}

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
5 اصلاح ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/11/06 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 15 ماده 15 - هرگاه پس از ترخيص كالا معلوم شود وجوهي كه وصول آن به عهده سازمان مي باشد بيشتـر يا كمتـر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است سازمان و صاحب كالا مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كالاي مورد بحث، حسب مـورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. >> اصلاحي
5 اصلاح ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/11/06 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 15>تبصره 1 تبصره 1- در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالاي موضوع ماده (66) قانون امور گمركي - مصوب 1390- با اصلاح بعدي آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (68) قانون ياد شده مراتب استرداد وجوه دريافتي را به سازمان اعلام نمايد، سازمان مكلف است حسب درخواست ذي نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد. مهلت درخواست استرداد وجوه دريافتي، با توجه به حكم مقرر در تبصره (4) ماده (66) قانون مذكور، سه سال از تاريخ امضاي پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي خواهد بود. >> ساختار الحاقي
5 اصلاح ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/11/06 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 15>تبصره 2 تبصره 2- سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بايد همه ساله اعتبار لازم را براي استرداد، در بودجه سالانه منظور نمايند. >> ساختار الحاقي
5 اصلاح ماده (15) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1398/11/06 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 15>تبصره 3 تبصره 3- پرونده هاي مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، امكان استرداد را با تأييد دبيرخانه شوراي عالي خواهند داشت. >> ساختار الحاقي
4 اصلاح مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/30 فصل دوم>مبحث الف>ماده 2 ماده ۲ - ورود هر نوع كالا به هر يك از مناطق مجاز است. به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور ممنوع، يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي شود. >> اصلاحي
4 اصلاح مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/30 فصل دوم>مبحث د>ماده 14 ماده 14 ـ كالايي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشد به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي (به اعتبار خريد، فروش و يا مصرف) يـا كالاهـاي ممنوعه قانوني، هرگاه به منظور ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي كه سازمان تعيين مي كند كالا را از منطقه خارج نمايد. كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني مشمول مقررات مربوط خواهد بود. >> اصلاحي
3 تصويبنامه راجع به حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/10/03 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9>تبصره تبصره ـ كميسيوني مركب از نمايندگان گمرك ايران، وزارتخانۀ صنعتي ذيربط و نماينده سازمان مربوط، ميزان ارزش افزوده ايجاد شده هر كالا و مواد اوليه داخلـي و خارجي به كار رفته در آن را سالانه تعيين مي نمايند. >> منسوخه
2 تصويبنامه راجع به اصلاح بند 2 ماده 9 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/05/31 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9 ماده 9 - صدور و خروج كالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است:
1 - صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا از خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي باشد.
2 - ورود كالاهاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اوليه داخلي به كار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد.
3 - ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاي مصرفي، مواد اوليه و ماشين‌آلات و ساير كالاها) كه عيناً از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.
4 - صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عيناً صادر مي شوند موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.
5 - خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور، به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي شوند و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمركي مي باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند.
6 - اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.
7 - خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقـاط كشور (به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.
>> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب