4>بند ز
499 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
500 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3>تبصره
501 بخش 2>ماده 7>بند ج
502 بخش 3>ماده 10>بند الف
503 بخش 3>ماده 10>بند ث
504 بخش 3>ماده 12>بند پ
505 بخش 3>ماده 15
506 بخش 3>ماده 17>تبصره 2
507 بخش 4>ماده 22>بند ب
508 بخش 4>ماده 25>بند الف>تبصره
509 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 2
510 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 1
511 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 4
512 بخش 7>ماده 34>تبصره
513 بخش 10>ماده 41>بند الف
514 بخش 10>ماده 41>بند ب
515 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
516 بخش 10>ماده 44>بند ب>تبصره
517 بخش 10>ماده 46>بند ب>تبصره
518 بخش 10>ماده 48>بند ث
519 بخش 11>ماده 52>بند پ
520 بخش 11>ماده 55
521 بخش 11>ماده 59>بند الف
522 بخش 12>ماده 63>بند ب
523 بخش 12>ماده 63>بند ج>تبصره
524 بخش 12>ماده 64>بند الف
525 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
526 بخش 12>ماده 64>بند پ>تبصره
527 بخش 12>ماده 64>بند ت
528 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
529 بخش 12>ماده 64>بند چ
530 بخش 12>ماده 64>بند ح
531 بخش 12>ماده 64>بند ر
532 بخش 13>ماده 67>بند ت
533 بخش 13>ماده 68>بند ب
534 بخش 13>ماده 68>بند ت
535 بخش 14>ماده 71>تبصره
536 بخش 14>ماده 72>بند ب
537 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 1
538 بخش 14>ماده 73>بند ت
539 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
540 بخش 14>ماده 74>بند الف
541 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
542 بخش 15>ماده 81>تبصره
543 بخش 16>ماده 86>بند چ
544 بخش 16>ماده 86>فقره
545 بخش 16>ماده 87>بند ت
546 بخش 16>ماده 88>بند ت
547 بخش 17>ماده 92>بند ب>تبصره
548 بخش 17>ماده 92>بند ت
549 بخش 17>ماده 92>بند ح>تبصره
550 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
551 بخش 17>ماده 100>بند ب
552 بخش 17>ماده 100>بند ث>تبصره
553 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
554 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
555 بخش 18>ماده 112>بند ب
556 بخش 18>ماده 112>بند ث
557 بخش 18>ماده 112>بند ج
558 بخش 19>ماده 113>بند ح
559 بخش 19>ماده 113>بند خ
560 بخش 20>ماده 121>بند الف>تبصره
561 بخش 20>ماده 121>بند ب
562 104/28 . وظايف سازمان حفاظت محيط زيست بخش 2>ماده 6>بند ب
563 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
564 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3>تبصره
565 بخش 9>ماده 38>بند ث>تبصره
566 بخش 9>ماده 38>بند ج
567 بخش 9>ماده 38>بند ز>تبصره
568 بخش 9>ماده 38>بند ط
569 بخش 9>ماده 38>بند ظ
570 بخش 9>ماده 38>بند غ
571 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
572 بخش 17>ماده 100>بند الف
573 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
574 104/29 . وظايف سازمان صدا و سيما بخش 6>ماده 29
575 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
576 بخش 7>ماده 33>بند د
577 بخش 16>ماده 86>بند پ
578 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 1
579 بخش 16>ماده 87>بند ث
580 بخش 16>ماده 87>بند ح
581 بخش 16>ماده 87>بند خ
582 بخش 16>ماده 87>بند ذ
583 بخش 17>ماده 92>بند ب
584 بخش 17>ماده 92>بند ب>تبصره
585 بخش 17>ماده 92>بند پ
586 بخش 17>ماده 92>بند ح>تبصره
587 بخش 17>ماده 93
588 بخش 17>ماده 100>بند الف
589 بخش 17>ماده 104>بند ب
590 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي ماده 1
591 بخش 1>ماده 4>بند خ
592 بخش 1>ماده 4>بند د
593 بخش 2>ماده 6>بند ب
594 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1
595 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
596 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3>تبصره
597 بخش 2>ماده 8>فقره
598 بخش 3>ماده 10>بند الف
599 بخش 3>ماده 10>بند ب>تبصره
600 بخش 3>ماده 10>بند پ
601 بخش 3>ماده 10>بند ت
602 بخش 3>ماده 10>بند ث
603 بخش 3>ماده 11
604 بخش 3>ماده 11>بند ب
605 بخش 3>ماده 12>بند پ
606 بخش 3>ماده 13
607 بخش 3>ماده 15
608 بخش 3>ماده 16
609 بخش 3>ماده 17>بند ب
610 بخش 3>ماده 17>تبصره 1
611 بخش 3>ماده 17>تبصره 2
612 بخش 3>ماده 20
613 بخش 4>ماده 21>بند الف
614 بخش 4>ماده 21>بند ب
615 بخش 4>ماده 22>بند الف
616 بخش 4>ماده 22>بند ب
617 بخش 4>ماده 23>تبصره
618 بخش 4>ماده 25>بند ب
619 بخش 6>ماده 29
620 بخش 6>ماده 29>تبصره 2
621 بخش 7>ماده 32>بند الف
622 بخش 10>ماده 43>بند ب
623 بخش 10>ماده 46>بند ت
624 بخش 12>ماده 63>بند ج>تبصره
625 بخش 12>ماده 64>بند ب
626 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
627 بخش 14>ماده 70>بند پ
628 بخش 14>ماده 70>بند ت
629 بخش 14>ماده 72>بند الف
630 بخش 14>ماده 73>بند ب>جزء 2
631 بخش 14>ماده 73>بند پ
632 بخش 17>ماده 96
633 بخش 17>ماده 100>بند الف
634 بخش 18>ماده 105>بند ت
635 بخش 18>ماده 108>بند ب
636 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 4
637 بخش 19>ماده 116>فقره
638 بخش 19>ماده 117>بند الف
639 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي بخش 4>ماده 23
640 بخش 15>ماده 83>بند الف
641 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) بخش 2>ماده 7>بند الف
642 بخش 2>ماده 8>بند ت
643 بخش 2>ماده 8>فقره
644 بخش 3>ماده 10>بند ب
645 بخش 3>ماده 10>بند پ
646 بخش 3>ماده 12>بند الف
647 بخش 3>ماده 15
648 بخش 3>ماده 16
649 بخش 3>ماده 16>تبصره 1
650 بخش 3>ماده 16>تبصره 2
651 بخش 4>ماده 22>بند الف
652 بخش 4>ماده 23
653 بخش 6>ماده 28>بند الف>تبصره
654 بخش 6>ماده 29
655 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
656 بخش 6>ماده 29>تبصره 2
657 بخش 7>ماده 31>بند چ
658 بخش 10>ماده 39>بند ب
659 بخش 10>ماده 39>تبصره 3
660 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
661 بخش 10>ماده 46>بند ج
662 بخش 10>ماده 48>بند ث
663 بخش 12>ماده 63>بند الف>جزء 2
664 بخش 12>ماده 64>بند ث
665 بخش 13>ماده 67>بند پ
666 بخش 13>ماده 68>بند ح
667 بخش 15>ماده 78
668 بخش 15>ماده 80>بند ت
669 بخش 16>ماده 86>فقره
670 بخش 16>ماده 87>بند ث
671 بخش 16>ماده 87>بند خ
672 بخش 16>ماده 87>بند ذ
673 بخش 17>ماده 93
674 بخش 17>ماده 101>تبصره 1
675 بخش 17>ماده 102>بند ذ
676 بخش 18>ماده 105>بند ت
677 بخش 18>ماده 105>بند ز
678 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 2
679 بخش 19>ماده 113>بند چ
680 بخش 19>ماده 113>بند د>تبصره
681 بخش 20>ماده 121>بند الف
682 بخش 20>ماده 121>بند الف>تبصره
683 بخش 20>ماده 124
684 موخره
685 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) ماده 1
686 بخش 1>ماده 4>بند چ
687 بخش 1>ماده 4>بند ر
688 بخش 2>ماده 7>بند ب>جزء 1
689 بخش 2>ماده 8>بند ت
690 بخش 3>ماده 10>بند الف>تبصره
691 بخش 3>ماده 10>بند ب>تبصره
692 بخش 3>ماده 14
693 بخش 3>ماده 14>بند الف
694 بخش 3>ماده 14>بند الف>تبصره 1
695 بخش 3>ماده 14>بند الف>تبصره 2
696 بخش 3>ماده 14>بند ب
697 بخش 3>ماده 14>بند ب>تبصره 1
698 بخش 3>ماده 14>بند ب>تبصره 2
699 بخش 3>ماده 14>بند پ
700 بخش 3>ماده 14>بند ت
701 بخش 3>ماده 14>بند ث
702 بخش 3>ماده 14>بند ج
703 بخش 3>ماده 14>بند ج>تبصره
704 بخش 3>ماده 15
705 بخش 3>ماده 15>تبصره 1
706 بخش 3>ماده 15>تبصره 2
707 بخش 3>ماده 15>تذكر
708 بخش 3>ماده 16
709 بخش 3>ماده 16>تبصره 1
710 بخش 3>ماده 16>تبصره 2
711 بخش 3>ماده 16>تبصره 3
712 بخش 3>ماده 17>بند الف
713 بخش 3>ماده 17>بند ب
714 بخش 3>ماده 17>تبصره 1
715 بخش 3>ماده 17>تبصره 2
716 بخش 3>ماده 17>تبصره 3
717 بخش 3>ماده 18>بند الف
718 بخش 3>ماده 18>بند ب
719 بخش 3>ماده 18>تبصره 1
720 بخش 3>ماده 18>تبصره 2
721 بخش 3>ماده 19
722 بخش 4>ماده 25>بند ب
723 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 1
724 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
725 بخش 6>ماده 29
726 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
727 بخش 7>ماده 31>بند ب
728 بخش 7>ماده 32>بند ب>جزء 4
729 بخش 7>ماده 33>بند ج
730 بخش 7>ماده 33>بند خ
731 بخش 7>ماده 33>بند ذ
732 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 4>تبصره
733 بخش 10>ماده 46>بند پ
734 بخش 10>ماده 46>بند ت
735 بخش 10>ماده 46>بند چ
736 بخش 11>ماده 59>بند پ
737 بخش 12>ماده 63>بند ث
738 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 2
739 بخش 13>ماده 67>بند پ
740 بخش 16>ماده 87>بند ث
741 بخش 16>ماده 87>بند ح
742 بخش 16>ماده 87>بند خ
743 بخش 16>ماده 87>بند ذ
744 بخش 16>ماده 89>بند الف
745 بخش 16>ماده 89>بند پ
746 بخش 18>ماده 106>بند ت
747 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 2
748 بخش 19>ماده 116>بند پ
749 بخش 19>ماده 116>فقره
750 بخش 19>ماده 117>بند الف
751 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
752 104/34 . وظايف شوراي عالي امنيت ملي بخش 4>ماده 22>بند ب
753 بخش 6>ماده 29
754 بخش 10>ماده 41>بند الف
755 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
756 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
757 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت ماده 2
758 بخش 1>ماده 4
759 بخش 1>ماده 4>بند ب
760 بخش 1>ماده 4>بند ت
761 بخش 1>ماده 4>بند ر
762 بخش 1>ماده 4>بند ز
763 بخش 1>ماده 5>بند الف
764 بخش 1>ماده 5>بند ب
765 بخش 2>ماده 7>بند پ
766 بخش 2>ماده 7>بند ث
767 بخش 2>ماده 7>بند ح
768 بخش 2>ماده 7>جدول 4
769 بخش 2>ماده 8
770 بخش 2>ماده 8>بند ت
771 بخش 2>ماده 8>فقره
772 بخش 2>ماده 9
773 بخش 3>ماده 10
774 بخش 3>ماده 10>بند الف
775 بخش 3>ماده 10>بند الف>تبصره
776 بخش 3>ماده 10>بند پ
777 بخش 3>ماده 10>بند ت
778 بخش 3>ماده 12>بند الف
779 بخش 3>ماده 14>بند ت
780 بخش 3>ماده 15
781 بخش 3>ماده 19
782 بخش 4>ماده 21
783 بخش 4>ماده 22>بند الف
784 بخش 4>ماده 24
785 بخش 4>ماده 25>بند الف>تبصره
786 بخش 5>ماده 26>بند الف
787 بخش 5>ماده 27
788 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 1
789 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
790 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 1
791 بخش 6>ماده 28>بند پ
792 بخش 6>ماده 28>بند ت
793 بخش 6>ماده 29
794 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
795 بخش 6>ماده 29>تبصره 3
796 بخش 6>ماده 30
797 بخش 6>ماده 30
798 بخش 7>ماده 31
799 بخش 7>ماده 31>بند ب
800 بخش 7>ماده 31>بند چ>تبصره
801 بخش 7>ماده 31>بند ز
802 بخش 7>ماده 32>بند ب
803 بخش 7>ماده 33
804 بخش 7>ماده 33>بند پ>تبصره
805 بخش 7>ماده 33>بند ث
806 بخش 7>ماده 34>تبصره
807 بخش 8>ماده 35
808 بخش 8>ماده 35>بند ر
809 بخش 8>ماده 36>بند الف
810 بخش 8>ماده 37
811 بخش 9>ماده 38
812 بخش 9>ماده 38>بند پ
813 بخش 9>ماده 38>بند چ>تبصره
814 بخش 9>ماده 38>بند ز>تبصره
815 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 1
816 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 2
817 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 3
818 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 3>تبصره
819 بخش 10>ماده 39>بند الف
820 بخش 10>ماده 39>بند ب
821 بخش 10>ماده 39>تبصره 1
822 بخش 10>ماده 39>تبصره 3
823 بخش 10>ماده 40
824 بخش 10>ماده 42>بند الف
825 بخش 10>ماده 43
826 بخش 10>ماده 43>بند پ
827 بخش 10>ماده 44>بند الف
828 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 1>تبصره
829 بخش 10>ماده 44>بند ب>تبصره
830 بخش 10>ماده 45
831 بخش 10>ماده 46
832 بخش 10>ماده 46>بند الف
833 بخش 10>ماده 46>بند ب
834 بخش 10>ماده 46>بند ب>تبصره
835 بخش 10>ماده 46>بند ت
836 بخش 10>ماده 46>بند ج
837 بخش 10>ماده 46>بند ح
838 بخش 10>ماده 46>بند خ
839 بخش 10>ماده 46>بند د
840 بخش 10>ماده 46>توضيح
841 بخش 10>ماده 48
842 بخش 10>ماده 48>بند پ>تبصره
843 بخش 10>ماده 49
844 بخش 10>ماده 50
845 بخش 11>ماده 52>بند پ
846 بخش 11>ماده 53>بند ب
847 بخش 11>ماده 57>بند الف
848 بخش 11>ماده 58
849 بخش 11>ماده 59
850 بخش 11>ماده 59>بند ب
851 بخش 11>ماده 61>بند ت
852 بخش 11>ماده 62
853 بخش 11>ماده 62>بند ت
854 بخش 12>ماده 63>بند الف
855 بخش 12>ماده 63>بند پ
856 بخش 12>ماده 63>بند ت
857 بخش 12>ماده 63>بند ت>تبصره
858 بخش 12>ماده 63>بند ث
859 بخش 12>ماده 63>بند ج>تبصره
860 بخش 12>ماده 63>بند ح
861 بخش 12>ماده 64>بند الف
862 بخش 12>ماده 64>بند ب
863 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
864 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 2
865 بخش 12>ماده 64>بند پ>تبصره
866 بخش 12>ماده 64>بند ت
867 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
868 بخش 12>ماده 64>بند ج
869 بخش 12>ماده 64>بند چ
870 بخش 12>ماده 65>بند الف
871 بخش 12>ماده 65>بند ب
872 بخش 12>ماده 65>بند ت
873 بخش 12>ماده 65>بند ث
874 بخش 12>ماده 66
875 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 1
876 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 2
877 بخش 13>ماده 67>بند ب
878 بخش 13>ماده 68>بند الف
879 بخش 13>ماده 68>بند ب
880 بخش 13>ماده 68>بند پ
881 بخش 13>ماده 68>بند ت
882 بخش 13>ماده 68>بند ج
883 بخش 13>ماده 68>بند ح
884 بخش 14>ماده 70
885 بخش 14>ماده 70>بند الف
886 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 1
887 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 5
888 بخش 14>ماده 70>بند ث
889 بخش 14>ماده 70>بند ح
890 بخش 14>ماده 71>تبصره
891 بخش 14>ماده 72>بند الف
892 بخش 14>ماده 72>بند ب
893 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 1
894 بخش 14>ماده 72>توضيح
895 بخش 14>ماده 73>بند ت
896 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
897 بخش 14>ماده 73>توضيح
898 بخش 14>ماده 74>بند ب
899 بخش 14>ماده 74>بند پ
900 بخش 14>ماده 74>بند ث>تبصره
901 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
902 بخش 14>ماده 76
903 بخش 15>ماده 78
904 بخش 15>ماده 79
905 بخش 15>ماده 80
906 بخش 15>ماده 80>بند الف>رديف
907 بخش 15>ماده 80>بند ت
908 بخش 15>ماده 81
909 بخش 15>ماده 81>تبصره
910 بخش 15>ماده 83>بند ب
911 بخش 15>ماده 84
912 بخش 15>ماده 85
913 بخش 16>ماده 86>بند ت
914 بخش 16>ماده 86>بند ث
915 بخش 16>ماده 86>بند ج
916 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 2
917 بخش 16>ماده 87
918 بخش 16>ماده 87>بند الف
919 بخش 16>ماده 87>بند ب
920 بخش 16>ماده 87>بند پ
921 بخش 16>ماده 87>بند ت
922 بخش 16>ماده 87>بند ج
923 بخش 16>ماده 87>بند د
924 بخش 16>ماده 88>بند الف
925 بخش 16>ماده 88>بند ب
926 بخش 16>ماده 88>بند ث
927 بخش 16>ماده 88>بند ح
928 بخش 16>ماده 88>بند خ
929 بخش 16>ماده 89>بند ت
930 بخش 16>ماده 90>بند الف
931 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
932 بخش 17>ماده 92>بند الف
933 بخش 17>ماده 92>بند ب>تبصره
934 بخش 17>ماده 92>بند پ
935 بخش 17>ماده 92>بند ث
936 بخش 17>ماده 92>بند ج
937 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
938 بخش 17>ماده 92>بند چ
939 بخش 17>ماده 92>بند ح
940 بخش 17>ماده 92>بند ح>تبصره
941 بخش 17>ماده 93
942 بخش 17>ماده 94
943 بخش 17>ماده 94>تبصره 4
944 بخش 17>ماده 97
945 بخش 17>ماده 100>بند الف
946 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
947 بخش 17>ماده 100>بند ب
948 بخش 17>ماده 100>بند پ
949 بخش 17>ماده 100>بند ت
950 بخش 17>ماده 100>بند ث>تبصره
951 بخش 17>ماده 100>بند ج
952 بخش 17>ماده 101
953 بخش 17>ماده 101>تبصره 1
954 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
955 بخش 17>ماده 102
956 بخش 17>ماده 103>بند پ
957 بخش 18>ماده 105>بند ز
958 بخش 18>ماده 106>بند الف
959 بخش 18>ماده 106>بند ب
960 بخش 18>ماده 108>بند الف
961 بخش 18>ماده 108>بند پ>تبصره
962 بخش 18>ماده 109
963 بخش 18>ماده 110
964 بخش 18>ماده 111
965 بخش 18>ماده 112>بند پ
966 بخش 18>ماده 112>بند ت
967 بخش 18>ماده 112>بند ث
968 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1>تبصره
969 بخش 19>ماده 113>بند پ>ريز
970 بخش 19>ماده 113>بند ح
971 بخش 19>ماده 113>بند خ
972 بخش 19>ماده 113>بند د
973 بخش 19>ماده 115
974 بخش 19>ماده 116>بند الف
975 بخش 19>ماده 116>فقره
976 بخش 19>ماده 117>بند الف
977 بخش 19>ماده 117>بند ت>تبصره
978 بخش 19>ماده 118
979 بخش 19>ماده 118>تبصره 1
980 بخش 19>ماده 119
981 بخش 20>ماده 120>بند الف
982 بخش 20>ماده 121>بند الف
983 بخش 20>ماده 124
984 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 2
985 بخش 16>ماده 88>بند د
986 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
987 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 1
988 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري بخش 1>ماده 5>بند الف>تبصره
989 بخش 3>ماده 10>بند پ
990 بخش 3>ماده 12>بند الف
991 بخش 6>ماده 29
992 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
993 بخش 13>ماده 67>بند ت
994 بخش 13>ماده 68>بند الف
995 بخش 19>ماده 115
996 بخش 20>ماده 123
997 104/39 . وظايف قوه قضاييه بخش 3>ماده 10>بند پ
998 بخش 3>ماده 12>بند الف
999 بخش 3>ماده 14>بند ث
1000 بخش 3>ماده 15
1001 بخش 4>ماده 25>بند ب
1002 بخش 6>ماده 29
1003 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1004 بخش 6>ماده 29>تبصره 2
1005 بخش 7>ماده 34
1006 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1007 بخش 10>ماده 46>بند ث
1008 بخش 10>ماده 46>بند ج
1009 بخش 14>ماده 74>بند خ
1010 بخش 15>ماده 80>بند ث
1011 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
1012 بخش 16>ماده 87>بند ث
1013 بخش 16>ماده 87>بند ح
1014 بخش 16>ماده 87>بند خ
1015 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1016 بخش 16>ماده 88>بند چ
1017 بخش 17>ماده 92>بند الف
1018 بخش 17>ماده 92>بند ت
1019 بخش 19
1020 بخش 19>ماده 113>بند الف
1021 بخش 19>ماده 113>بند ب
1022 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 1
1023 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 3
1024 بخش 19>ماده 113>بند پ
1025 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1>تذكر
1026 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 2
1027 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 4
1028 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 5
1029 بخش 19>ماده 113>بند پ>ريز
1030 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 1
1031 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 2
1032 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 3
1033 بخش 19>ماده 113>بند ت>ريز
1034 بخش 19>ماده 113>بند ث
1035 بخش 19>ماده 113>بند ج
1036 بخش 19>ماده 113>بند ج>تبصره
1037 بخش 19>ماده 113>بند چ
1038 بخش 19>ماده 113>بند د
1039 بخش 19>ماده 113>بند د>تبصره
1040 بخش 19>ماده 114
1041 بخش 19>ماده 115
1042 بخش 19>ماده 116>بند الف
1043 بخش 19>ماده 116>بند ب
1044 بخش 19>ماده 116>بند پ
1045 بخش 19>ماده 116>فقره
1046 بخش 19>ماده 117>بند الف
1047 بخش 19>ماده 117>بند ب
1048 بخش 19>ماده 117>بند ت
1049 بخش 19>ماده 117>بند ت>تبصره
1050 بخش 19>ماده 117>بند ث
1051 بخش 19>ماده 118
1052 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
1053 بخش 19>ماده 119
1054 بخش 20>ماده 120>بند ب
1055 104/4 . وظايف امور خارجه بخش 4>ماده 22>بند ب
1056 بخش 10>ماده 41>بند الف
1057 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
1058 بخش 17>ماده 100>بند الف
1059 بخش 18>ماده 105
1060 بخش 18>ماده 105>بند ت
1061 104/50 . وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
1062 بخش 14>ماده 73>بند ت
1063 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
1064 بخش 17>ماده 100>بند الف
1065 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
1066 بخش 6>ماده 29
1067 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1068 بخش 7>ماده 31>بند ث
1069 بخش 7>ماده 31>بند د>تبصره
1070 بخش 7>ماده 32>بند الف
1071 بخش 7>ماده 33>بند پ>تبصره
1072 بخش 7>ماده 33>بند ج
1073 بخش 7>ماده 33>بند خ
1074 بخش 7>ماده 33>بند د
1075 بخش 7>ماده 34
1076 بخش 7>ماده 34>تبصره
1077 بخش 9>ماده 38>بند ع
1078 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 2>تبصره 1
1079 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 2>تبصره 2
1080 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1081 بخش 14>ماده 72>بند ت
1082 بخش 14>ماده 74>بند د
1083 بخش 17>ماده 95>بند پ
1084 بخش 17>ماده 96
1085 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
1086 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 3
1087 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخش 11>ماده 59>بند الف>تبصره
1088 بخش 16>ماده 86>بند ح
1089 بخش 17>ماده 98>بند الف
1090 بخش 17>ماده 98>بند ب
1091 بخش 17>ماده 99
1092 بخش 17>ماده 100>بند الف
1093 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
1094 بخش 17>ماده 100>بند ب
1095 بخش 17>ماده 100>بند ت
1096 بخش 17>ماده 100>بند ث
1097 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي بخش 1>ماده 4>بند ز
1098 بخش 3>ماده 12>بند پ
1099 بخش 3>ماده 15
1100 بخش 3>ماده 19
1101 بخش 4>ماده 22>بند ب
1102 بخش 4>ماده 24
1103 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
1104 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1105 بخش 11>ماده 59>بند ب>ريز
1106 بخش 12>ماده 64>بند ر
1107 بخش 14>ماده 71>تبصره
1108 بخش 14>ماده 72>بند الف
1109 بخش 14>ماده 72>توضيح
1110 بخش 14>ماده 73>توضيح
1111 بخش 14>ماده 74>بند د
1112 بخش 14>ماده 75
1113 بخش 14>ماده 75>تبصره 2
1114 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
1115 بخش 14>ماده 75>تبصره 4
1116 بخش 15>ماده 79
1117 بخش 15>ماده 80>بند ب>جزء 2
1118 بخش 15>ماده 80>بند ت
1119 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
1120 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 2
1121 بخش 15>ماده 80>بند ح
1122 بخش 15>ماده 81
1123 بخش 15>ماده 81>تبصره
1124 بخش 15>ماده 83>بند الف
1125 بخش 15>ماده 83>بند ب
1126 بخش 17>ماده 102>بند ج
1127 بخش 17>ماده 103>بند ب
1128 بخش 17>ماده 104>بند الف
1129 بخش 19>ماده 113>بند الف
1130 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت ماده 1
1131 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 2>تبصره
1132 بخش 3>ماده 15
1133 بخش 3>ماده 20
1134 بخش 6>ماده 29
1135 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1136 بخش 7>ماده 32>بند الف
1137 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1138 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2
1139 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2>تذكر
1140 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 3
1141 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 4
1142 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 5
1143 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 5>تبصره
1144 بخش 10>ماده 43>بند ب
1145 بخش 10>ماده 43>بند پ
1146 بخش 10>ماده 43>بند ث
1147 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 3
1148 بخش 10>ماده 44>بند الف>رديف
1149 بخش 10>ماده 44>بند ب>تبصره
1150 بخش 10>ماده 46>بند ب>تبصره
1151 بخش 10>ماده 46>بند ح
1152 بخش 10>ماده 46>بند د>تبصره
1153 بخش 11>ماده 54
1154 بخش 11>ماده 56
1155 بخش 12>ماده 64>بند ب>تبصره 1
1156 بخش 14>ماده 73>بند ب
1157 بخش 14>ماده 74>بند خ
1158 بخش 14>ماده 74>بند د
1159 بخش 14>ماده 74>بند ذ
1160 بخش 16>ماده 87>بند ث
1161 بخش 16>ماده 87>بند ح
1162 بخش 18>ماده 105>بند ت
1163 104/57 . وظايف وزارت ورزش و جوانان بخش 2>ماده 7>بند چ
1164 بخش 11>ماده 55
1165 بخش 17>ماده 92>بند پ
1166 بخش 17>ماده 94
1167 بخش 17>ماده 94>تبصره 4
1168 بخش 17>ماده 96
1169 بخش 17>ماده 102>بند ج
1170 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
1171 بخش 6>ماده 29
1172 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1173 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 1>تبصره
1174 بخش 11>ماده 51>بند الف
1175 بخش 11>ماده 51>بند ب
1176 بخش 11>ماده 52>بند پ
1177 بخش 11>ماده 53>بند الف
1178 بخش 11>ماده 53>بند پ
1179 بخش 11>ماده 54
1180 بخش 11>ماده 55
1181 بخش 11>ماده 57>بند الف
1182 بخش 11>ماده 57>بند ب
1183 بخش 11>ماده 59
1184 بخش 11>ماده 59>بند الف
1185 بخش 11>ماده 59>بند پ
1186 بخش 11>ماده 59>بند ت
1187 بخش 11>ماده 61>بند الف
1188 بخش 11>ماده 61>بند پ
1189 بخش 11>ماده 61>بند ت>تذكر
1190 بخش 11>ماده 61>بند ث
1191 بخش 11>ماده 62>بند ب
1192 بخش 16>ماده 86>بند ت
1193 بخش 16>ماده 89>بند ث
1194 بخش 17>ماده 92>بند ت
1195 بخش 17>ماده 92>بند ج>تبصره
1196 بخش 17>ماده 95>بند الف
1197 بخش 17>ماده 95>بند ب
1198 بخش 17>ماده 95>بند ث
1199 بخش 17>ماده 100>بند الف
1200 بخش 17>ماده 100>بند الف>تبصره
1201 بخش 18>ماده 108>بند الف
1202 بخش 18>ماده 108>بند پ>تبصره
1203 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي بخش 7>ماده 34>تبصره
1204 بخش 12>ماده 65>بند ت
1205 بخش 12>ماده 66>جدول 11
1206 بخش 14>ماده 70
1207 بخش 14>ماده 70>بند ث
1208 بخش 14>ماده 70>بند ج
1209 بخش 14>ماده 70>بند چ
1210 بخش 14>ماده 72>بند الف
1211 بخش 14>ماده 72>بند ب
1212 بخش 14>ماده 72>بند ب>تبصره
1213 بخش 14>ماده 72>بند پ
1214 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 1
1215 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 2
1216 بخش 14>ماده 72>بند ت
1217 بخش 14>ماده 72>توضيح
1218 بخش 14>ماده 73>توضيح
1219 بخش 14>ماده 74>بند الف
1220 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 1
1221 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 2
1222 بخش 14>ماده 74>بند ت
1223 بخش 14>ماده 74>بند ث
1224 بخش 14>ماده 74>بند ج
1225 بخش 14>ماده 74>بند چ
1226 بخش 14>ماده 74>بند ح
1227 بخش 14>ماده 74>بند خ
1228 بخش 14>ماده 74>بند د
1229 بخش 14>ماده 74>بند ر
1230 بخش 14>ماده 75
1231 بخش 14>ماده 75>تبصره 1
1232 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
1233 بخش 14>ماده 75>تبصره 4
1234 بخش 14>ماده 75>تبصره 5
1235 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 1
1236 بخش 16>ماده 86>بند خ
1237 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 1
1238 بخش 16>ماده 90>بند الف
1239 بخش 16>ماده 90>بند ب
1240 بخش 16>ماده 90>بند پ
1241 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
1242 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 2
1243 بخش 17>ماده 95>بند ت
1244 بخش 17>ماده 102>بند ج
1245 بخش 19>ماده 113>بند ج
1246 بخش 20>ماده 122>بند الف
1247 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات بخش 13>ماده 67>بند الف
1248 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 1
1249 بخش 13>ماده 67>بند ب
1250 بخش 13>ماده 67>بند پ
1251 بخش 13>ماده 67>بند ث>تبصره 1
1252 بخش 13>ماده 67>بند ث>تبصره 2
1253 بخش 13>ماده 68>بند الف
1254 بخش 13>ماده 68>بند ب
1255 بخش 13>ماده 68>بند ت
1256 بخش 13>ماده 68>بند ح
1257 بخش 13>ماده 68>بند خ
1258 بخش 13>ماده 68>بند د
1259 بخش 13>ماده 69
1260 بخش 18>ماده 107
1261 بخش 18>ماده 109
1262 بخش 19>ماده 117>بند الف
1263 104/8 . وظايف تعاون بخش 11>ماده 59>بند ت
1264 105 . شهرداري ماده 2>بند ب
1265 بخش 2>ماده 6>بند ب
1266 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1
1267 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1>تبصره
1268 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 2
1269 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
1270 بخش 6>ماده 28>بند الف
1271 بخش 8>ماده 36>بند ب
1272 بخش 9>ماده 38>بند ث>تبصره
1273 بخش 9>ماده 38>بند ص
1274 بخش 10>ماده 46>بند ث
1275 بخش 11>ماده 52>بند الف
1276 بخش 11>ماده 52>بند پ
1277 بخش 11>ماده 54
1278 بخش 11>ماده 58
1279 بخش 11>ماده 59>بند الف
1280 بخش 11>ماده 59>بند ت
1281 بخش 11>ماده 60>بند الف
1282 بخش 11>ماده 61>بند الف
1283 بخش 11>ماده 61>بند پ
1284 بخش 11>ماده 61>بند ت
1285 بخش 11>ماده 61>بند ت>تذكر
1286 بخش 11>ماده 62>بند ت
1287 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
1288 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 2
1289 بخش 16>ماده 86>بند ح
1290 بخش 16>ماده 87>بند ث
1291 بخش 16>ماده 87>بند ح
1292 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1293 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 2
1294 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 4
1295 بخش 16>ماده 88>بند چ
1296 بخش 17>ماده 92>بند ت
1297 بخش 17>ماده 92>بند ج
1298 بخش 17>ماده 95>بند الف
1299 بخش 17>ماده 95>بند پ
1300 بخش 17>ماده 97>بند الف
1301 بخش 18>ماده 108>بند الف
1302 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1
1303 بخش 19>ماده 117>بند الف
1304 106 . وكالت بخش 16>ماده 88>بند چ
1305 بخش 17>ماده 102>بند خ
1306 بخش 19>ماده 113>بند خ
1307 107 . دفتر اسناد رسمي بخش 19>ماده 116>بند پ
1308 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان بخش 3>ماده 10>بند پ
1309 بخش 16>ماده 87>بند ث
1310 بخش 16>ماده 87>بند ح
1311 بخش 16>ماده 87>بند خ
1312 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1313 بخش 16>ماده 88>بند چ
1314 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1
1315 بخش 19>ماده 113>بند ح
1316 109 . اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن بخش 3>ماده 15
1317 بخش 4>ماده 24
1318 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1319 بخش 14>ماده 74>بند د
1320 بخش 18>ماده 105>بند ت
1321 110 . نظام پزشكي بخش 14>ماده 70>بند ث
1322 بخش 14>ماده 72>بند پ
1323 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 1
1324 بخش 14>ماده 74>بند ب
1325 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 2
1326 بخش 14>ماده 74>بند ث
1327 بخش 14>ماده 74>بند ث>تبصره
1328 بخش 14>ماده 74>بند ج
1329 بخش 14>ماده 74>بند خ
1330 بخش 14>ماده 74>بند د
1331 111 . نظام صنفي بخش 2>ماده 7>بند ت
1332 بخش 6>ماده 29
1333 بخش 7>ماده 31>بند خ
1334 بخش 7>ماده 32>بند الف
1335 بخش 7>ماده 33>بند پ>تبصره
1336 بخش 7>ماده 33>بند ت
1337 بخش 10>ماده 39>بند الف
1338 بخش 10>ماده 39>بند ب
1339 بخش 10>ماده 39>تبصره 1
1340 بخش 10>ماده 39>تبصره 3
1341 بخش 10>ماده 39>توضيح
1342 بخش 10>ماده 39>جلد
1343 بخش 10>ماده 48>بند ب
1344 بخش 11>ماده 61>بند ت
1345 بخش 12>ماده 65>بند ت
1346 بخش 14>ماده 70>بند الف
1347 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 5
1348 بخش 14>ماده 72>بند الف
1349 بخش 15>ماده 79
1350 بخش 15>ماده 81
1351 بخش 17>ماده 92>بند چ
1352 بخش 17>ماده 95>بند ب
1353 بخش 17>ماده 98>بند الف
1354 بخش 17>ماده 100>بند الف
1355 بخش 17>ماده 100>بند ث
1356 بخش 17>ماده 100>بند ث>تبصره
1357 بخش 17>ماده 102>بند ب
1358 بخش 19>ماده 117>بند الف
1359 112 . نظام مهندسي ساختمان بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 1
1360 بخش 11>ماده 59
1361 بخش 11>ماده 59>بند الف
1362 بخش 11>ماده 59>بند ت>تبصره
1363 بخش 11>ماده 60
1364 بخش 11>ماده 60>بند الف
1365 بخش 11>ماده 60>بند ب
1366 بخش 11>ماده 60>بند پ
1367 بخش 11>ماده 60>بند پ
1368 بخش 11>ماده 61>بند الف
1369 بخش 11>ماده 62
1370 بخش 11>ماده 62>بند ب
1371 بخش 17>ماده 92>بند ج
1372 بخش 17>ماده 95>بند ب
1373 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1374 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2
1375 بخش 15>ماده 82
1376 بخش 17>ماده 103>بند الف
1377 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1>تذكر
1378 بخش 19>ماده 113>بند ث
1379 بخش 19>ماده 113>بند خ
1380 بخش 19>ماده 113>بند د
1381 بخش 19>ماده 113>بند د>جدول 17
1382 بخش 19>ماده 115
1383 بخش 19>ماده 116>بند الف
1384 بخش 19>ماده 116>بند ب
1385 بخش 19>ماده 117>بند الف
1386 بخش 19>ماده 118
1387 بخش 19>ماده 118>تبصره 1
1388 114 . استخدام نيروهاي مسلح بخش 6>ماده 30
1389 بخش 6>ماده 30
1390 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2
1391 بخش 15>ماده 82
1392 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره
1393 بخش 16>ماده 87>بند ب
1394 بخش 16>ماده 87>بند پ
1395 بخش 16>ماده 88>بند الف>تبصره
1396 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 2
1397 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3
1398 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3>تبصره
1399 بخش 16>ماده 88>بند ث
1400 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 6
1401 بخش 16>ماده 88>بند چ
1402 بخش 16>ماده 88>بند ح
1403 بخش 16>ماده 88>بند خ
1404 بخش 17>ماده 103>بند الف
1405 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 1
1406 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 2
1407 بخش 18>ماده 108>بند ت
1408 بخش 18>ماده 110
1409 بخش 18>ماده 111>بند الف
1410 بخش 18>ماده 111>بند ب
1411 بخش 18>ماده 111>بند پ
1412 بخش 18>ماده 112>بند ج
1413 بخش 19>ماده 115
1414 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1
1415 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 2
1416 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
1417 بخش 2>ماده 7>بند ح
1418 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 2
1419 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 3
1420 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
1421 بخش 5>ماده 26>بند ب
1422 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 1
1423 بخش 7>ماده 33>بند خ
1424 بخش 8>ماده 36>بند ب
1425 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1426 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2
1427 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2>تذكر
1428 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 4
1429 بخش 11>ماده 59>بند الف
1430 بخش 12>ماده 63>بند ج
1431 بخش 17>ماده 94>تبصره 1
1432 بخش 18>ماده 108>بند پ>تبصره
1433 بخش 18>ماده 109>بند الف
1434 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي ماده 1
1435 بخش 1>ماده 3>جدول 3
1436 بخش 1>ماده 4
1437 بخش 1>ماده 4>بند الف>تبصره
1438 بخش 2>ماده 7>بند ث
1439 بخش 2>ماده 7>بند ج
1440 بخش 2>ماده 8>بند ت
1441 بخش 2>ماده 9
1442 بخش 3>ماده 10>بند ب>تبصره
1443 بخش 3>ماده 10>بند پ
1444 بخش 3>ماده 12>بند الف
1445 بخش 3>ماده 17>بند ب
1446 بخش 3>ماده 17>تبصره 1
1447 بخش 3>ماده 20
1448 بخش 4>ماده 25>بند الف
1449 بخش 6>ماده 28>بند الف
1450 بخش 6>ماده 28>بند ت
1451 بخش 6>ماده 29
1452 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1453 بخش 9>ماده 38>بند الف
1454 بخش 9>ماده 38>بند ز
1455 بخش 10>ماده 41>بند الف>تبصره
1456 بخش 10>ماده 42>بند الف
1457 بخش 10>ماده 43>بند ب
1458 بخش 10>ماده 46
1459 بخش 10>ماده 47
1460 بخش 10>ماده 48>بند الف
1461 بخش 10>ماده 48>بند ب
1462 بخش 10>ماده 48>بند ت
1463 بخش 10>ماده 48>بند ج>جزء 1
1464 بخش 11>ماده 59>بند الف
1465 بخش 12>ماده 64>بند الف
1466 بخش 12>ماده 64>بند ب
1467 بخش 12>ماده 64>بند پ
1468 بخش 12>ماده 64>بند چ
1469 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 1
1470 بخش 13>ماده 67>بند ب
1471 بخش 13>ماده 67>بند پ
1472 بخش 13>ماده 67>بند ت
1473 بخش 13>ماده 67>بند ث
1474 بخش 13>ماده 68>بند الف
1475 بخش 13>ماده 68>بند پ
1476 بخش 13>ماده 68>بند ت
1477 بخش 14>ماده 70>بند پ
1478 بخش 14>ماده 70>بند ث
1479 بخش 14>ماده 72>بند الف
1480 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
1481 بخش 14>ماده 74>بند الف>تبصره
1482 بخش 14>ماده 74>بند ب
1483 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 1
1484 بخش 14>ماده 74>بند ث
1485 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 1
1486 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 2
1487 بخش 15>ماده 81
1488 بخش 15>ماده 82
1489 بخش 16>ماده 86>بند الف
1490 بخش 16>ماده 86>بند ث
1491 بخش 16>ماده 86>بند چ
1492 بخش 16>ماده 86>بند ح
1493 بخش 16>ماده 86>فقره
1494 بخش 16>ماده 87>بند ث
1495 بخش 16>ماده 87>بند ح
1496 بخش 16>ماده 87>بند خ
1497 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1498 بخش 16>ماده 88>بند ب
1499 بخش 17>ماده 92>بند ب
1500 بخش 17>ماده 94
1501 بخش 17>ماده 98>بند الف
1502 بخش 17>ماده 98>بند ب
1503 بخش 17>ماده 101
1504 بخش 17>ماده 101>تبصره 2
1505 بخش 17>ماده 102>بند پ
1506 بخش 17>ماده 102>بند ج
1507 بخش 17>ماده 102>بند ذ
1508 بخش 17>ماده 103>بند الف
1509 بخش 18>ماده 105
1510 بخش 18>ماده 105>بند خ
1511 بخش 18>ماده 106>بند پ
1512 بخش 18>ماده 106>بند ت
1513 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 2
1514 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 3
1515 بخش 18>ماده 109>بند ب
1516 بخش 19>ماده 113>بند ب>تبصره 2
1517 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 1
1518 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 3
1519 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 1
1520 بخش 19>ماده 113>بند ج
1521 بخش 19>ماده 113>بند ح
1522 بخش 19>ماده 117>بند ت
1523 بخش 19>ماده 118>تبصره 2
1524 116/1 . كميته امداد امام خميني بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
1525 بخش 11>ماده 59>بند ب>ريز
1526 بخش 12>ماده 64>بند ر
1527 بخش 14>ماده 75>تبصره 2
1528 بخش 15>ماده 79
1529 بخش 15>ماده 80>بند ب>جزء 2
1530 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 2
1531 بخش 15>ماده 83>بند الف
1532 بخش 15>ماده 83>بند ب
1533 116/12 . ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
1534 116/13 . جهاد دانشگاهي بخش 8>ماده 36>بند الف>تبصره
1535 بخش 11>ماده 54
1536 بخش 12>ماده 64>بند ح
1537 116/16 . سازمان تامين اجتماعي بخش 3>ماده 12>بند الف
1538 بخش 3>ماده 12>بند الف>تبصره
1539 بخش 3>ماده 12>بند ب
1540 بخش 3>ماده 12>بند ب>تذكر
1541 بخش 6>ماده 28>بند ت
1542 بخش 12>ماده 64>بند پ
1543 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 3
1544 بخش 14>ماده 74>بند ح
1545 بخش 15>ماده 81
1546 بخش 16>ماده 87>بند ب
1547 بخش 16>ماده 87>بند خ
1548 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1549 بخش 16>ماده 87>بند ژ
1550 116/17 . حوزه هاي علميه (قم ...) بخش 12>ماده 64>بند ج
1551 بخش 17>ماده 95>بند الف>تبصره
1552 بخش 19>ماده 113>بند ث
1553 116/18 . سازمان دهياري بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1>تبصره
1554 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 2
1555 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
1556 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
1557 بخش 6>ماده 28>بند الف
1558 بخش 8>ماده 36>بند ب
1559 بخش 9>ماده 38>بند ث>تبصره
1560 بخش 11>ماده 61>بند الف
1561 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 4
1562 116/2 . سازمان تبليغات اسلامي بخش 17>ماده 92>بند ح>تبصره
1563 116/29 . سازمان بورس بخش 1>ماده 4>بند خ
1564 بخش 3>ماده 10>بند ب>تبصره
1565 بخش 7>ماده 32>بند الف
1566 بخش 10>ماده 46>بند ت
1567 بخش 13>ماده 68>بند چ
1568 بخش 19>ماده 117>بند الف
1569 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران ماده 1
1570 بخش 16>ماده 86>بند ج>تبصره 2
1571 بخش 16>ماده 86>بند ح
1572 بخش 16>ماده 86>بند خ
1573 بخش 16>ماده 86>فقره
1574 بخش 16>ماده 87>بند الف
1575 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره
1576 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره >شماره
1577 بخش 16>ماده 87>بند پ
1578 بخش 16>ماده 87>بند ت
1579 بخش 16>ماده 87>بند خ
1580 بخش 16>ماده 87>بند د
1581 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1582 بخش 16>ماده 87>بند ر
1583 بخش 16>ماده 87>بند ز
1584 بخش 16>ماده 87>بند ژ
1585 بخش 16>ماده 88>بند الف
1586 بخش 16>ماده 88>بند الف>تبصره
1587 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3>تبصره
1588 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 5
1589 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 6
1590 بخش 16>ماده 88>بند پ
1591 بخش 16>ماده 88>بند ت
1592 بخش 16>ماده 88>بند ت>رديف
1593 بخش 16>ماده 88>بند ج
1594 بخش 16>ماده 88>بند چ
1595 بخش 16>ماده 88>بند د
1596 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
1597 بخش 16>ماده 88>بند ذ
1598 بخش 16>ماده 88>بند ر
1599 بخش 16>ماده 88>بند ز
1600 بخش 16>ماده 88>بند ژ
1601 بخش 16>ماده 90>بند الف
1602 بخش 16>ماده 90>بند ب
1603 بخش 16>ماده 90>بند پ
1604 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
1605 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 2
1606 116/4 . بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ماده 1
1607 بخش 16>ماده 87>بند ج
1608 بخش 16>ماده 87>بند چ
1609 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1610 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 1
1611 116/6 . بنياد مسكن انقلاب اسلامي بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 1
1612 بخش 5>ماده 26>بند الف>جزء 5
1613 بخش 5>ماده 26>بند ب
1614 بخش 6>ماده 28>بند الف
1615 بخش 11>ماده 55
1616 بخش 11>ماده 59>بند ب
1617 بخش 11>ماده 59>بند ب>جزء 1
1618 بخش 11>ماده 59>بند ب>ريز
1619 بخش 17>ماده 95>بند الف
1620 بخش 17>ماده 99
1621 116/7 . شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخش 16>ماده 90>بند پ
1622 بخش 17>ماده 101
1623 بخش 17>ماده 102
1624 بخش 17>ماده 102>بند ذ
1625 116/8 . جمعيت هلال احمر بخش 15>ماده 77
1626 بخش 15>ماده 77>بند ت
1627 بخش 16>ماده 87>بند ح
1628 بخش 16>ماده 87>بند خ
1629 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1630 201 . اساسي بخش 1>ماده 4>بند د
1631 بخش 3>ماده 10>بند پ
1632 بخش 3>ماده 10>بند ت
1633 بخش 3>ماده 12>بند الف
1634 بخش 3>ماده 16>تبصره 2
1635 بخش 3>ماده 20
1636 بخش 4>ماده 21>بند الف
1637 بخش 7>ماده 33
1638 بخش 8>ماده 36>بند الف
1639 بخش 9>ماده 38>بند پ
1640 بخش 9>ماده 38>بند ت
1641 بخش 10>ماده 43>بند ب
1642 بخش 10>ماده 48>بند ج>جزء 1
1643 بخش 11>ماده 51
1644 بخش 11>ماده 51>بند الف
1645 بخش 11>ماده 52>بند پ
1646 بخش 12>ماده 64>بند پ
1647 بخش 13>ماده 67>بند الف
1648 بخش 15>ماده 81
1649 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
1650 بخش 17>ماده 92>بند ب
1651 بخش 17>ماده 95>بند الف>تبصره
1652 بخش 17>ماده 101
1653 بخش 18>ماده 105
1654 بخش 18>ماده 105>بند ب
1655 بخش 18>ماده 105>بند ذ
1656 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 2
1657 بخش 19>ماده 113>بند د
1658 202 . تامين اجتماعي ماده 1
1659 ماده 2>بند ت
1660 بخش 3>ماده 11>بند الف
1661 بخش 3>ماده 12>بند ب>تذكر
1662 بخش 4>ماده 25>بند الف
1663 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 10
1664 بخش 6>ماده 28>بند ت
1665 بخش 10>ماده 39>جلد
1666 بخش 12>ماده 64>بند پ
1667 بخش 14>ماده 70
1668 بخش 14>ماده 70>بند الف
1669 بخش 14>ماده 70>بند ب
1670 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 1
1671 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 3
1672 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 4
1673 بخش 14>ماده 70>بند چ
1674 بخش 14>ماده 70>بند ح
1675 بخش 14>ماده 72>بند الف
1676 بخش 14>ماده 72>توضيح
1677 بخش 14>ماده 73>توضيح
1678 بخش 14>ماده 74>بند الف
1679 بخش 14>ماده 74>بند ج
1680 بخش 14>ماده 74>بند چ
1681 بخش 14>ماده 74>بند ح
1682 بخش 14>ماده 75
1683 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
1684 بخش 14>ماده 75>تبصره 4
1685 بخش 15
1686 بخش 15>ماده 78
1687 بخش 15>ماده 78>جدول 15
1688 بخش 15>ماده 79
1689 بخش 15>ماده 80
1690 بخش 15>ماده 80>بند الف>جزء 4
1691 بخش 15>ماده 80>بند ب
1692 بخش 15>ماده 80>بند ب>جزء 1
1693 بخش 15>ماده 80>بند ب>جزء 2
1694 بخش 15>ماده 80>بند ب>جزء 3
1695 بخش 15>ماده 80>بند پ>جزء 1
1696 بخش 15>ماده 80>بند پ>جزء 2
1697 بخش 15>ماده 80>بند ت
1698 بخش 15>ماده 80>بند ث
1699 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
1700 بخش 15>ماده 80>بند ج
1701 بخش 15>ماده 80>بند ج>جزء 1
1702 بخش 15>ماده 80>بند ج>جزء 2
1703 بخش 15>ماده 80>بند چ
1704 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 1
1705 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 2
1706 بخش 15>ماده 80>بند ح
1707 بخش 15>ماده 81
1708 بخش 15>ماده 81>تبصره
1709 بخش 15>ماده 82
1710 بخش 15>ماده 82>تبصره
1711 بخش 15>ماده 83>بند الف
1712 بخش 15>ماده 83>بند ب
1713 بخش 16
1714 بخش 16>ماده 86>بند الف
1715 بخش 16>ماده 87
1716 بخش 16>ماده 87>بند الف
1717 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره
1718 بخش 16>ماده 87>بند ب
1719 بخش 16>ماده 87>بند پ
1720 بخش 16>ماده 87>بند ت
1721 بخش 16>ماده 87>بند ث
1722 بخش 16>ماده 87>بند ج
1723 بخش 16>ماده 87>بند چ
1724 بخش 16>ماده 87>بند چ>تبصره
1725 بخش 16>ماده 87>بند ح
1726 بخش 16>ماده 87>بند خ
1727 بخش 16>ماده 87>بند د
1728 بخش 16>ماده 87>بند ر
1729 بخش 16>ماده 87>بند ز
1730 بخش 16>ماده 87>بند ژ
1731 بخش 16>ماده 88>بند الف
1732 بخش 16>ماده 88>بند الف>تبصره
1733 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 1
1734 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3
1735 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 3>تبصره
1736 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 4
1737 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 5
1738 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 6
1739 بخش 16>ماده 88>بند پ
1740 بخش 16>ماده 88>بند ت
1741 بخش 16>ماده 88>بند ت>رديف
1742 بخش 16>ماده 88>بند ث
1743 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 1
1744 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 2
1745 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 4
1746 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 6
1747 بخش 16>ماده 88>بند ج
1748 بخش 16>ماده 88>بند چ
1749 بخش 16>ماده 88>بند چ>رديف
1750 بخش 16>ماده 88>بند ح
1751 بخش 16>ماده 88>بند خ
1752 بخش 16>ماده 88>بند د
1753 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
1754 بخش 16>ماده 88>بند ذ
1755 بخش 16>ماده 88>بند ر
1756 بخش 16>ماده 88>بند ز
1757 بخش 16>ماده 88>بند ژ
1758 بخش 16>ماده 89>بند الف
1759 بخش 16>ماده 89>بند ب
1760 بخش 16>ماده 89>بند ث
1761 بخش 16>ماده 90>بند الف
1762 بخش 16>ماده 90>بند پ>تذكر 2
1763 بخش 17>ماده 92>بند ح
1764 بخش 17>ماده 94
1765 بخش 17>ماده 96
1766 بخش 17>ماده 102>بند ب
1767 بخش 17>ماده 103>بند ب
1768 بخش 17>ماده 104>بند الف
1769 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 2
1770 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي ماده 2>بند ث
1771 بخش 4>ماده 23
1772 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 5
1773 بخش 10>ماده 41>بند الف
1774 بخش 10>ماده 42>بند الف
1775 بخش 12>ماده 64>بند ت>تبصره
1776 بخش 13>ماده 67>بند الف
1777 بخش 14>ماده 74>بند ر
1778 بخش 16>ماده 87>بند پ>تبصره
1779 بخش 16>ماده 91
1780 بخش 18
1781 بخش 18>ماده 105>بند ج
1782 بخش 18>ماده 105>بند ح
1783 بخش 18>ماده 105>بند خ
1784 بخش 18>ماده 105>بند ذ
1785 بخش 18>ماده 106>بند الف
1786 بخش 18>ماده 106>بند ب
1787 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 1
1788 بخش 18>ماده 106>بند ب>جزء 2
1789 بخش 18>ماده 106>بند پ
1790 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 1
1791 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 2
1792 بخش 18>ماده 106>بند پ>جزء 3
1793 بخش 18>ماده 106>بند ت
1794 بخش 18>ماده 106>بند ت>جزء 1
1795 بخش 18>ماده 107
1796 بخش 18>ماده 108
1797 بخش 18>ماده 108>بند ت
1798 بخش 18>ماده 109
1799 بخش 18>ماده 109>بند الف
1800 بخش 18>ماده 109>بند ب
1801 بخش 18>ماده 111>بند الف
1802 بخش 18>ماده 112
1803 بخش 18>ماده 112>بند الف
1804 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 3
1805 206 . كار ماده 2>بند ت
1806 بخش 1>ماده 3>جدول 1
1807 بخش 1>ماده 4>بند ت
1808 بخش 1>ماده 4>بند ز
1809 بخش 3>ماده 11>بند الف
1810 بخش 3>ماده 12>بند پ
1811 بخش 4
1812 بخش 4>ماده 21
1813 بخش 4>ماده 22>بند الف
1814 بخش 4>ماده 22>بند ب
1815 بخش 4>ماده 24
1816 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 1
1817 بخش 5>ماده 27>بند الف>جزء 4
1818 بخش 6>ماده 28>بند ب
1819 بخش 6>ماده 28>بند ت>تبصره
1820 بخش 10>ماده 39>بند الف
1821 بخش 10>ماده 39>بند ب
1822 بخش 10>ماده 39>جلد
1823 بخش 10>ماده 47
1824 بخش 12>ماده 65>بند پ
1825 بخش 12>ماده 65>بند پ>تبصره
1826 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 1
1827 بخش 14>ماده 71
1828 بخش 15>ماده 84
1829 بخش 16>ماده 88>بند ج
1830 بخش 16>ماده 88>بند ز
1831 بخش 17>ماده 92>بند ح
1832 بخش 17>ماده 94>تبصره 4
1833 بخش 17>ماده 102>بند ب
1834 بخش 19>ماده 113>بند پ>جزء 5
1835 بخش 20>ماده 120>بند الف
1836 207 . بهداشت و درمان بخش 4>ماده 25>بند الف
1837 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 1
1838 بخش 5>ماده 27>بند ب>جزء 2
1839 بخش 7>ماده 31
1840 بخش 7>ماده 31>بند ج
1841 بخش 7>ماده 31>بند چ
1842 بخش 7>ماده 31>بند چ>تبصره
1843 بخش 7>ماده 31>بند ح
1844 بخش 7>ماده 31>بند خ
1845 بخش 7>ماده 31>بند ز
1846 بخش 7>ماده 31>بند ز>جدول 6
1847 بخش 7>ماده 31>بند ز>جدول 7
1848 بخش 7>ماده 31>بند ز>جدول 8
1849 بخش 7>ماده 34
1850 بخش 9>ماده 38>بند ژ
1851 بخش 10>ماده 39>بند ب
1852 بخش 10>ماده 39>جلد
1853 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 5
1854 بخش 13>ماده 67>بند الف>جزء 2
1855 بخش 14
1856 بخش 14>ماده 70
1857 بخش 14>ماده 70>بند الف
1858 بخش 14>ماده 70>بند الف>تبصره
1859 بخش 14>ماده 70>بند ب
1860 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 1
1861 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2
1862 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 2>تبصره
1863 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 4
1864 بخش 14>ماده 70>بند ب>جزء 5
1865 بخش 14>ماده 70>بند پ
1866 بخش 14>ماده 70>بند ت
1867 بخش 14>ماده 70>بند ث
1868 بخش 14>ماده 70>بند ج
1869 بخش 14>ماده 70>بند چ
1870 بخش 14>ماده 70>بند ح
1871 بخش 14>ماده 72>بند الف
1872 بخش 14>ماده 72>بند ب
1873 بخش 14>ماده 72>بند ب>تبصره
1874 بخش 14>ماده 72>بند پ
1875 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 1
1876 بخش 14>ماده 72>بند پ>تبصره 2
1877 بخش 14>ماده 72>بند ت
1878 بخش 14>ماده 72>توضيح
1879 بخش 14>ماده 73>بند ت
1880 بخش 14>ماده 73>بند ت>تبصره
1881 بخش 14>ماده 73>توضيح
1882 بخش 14>ماده 74>بند الف
1883 بخش 14>ماده 74>بند الف>تبصره
1884 بخش 14>ماده 74>بند ب
1885 بخش 14>ماده 74>بند ب>تبصره 2
1886 بخش 14>ماده 74>بند پ
1887 بخش 14>ماده 74>بند ت
1888 بخش 14>ماده 74>بند ث
1889 بخش 14>ماده 74>بند ث>تبصره
1890 بخش 14>ماده 74>بند ج
1891 بخش 14>ماده 74>بند چ
1892 بخش 14>ماده 74>بند ح
1893 بخش 14>ماده 74>بند د
1894 بخش 14>ماده 74>بند ذ
1895 بخش 14>ماده 74>بند ر
1896 بخش 14>ماده 75
1897 بخش 14>ماده 75>تبصره 1
1898 بخش 14>ماده 75>تبصره 2
1899 بخش 14>ماده 75>تبصره 3
1900 بخش 14>ماده 75>تبصره 4
1901 بخش 14>ماده 75>تبصره 5
1902 بخش 14>ماده 76
1903 بخش 15>ماده 77>بند ب
1904 بخش 15>ماده 80>بند پ>جزء 1
1905 بخش 15>ماده 80>بند ج
1906 بخش 15>ماده 80>بند ج>جزء 1
1907 بخش 15>ماده 80>بند چ>جزء 1
1908 بخش 15>ماده 81
1909 بخش 15>ماده 84
1910 بخش 16>ماده 87>بند الف>تبصره
1911 بخش 16>ماده 87>بند ت
1912 بخش 16>ماده 87>بند د
1913 بخش 16>ماده 88>بند ب>جزء 5
1914 بخش 16>ماده 88>بند ث
1915 بخش 16>ماده 88>بند د
1916 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
1917 بخش 16>ماده 88>بند ز
1918 بخش 17>ماده 102>بند ح
1919 بخش 17>ماده 102>بند د
1920 بخش 18>ماده 108>بند الف
1921 بخش 19>ماده 113>بند ج
1922 208 . خدمت وظيفه عمومي بخش 1>ماده 4>بند ت
1923 بخش 16>ماده 88>بند د
1924 بخش 16>ماده 88>بند د>تذكر
1925 209 . حفاظت محيط زيست ماده 2>بند الف
1926 بخش 2>ماده 6>بند ب
1927 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3
1928 بخش 2>ماده 6>بند ب>جزء 3>تبصره
1929 بخش 3>ماده 20
1930 بخش 4>ماده 23
1931 بخش 7>ماده 31>بند چ
1932 بخش 7>ماده 31>بند چ>تبصره
1933 بخش 7>ماده 32>بند ب>جزء 4
1934 بخش 7>ماده 33>بند د
1935 بخش 8>ماده 35
1936 بخش 9
1937 بخش 9>ماده 38
1938 بخش 9>ماده 38>بند الف
1939 بخش 9>ماده 38>بند ب
1940 بخش 9>ماده 38>بند ت
1941 بخش 9>ماده 38>بند ث
1942 بخش 9>ماده 38>بند ج
1943 بخش 9>ماده 38>بند ر
1944 بخش 9>ماده 38>بند ز
1945 بخش 9>ماده 38>بند س
1946 بخش 9>ماده 38>بند ش
1947 بخش 9>ماده 38>بند ص
1948 بخش 9>ماده 38>بند ض
1949 بخش 9>ماده 38>بند ط
1950 بخش 9>ماده 38>بند ظ
1951 بخش 9>ماده 38>بند ع
1952 بخش 9>ماده 38>بند غ
1953 بخش 9>ماده 38>بند ف>جزء 2>تبصره 2
1954 بخش 10>ماده 39>بند الف
1955 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2
1956 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 2>تذكر
1957 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 5
1958 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 5>تبصره
1959 بخش 10>ماده 44>بند الف>جزء 4
1960 بخش 15>ماده 84
1961 بخش 17>ماده 96
1962 بخش 18>ماده 112>بند ت
1963 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) بخش 9>ماده 38>بند ط
1964 بخش 12>ماده 63>بند ت
1965 بخش 14>ماده 70>بند ث
1966 بخش 15>ماده 80>بند ث>جزء 3
1967 بخش 17>ماده 102>بند ذ
1968 بخش 18>ماده 105>بند ز
1969 بخش 19>ماده 113>بند ت>جزء 1
1970 211 . امور مجلس شوراي اسلامي بخش 1>ماده 4>بند ت
1971 بخش 2>ماده 7>بند الف
1972 بخش 2>ماده 8>بند ت
1973 بخش 2>ماده 8>فقره
1974 بخش 3>ماده 10>بند ب
1975 بخش 3>ماده 12>بند الف
1976 بخش 3>ماده 15
1977 بخش 3>ماده 16
1978 بخش 3>ماده 16>تبصره 1
1979 بخش 3>ماده 16>تبصره 2
1980 بخش 4>ماده 22>بند الف
1981 بخش 4>ماده 23
1982 بخش 6>ماده 28>بند الف>تبصره
1983 بخش 6>ماده 29
1984 بخش 6>ماده 29>تبصره 1
1985 بخش 6>ماده 29>تبصره 2
1986 بخش 7>ماده 31>بند چ
1987 بخش 10>ماده 43>بند الف>جزء 1
1988 بخش 10>ماده 46>بند ج
1989 بخش 13>ماده 67>بند پ
1990 بخش 15>ماده 78
1991 بخش 15>ماده 80>بند ت
1992 بخش 16>ماده 86>فقره
1993 بخش 16>ماده 87>بند ح
1994 بخش 16>ماده 87>بند خ
1995 بخش 16>ماده 87>بند ذ
1996 بخش 16>ماده 88>بند ژ
1997 بخش 17>ماده 101>تبصره 1
1998 بخش 19>ماده 113>بند چ
1999