}

آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/10/27 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
10 اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08 ماده 5 ماده 5 – سازمان‌ ها مكلفند در اجراي بند (خ) ماده (2) اين آيين ‌نامه از شروع فعاليت ‌هاي بدون مجوز و يا ادامه فعاليت‌ هايي كه نسبت به تمديد مجوز از سازمان منطقه اقدام نمي‌ نمايند و يا مجوزهايي كه ظرف مهلت تعيين شده به بهره ‌برداري نرسند، جلوگيري به عمل آورند و مجوزهايي را كه موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره ‌برداري نرسيده است، برابر مقررات ابطال نمايند. تمديد مدت مجوزهاي منقضي شده با اخذ عوارض مربوط براي يك بار و با تصويب هيأت مديره سازمان مجاز است. >> اصلاحي
10 اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08 ماده 5>تبصره 1 تبصره – فعاليت ‌هاي كليه اشخاص اعم از ايراني يا خارجي مشمول اين ماده خواهد بود. >> اصلاحي
10 اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08 ماده 5>تبصره 2 تبصره 2- مجوزهايي كه فعاليت موضوع آن ها در حال انجام بوده ولي در مهلت قانوني مقرر در مجوز تمديد نشده است با تصويب هيأت مديره مطابق دستورالعمل اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي در سال اول تأخير با اخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمديد) به اضافه ده درصد تمديد مي شود. در تمديد براي سنوات بيش از يك سال تأخير به ازاي هر سال اضافه به صورت پلكاني ده درصد به عوارض مصوب سال تمديد اوليه اضافه مي گردد. تمديد با تأخير مجوز براي دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه ديگر و براي تأخيرهاي كمتر از سه سال صورت خواهد گرفت و از فعاليت واحدهايي كه شرايط تعيين شده را رعايت ننموده اند، جلوگيري خواهد شد. >> ساختار الحاقي
10 اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08 ماده 5>تبصره 3 تبصره 3- فعاليت هاي كليه اشخاص اعم از ايراني يا خارجي مشمول اين ماده خواهد بود. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 5 ماده 5 - سازمان ها مكلفند در اجراي بند (خ) ماده (2) اين آيين نامه از شروع فعاليت هاي بدون مجوز و يا ادامه فعاليت هايي كه نسبت به تمديد مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمايند جلوگيري به عمل آورند. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 6 ماده 6- سازمان‌ ها مجازند از كليه ارايه دهندگان خدمات قراردادهاي مشاوره، طراحي و پيمانكاري (از قبيل ساختماني، حمل و نقل، خدمات و انبارداري) كه محل اجراي آن در مناطق قرار دارد معادل يك درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمراني شهري وصول و به حساب ‌هاي مربوط واريز نمايند. مجوز فعاليت براي هر قرارداد يا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجراي قراردادهاي مذكور معتبر مي‌ باشد. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 7 ماده 7- سازمان ‌ها موظفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي از طريق اطلاع ‌رساني عمومي، كليه خودروهاي داراي پلاك مناطق را به منظور كنترل تردد و پرداخت عوارض، ملزم به نصب برچسب الكترونيكي يا ابزارهاي الكترونيكي مشابه نمايند. تنظيم ساز و كار كنترل و دريافت عوارض مربوط با سازمان ها خواهد بود. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 5>تبصره 1 تبصره 1- مجوزهايي كه در مهلت مقرر هيچگونه فعاليتي در ارتباط با آن ها صورت نگرفته باشد، ابطال مي شود. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 6>تبصره 1 تبصره 1- در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، كل عوارض متعلقه را نقداً پرداخت نمايند، با تصويب هيأت مديره سازمان‌ ها مشمول تا (30) درصد تخفيف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد. >> ساختار الحاقي
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27 ماده 6>تبصره 2 تبصره 2– كليه كارفرمايان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان‌ هاي ذي ‌ربط، با مبادله تفاهم نامه فيمابين نسبت به كسر عوارض مذكور از طرف‌ هاي قرارداد اقدام و عين وجه را به حساب درآمد سازمان واريز نمايند. >> ساختار الحاقي
8 تصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1392/12/20 ماده 2>بند ذ ذ ـ عوارض خدمات شهري: وجوهي كه سازمان بابت ارايه خدمات شهري از مالكان يا بهره برداران اراضي و مستحدثات واقع در منطقه اخذ مي كند. >> ساختار الحاقي
7 تصويب نامه در خصوص لغو تبصره ذيل بند (ث) ماده (2) آيين‌ نامه اصلاحي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1382/05/08 ماده 2>بند ث>تبصره تبصره – موارد مستثنا از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مي كند. >> منسوخه
6 اصلاحيه آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري 1377/02/07 ماده 2>بند ث>تبصره تبصره: اشخاصي كه محل فعاليت اقتصادي و يا سكونت آنها به تشخيص سازمان در منطقه مي باشد، از شمول اين بند مستثني مي باشند. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند ث ث - عوارض مواصلاتي: وجوهي است كه سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه هاي مواصلاتي ايجاد شده در منطقه اخذ مي نمايد. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند ث>تبصره تبصره – موارد مستثنا از شمول اين بند را سازمان هر منطقه تعيين مي كند. >> ساختار الحاقي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند ج ج - عوارض بندري: وجوهي است كه سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندري براي حمل و نقل دريايي از استفاده كنندگان آنها دريافت مي دارد. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند چ چ - عوارض فرودگاهي: وجوهي است كه سازمان در قبال ارائه تسهيلات فرودگاهي براي حمل و نقل هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا يا مؤسسات حمل و نقل هوايي اخذ مي نمايد. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند ح ح - عوارض فعاليت (پذيره): وجوهي است كه سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براي اشخاص حقيقي و حقوقي از آنها اخذ مي نمايد. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند خ خ - عوارض كالا: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند اخذ مي نمايد. >> اصلاحي
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24 ماده 2>بند د د - عوارض كالا: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند اخذ مي نمايد. >> ساختار الحاقي
4 اصلاح آيين نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24 ماده 1 ماده 1 - در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارت مشروح مربوط به كار مي رود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
اشخاص ساكن: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه محل زندگي يا فعاليت اقتصادي آنها در منطقه بوده يا داراي كارت اقامت در منطقه باشند.
>> اصلاحي
4 اصلاح آيين نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24 ماده 2>تبصره تبصره - اشخاص ساكن از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشور به استثناي موارد فوق الذكر در محدوده منطقه آزاد معاف مي باشند. >> اصلاحي
3 اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1374/05/09 ماده 2>بند خ خ - عوارض كالا: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند اخذ مي نمايد. >> اصلاحي
2 اصلاح تصويبنامه شماره 16449/ ت254ك مورخ 10 /2 /73 [آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران] 1373/09/27 ماده 4 ماده 4 - ميزان عوارض موضوع ماده 2 اين آيين نامه از طرف هيأت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد رسيد. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 اصلاح تصويبنامه شماره 16449/ ت254ك مورخ 10 /2 /73 [آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران] 1373/09/27
6 اصلاحيه آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري 1377/02/07
8 تصويب نامه در خصوص الحاق بند (ذ) به ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1392/12/20
5 اصلاح آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/10/24
4 اصلاح آيين نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24
9 الحاق مواد (5) تا (7) به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1395/05/27
7 تصويب نامه در خصوص لغو تبصره ذيل بند (ث) ماده (2) آيين‌ نامه اصلاحي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1382/05/08
3 اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 1374/05/09
10 اصلاح ماده (5) الحاقي به آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08
11 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي] 1400/01/15

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب