}

اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1377/11/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
4 اصلاح تصويب نامه موضوع اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1391/02/10 متن >بند 1 1- واردات كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به داخل كشور، معادل درصد مجاز قابل ورود كالا كه توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده بر اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته به قيمت كل كالاي توليدي تعيين مي شود، بدون هر گونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد. >> اصلاحي
4 اصلاح تصويب نامه شماره 73577/ت20628هـ مورخ 1377/11/20 در خصوص اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1388/08/10 متن >بند 1 ۱- واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق موضوع بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد. >> اصلاحي
4 اصلاح تصويب نامه شماره 73577/ت20628هـ مورخ 1377/11/20 در خصوص اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1388/08/10 متن >بند 4
4- حقوق ورودي قطعات و مواد خارجي (وارد شده از خارج كشور به منطقه) به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي هنگام ورود به سرزمين اصلي پس از كسر معافيت حاصل از ارزش افزوده (تعيين شده توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده) محاسبه و اعمال مي گردد.
>> ساختار الحاقي
2 اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدود مناطق آزاد 1380/07/11 متن >بند 2 ۲- تعيين حداقل و حداكثر ظرفيت هريك از واحدهاي توليدي در مناطق يادشده با در نظر گرفتن عمليات پردازش به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني و گمرك مي باشد. >> اصلاحي
2 اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدود مناطق آزاد 1380/07/11 متن >بند 3 ۳- به منظور حصول اطمينان از رعايت سقف مجاز واردات كالا به مناطق آزاد تجاري - صنعتي گمرك ايران موظف است ثبت عمليات و تعيين ارزش كالاهاي ورودي به مناطق مذكور را محاسبه و نظارت نمايد.
مقررات صدور و ورود كالا از مناطق مذكور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد ستاد اقتصادي دولت مصوب ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۷ با حضور نماينده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.
>> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتي به داخل كشور 1374/09/13