}

آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/12/23 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
5 اصلاح تبصره (6) الحاقي به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1397/01/15 فصل دوم>ماده 8>تبصره 6 تبصره 6 - تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه، سازمان هاي مناطق مي توانند نحوه استفاده از زمين را از طريق كارگروه يادشده تعيين نمايند. >> اصلاحي
4 الحاق تبصره هاي (5) و (6) به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/10/20 فصل دوم>ماده 8>تبصره 5 تبصره 5 - سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، طرح جامع مناطق مربوط را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ارايه كنند تا در سير مراحل تصويب نهايي هيأت وزيران قرار گيرد. >> ساختار الحاقي
4 الحاق تبصره هاي (5) و (6) به ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/10/20 فصل دوم>ماده 8>تبصره 6 تبصره 6 - تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين براساس كاربري هاي فعلي مي باشد. >> ساختار الحاقي
3 اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/04/04 فصل دوم>ماده 8 ماده 8 - هر گونه استفاده از زمين در چارچوب طرح جامع مصوب و آيين نامه هاي داخلي سازمان امكانپذير است . >> اصلاحي
3 اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/04/04 فصل دوم>ماده 8>تبصره 1 تبصره - تا تصويب طرح جامع توسط شوراي عالي مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين بر اساس نقشه هاي كاربري زمين مي باشد. >> اصلاحي
3 اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/04/04 فصل دوم>ماده 8>تبصره 2 تبصره 2- تغييرات بعدي در طرح جامع هر منطقه آزاد كه به تشخيص و اعلام كارگروه منجر به تغيير اساسي در طرح جامع منطقه مي گردد مستلزم طي مراحل تصويب در كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد. >> ساختار الحاقي
3 اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/04/04 فصل دوم>ماده 8>تبصره 3 تبصره 3- دستورالعمل تشخيص تغييرات اساسي ظرف يك ماه توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ مي شود. >> ساختار الحاقي
3 اصلاح ماده (8) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1396/04/04 فصل دوم>ماده 8>تبصره 4 تبصره 4- طرح هاي جامع و تفصيلي مصوب شهرهاي واقع در مناطق آزاد كه داراي محدوده و حريم مشخص مي باشند و تغييرات آنها نيز به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است، در بخش هاي مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ مي گردد. در جلسات شوراي مذكور در زمينه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي واقع در مناطق آزاد از مديرعامل سازمان منطقه مربوط براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد. >> ساختار الحاقي
2 اصلاح ماده (9) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1392/12/20 فصل دوم>ماده 9 ماده 9- فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركتهايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد ممنوع است. >> اصلاحي