}

آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 1373/01/14 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
106 اصلاح بند (2-3-2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1400/05/03 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>رديف 2/3/2 2-3-2- ‏مديران عامل شركتهاي تعاوني، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - مصوب 1358‏- مشمول محدوديت جزء (2-1-7‏) نخواهند بود. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 1 ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني ‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارتخانه‌ هاي صنعتي و معدني، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌ و اتاق تعاون، تهيه پيش‌ نويس لوايح قانوني، مصوبات هيات دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيات وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
>> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2 بند 2 - چگونگي صدور كارت بازرگاني: ‏كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا ساير شهرستان ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي گردد كه پس از تأييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2>تبصره 2 تبصره 2 - فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي ‏بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 – 1 – 4>تبصره تبصره - براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 1 تبصره 1 - گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي و نمايندگان مسئول از سوي اشخاص حقوقي الزامي است. دوره مذكور حداقل به مدت (16) ساعت حاوي سرفصل هاي مشتمل بر آثار حقوقي و مالي استفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخلاق كسب و كار، اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تجارت يا برخي عناوين ديگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغيير مي باشد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 2 تبصره 2 - دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 2>جزء 2/2 2-2 - ‏شرايط اشخاص حقيقي غير ايراني: 2-2-1- داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص حقيقي ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت. 2-2-2- داشتن پروانه كار و اقامت معتبر. 2-2-3- عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور. در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت ياد شده مي تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام نمايد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 3 بند 3- چگونگي تمديد كارت بازرگاني: ‏دارنده كارت بازرگاني يا نماينده قانوني وي با ارايه اصل كارت بازرگاني و مدارك مشروح زير بايد براي انجام تشريفات تمديد به اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مراجعه نمايد: >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 3>جزء 3ـ3 3ـ3ـ ارائه مفاصاحساب حق بيمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نسبت به تمديد كارت بازرگاني اقدام نمايد >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 3>تبصره 2 تبصره 2 - اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي رسانند، اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه بندي نمايند. كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهد بود. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 3>تبصره 4 تبصره 4 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 5 5 ـ اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق ‌تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي‌ توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 6 6 ـ در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي ‌باشد يا بعد از صدور‌ فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي ‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا ‌اتاق تعاون حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به ‌وزارت بازرگاني منعكس نمايد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 10>بند 6>تبصره تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 43 ماده 43 ـ كميته توسعه صادرات: به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و توسعه صادرات غير نفتي و‌سرمايه ‌گذاريهاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و موانع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد كميته‌اي بنام كميته توسعه صادرات‌غير نفتي مركب از رئيس جمهوري و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگي، تعاون، اقتصاد و دارايي، كار و‌اموراجتماعي، راه و ترابري، رئيس كل گمرك ايران، رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ‌و رئيس اتاق تعاون تشكيل مي ‌گردد. اين كميته مي‌ تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد. >> اصلاحي
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03 ماده 45 ماده 45 ـ جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان‌ اقدام نمايد. 1 ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يك نواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به‌ زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد. 2 ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد. 3 ـ اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار‌گيرد. >> اصلاحي
104 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي] 1400/01/15 ماده 31 ماده 31 ـ مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي ‌آيند علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل كه به ‌شرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي ‌توانند يكبار در سال تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت‌ حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد تا سقف ارزشي معادل (80) دلار بدون معافيت، ترخيص نمايند. مشروط بر اينكه كالاهاي وارد شده از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و قانوني نبوده و جنبه تجاري‌ نيز نداشته باشد. >> منسوخه
105 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 1395 /ت 16هـ‌ مورخ 6 /2 /1373 1399/12/24 ماده 35>بند ج ج ‌ـ‌ خرو‌ج كالاهاي نمايشگاهي: كالاهايي كه با مجوز و‌زارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدو‌ر و بدو‌ن سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خرو‌ج از كشور مي ‌باشند. >> اصلاحي
105 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 1395 /ت 16هـ‌ مورخ 6 /2 /1373 1399/12/24 ماده 36 ماده 36 ـ صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري: صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع ‌نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد. >> اصلاحي
103 اصلاح تبصره (3) بند (2) ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1399/05/08 ماده 10>بند 2>تبصره 3 تبصره 3 – سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000 /500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارايه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده برحسب نوع كالا با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد. >> اصلاحي
102 اصلاح ماده (2) و جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1398/12/28 ماده 2 ماده 2 ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا 15/ 9 /1373 براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل خود و ضوابط ‌صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند. >> اصلاحي
101 اصلاح تصويبنامه شماره 1395 /ت16هـ مورخ 6 /2 /1373 با موضوع [آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات] 1398/09/13 ماده 35>بند ب ب ‌ـ‌ و‌رو‌د كالاهاي نمايشگاهي : 1 ‌ـ‌ و‌رو‌د موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌ باشد. 2 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني مي‌ تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز و‌زارت مربوط در داخل كشور برگزار مي ‌گردد به تعداد محدو‌د و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. >> اصلاحي
96 تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/12/15 ماده 32>تبصره 2 تبصره 2 ـ هر مسافر مي‌ تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌ باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد. >> اصلاحي
98 اصلاح تصويب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) 1397/08/06 ماده 10>بند 2>تبصره 3 تبصره 3 - سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كننده كارت بازرگاني، براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي شود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي (از قبيل پروانه بهره برداري، جواز تأسيس، گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا عناوين مشابه آن از ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي قانوني، صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني مي باشند. دارندگان كارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملكرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش مجاز به واردات مي باشند. براي اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر و ساير موارد استثناء رعايت سقف ارزش مذكور صرفاً در صورت تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت يا به پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت الزامي نيست. >> اصلاحي
98 اصلاح تصويب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) 1397/08/06 ماده 10>بند 3>تبصره 4 تبصره 4 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند. >> اصلاحي
98 اصلاح تصويب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) 1397/08/06 ماده 10>بند 3>تبصره 5 تبصره 5 - دارنده كارت بازرگاني و استفاده كننده از آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي باشند. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 3>تبصره 4 تبصره 4 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني را ندارند. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 3>تبصره 5 تبصره 5 – دارنده كارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد كارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون ياد شده اعمال خواهد شد و واردكننده مطابق قانون امور گمركي مشمول پرداخت حقوق ورودي است. >> ساختار الحاقي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 – 1 – 4>تبصره تبصره - براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>تبصره 3 تبصره 3 – مهلت اعتبار كارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري، پنج سال تعيين مي گردد. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 – 1 – 4 4 -1 - 2 - داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 1 تبصره 1‏- دستورالعمل دوره هاي آموزشي توجيهي شامل سرفصل هاي آموزشي، ميزان ساعات آموزش و چگونگي صدور گواهي حضور در دوره ها و ساير شرايط، متناسب با فناوريهاي جديد به گونه اي كه در نهايت سازمان توسعه تجارت ايران صلاحيت متقاضي مبني بر اخذ كارت بازرگاني را تأييد كند، بر اساس تفاهم نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ارايه مي گردد. >> اصلاحي
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 2 تبصره 2 - دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشند. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. >> اصلاحي
97 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 2 تبصره 2- فارغ التحصيلان دانشگاهي در رشته هاي مرتبط از ارايه اين گواهي معاف مي باشند و فهرست رشته هاي مرتبط در دستورالعمل اجرايي دوره هاي آموزشي مشخص خواهد شد. >> اصلاحي
97 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13 ماده 10>بند 6>تبصره تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سوء تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران (حسب مورد)، مي تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد. >> ساختار الحاقي
96 اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1396/08/17 ماده 11>تبصره 5 تبصره 5 - از نظر اجراي مقررات اين ماده كالاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شوند با اعلام كتبي وارد كننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمرك تلقي مي شود. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها نمي باشد. >> اصلاحي
81 الحاق تبصره (3) به ماده (40) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن 1394/11/14 ماده 40>تبصره 3 تبصره 3 – مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و تمديد آنها براي كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391 – توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. >> ساختار الحاقي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 2
2‌ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و يا حواله ارزي و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت او‌ليه اعتبار صادر گردد.
اعتباراتي كه پس از تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي‌شود، مشمول اين بند نخواهد گرديد.
>> اصلاحي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 3 3ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني از طريق برو‌ات اسنادي پس از تأ‌ييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور و‌ارد گردد. >> اصلاحي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 4 4ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد گردد: >> اصلاحي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 4>جزء 1 الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل. >> اصلاحي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 4>جزء 2 ب ـ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت: 1 – در مورد كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي‌گردد بيست روز. 2 – در مورد ساير كشورها از طريق زمين چهل روز،‌ دريايي يا دريايي و زميني پنجاه و پنج روز. >> اصلاحي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 4>تبصره تبصره- كالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانكي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود. >> ساختار الحاقي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>تبصره 5 تبصره 5- كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در صورت انطباق با يكي از موارد زير مشمول مقررات اين ماده خواهد بود: 1- قبض انبار كالا مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است. 2- براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شوند، با اعلام كتبي واردكننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي شوند. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه هاي ارايه خدمات در مناطق نمي باشد. >> ساختار الحاقي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>تبصره 6 تبصره 6 - تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (11) نمي باشد. >> ساختار الحاقي
77 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08 ماده 11>بند 5 5 – در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد مي‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد. >> اصلاحي
77 اصلاح تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/06/22 ماده 1>تبصره 2 تبصره 2 ـ در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذي‌ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد. >> اصلاحي
75 الحاق بند (3) مكرر به ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/12/06 ماده 11>بند 3 مکرر بند 3 مكرر - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانك عامل كارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و كالا ظرف مهلت ‌هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور رسيده باشد. >> ساختار الحاقي مكرر
74 اصلاح بند (2) ماده (11) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/06/02 ماده 11>بند 2
2‌ـ‌ براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت او‌ليه اعتبار صادر گردد.
اعتباراتي كه پس از تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي‌شود، مشمول اين بند نخواهد گرديد.
>> اصلاحي
76 الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/04/11 ماده 10>بند 2>تبصره 3 تبصره 3 – سقف ارزشي واردات براي دريافت كنندگان كارت بازگاني بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود. در صورت عدم امكان رتبه بندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000 /500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارايه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمركي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي كه بدهي گمركي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد كالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان بر اساس رتبه بندي اعتباري سامانه مذكور تعيين خواهد شد. افزايش سقف ياد شده برحسب نوع كالا با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز مي باشد. سقف ارزش كالاي صادراتي براي دريافت كنندگان كارت بازرگاني براي سال اول، پانصد هزار (000 /500) دلار و براي سال دوم، دو ميليون (000 /000 /2) دلار تعيين مي ‌شود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از سقف ارزش كالاي صادراتي مستثني مي باشند. >> ساختار الحاقي
72 الحاق بند (د) به ماده (11) مكرر آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1391/09/19 ماده 11 مكرر>بند 2
2 - مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد.
‏به منظور برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي ، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود يكي از ضوابط زير قبل از تغيير الزامي است:
‏الف- گشايش اعتبار براي كالاها به نفع صادر كننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و دو سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد.
‏ب- وجود كالا و اظهار آن درگمرك و اختصاص شماره ثبت (شماره كوتاژ).
‏ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت بازرگاني و متكي به يكي از روشهاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني.
>> اصلاحي
73 تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (3ـ3) به تصويب ‌نامه شماره 124646 /ت40227ك مورخ 6 / 6 / 1389 1390/05/08 ماده 10>بند 3>جزء 3ـ3 3ـ3ـ ارائه مفاصاحساب حق بيمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) نسبت به تمديد كارت بازرگاني اقدام نمايد >> ساختار الحاقي
69 الحاق ماده (11) مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - 1389/12/18 ماده 11 مكرر ‏ماده (11) مكرر- صدور كالاهاي واجد ضوابط مقرر در اين آيين نامه در صورت تغيير مقررات و شرايط ‏صدور آنها به هر نحو جز در موارد زير مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير مي باشد >> ساختار الحاقي مكرر
69 الحاق ماده (11) مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - 1389/12/18 ماده 11 مکرر>بند 1 1 - ‏حكم قانون شامل ضوابط جديد در مورد كالاهاي صادر شده باشد. >> ساختار الحاقي
69 الحاق ماده (11) مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - 1389/12/18 ماده 11 مكرر>بند 2
2 - مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد.
‏به منظور برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود يكي از ضوابط زير قبل از تغيير الزامي است:
‏الف - گشايش اعتبار براي كالاها به نفع صادر كننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و دو سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد.
‏ب - وجود كالا و اظهار آن درگمرك و اختصاص شماره ثبت (شماره كوتاژ).
‏ج - وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت بازرگاني و متكي به يكي از روشهاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني. د – موارد استثناء با تشخيص و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي گيرد.
>> ساختار الحاقي
69 الحاق ماده (11) مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - 1389/12/18 ماده 11 مکرر>تبصره تبصره - وزارت بازرگاني مسئوليت صحت اجرا و نظارت بر اجراي اين ماده را برعهده دارد. >> ساختار الحاقي
71 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>تبصره 4 تبصره 4 - دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير را ندارند. در صورت احراز واگذاري كارت، ااتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي توانند نسبت به تعليق و يا ابطال كارت اقدام نمايند. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2 2 ـ نحوه صدور كارت بازرگاني:
‌كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي‌گردد كه در صورت‌ تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
>> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2 2 ـ نحوه صدور كارت بازرگاني:
‌كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي‌گردد كه در صورت‌ تاييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
>> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>تبصره 1 تبصره ـ شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، كارت بازرگاني دريافت نمايند. >> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>تبصره 2 تبصره 2 - فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1/2 1 /2 ـ اشخاص حقيقي ايراني
1 /1 /2 ـ داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ ها.
2/1/2 ـ داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
2/1/3 ـ داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تاييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از‌وزارتخانه‌هاي توليدي.
2/1/4 ـ داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2/1/5 ـ داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتي.
2/1/6 ـ داشتن حساب جاري در يكي از بانكها و ارائه گواهي بانك مبني بر خوش حسابي.
2/1/7 ـ عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه.
2/1/8 ـ عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2/1/9 ـ عدم محكوميت مؤثر كيفري.
>> ساختار جايگزين
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1 - داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام . >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 - 1 - 2 2 - 1 - 2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 - 1 - 2>تبصره تبصره - صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2 - داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 – 1 – 4 2 – 1 – 4 - داشتن محل كسب يا موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري داراي شناسه رهگيري به نام شركت يا يكي از سهامداران عمده (براي اشخاص حقوقي) و داشتن محل كسب با موقعيت اداري اعم از ملكي يا استيجاري داري شناسه رهگيري (براي اشخاص حقيقي). >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 2 – 1 – 4>تبصره تبصره - براي احراز اين شرايط بازديد از محل و ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تأييد اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 5 - 1 - 2 5 - 1 - 2 - ‏داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 6 - 1 - 2 6 - 1 - 2 - داشتن حساب جاري در يكي از بانك هاي داخلي و داشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي كشور. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 7 - 1 - 2 7 - 1 - 2 - عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 8 - 1 - 2 8 - 1 - 2 - عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 9 - 1 - 2 9 - 1 - 2 - ‏نداشتن محكوميت مؤثر كيفري. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 10 - 1 - 2 10 - 1 - 2 - ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذي ربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2 11 - 1 - 2 - داشتن گواهي حضور و موفقيت در دوره هاي توجيهي. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 1 تبصره 1 - گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون ايران براي دريافت كارت بازرگاني توسط اشخاص حقيقي و نمايندگان مسئول از سوي اشخاص حقوقي الزامي است. دوره مذكور حداقل به مدت (16) ساعت حاوي سرفصل هاي مشتمل بر آثار حقوقي و مالي استفاده از كارت بازرگاني، آشنايي با مقررات صادرات و واردات، ماليات، امور گمركي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سياست هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اخلاق كسب و كار، اينكوترمز، اعتبارات اسنادي، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهاي داخلي و بين المللي مرتبط با تجارت يا برخي عناوين ديگر به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏باشد. دوره مذكور با محتوا و مواد آموزشي متناسب با شرايط تجارت بين المللي با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغيير مي باشد. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 1-2>رديف 11 - 1 - 2>تبصره 2 تبصره 2 - دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، از شمول اين حكم مستثنا مي باشد. شيوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته هاي ذي ربط به پيشنهاد مشترك اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 2/2 2 /2 ـ اشخاص حقيقي غير ايراني: 1 /2 /2 ـ داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت. 2 /2 /2 ـ داشتن پروانه كار و اقامت معتبر. 3 /2 /2 ـ عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي ‌به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي ‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط‌ عمل متقابل به اتاق اعلام نمايد. >> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2 3 /2 ـ اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند): >> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>رديف 1/3/2 1 /3 /2 ـ مديرعامل و رييس هيأت مديره شركت داراي شرايط مقرر در بندهاي 1 /1 /2 ـ 2 /1 /2 – 7 /1 /2 – 8 /1 /2 – 9 /1 /2 – 2 /2 /2 – 3 /2 /2 باشند. >> ساختار جايگزين
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>رديف 2/3/2 2 /3 /2 ـ شركت نيز بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي 4 /1 /2 ـ 5 /1 /2 ـ 6 /1 /2 ـ 8 /1 /2 باشد. >> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>رديف 3 2-3-3- ‏مديران عامل شركتهاي دولتي، شركت هاي متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران - مصوب 1358- كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذي ربط صادر شده باشد، از ارايه گواهي جزء (2-1-9‏) معاف خواهند بود. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>رديف 4 2-3-4- ‏شركت ها بايد داراي شرايط مقرر در اجزاي (2-1-4‏)، (2-1-5‏)، (2-1-6)، (2-1-8‏) و (2-1-10‏) باشند. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 2>جزء 3/2>تبصره تبصره - كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي ياد شده به نام شركت صادر مي گردد. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3 3 ـ نحوه تمديد كارت بازرگاني: دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن: 1 /3 ـ گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است و ارائه كد اقتصادي. 2 /3 ـ آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع ‌و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبداء اعتبار مجدد كارت خواهد بود. >> اصلاحي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>جزء 3-1 3-1- گواهي از حوزه مالياتي ذي ربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي پذيرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادي از قانوني [قانون]مالياتهاي مستقيم - مصوب 1371-). >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>جزء 3-2 3-2- ‏ارايه آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت هر نوع تغييرات در شركت در خصوص اشخاص حقوقي و ارايه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقيقي. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>تبصره 1 تبصره 1 - كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمديد آن ننمايند، بايد علاوه بر ارايه مدارك اين بند كليه مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي نمايند. تاريخ تمديد كارت بازرگاني، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>تبصره 2 تبصره 2 - اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تأييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي رسانند، اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه بندي نمايند. كارت بازرگاني بر اساس رتبه بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهد بود. >> ساختار الحاقي
68 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08 ماده 10>بند 3>تبصره 3 تبصره 3 - هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد. >> ساختار الحاقي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>بند 1 1ـ‌ قبل از ممنوع شدن توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د و يا افزايش سود بازرگاني در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. >> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>بند 4 4ـ‌ در مورد كالاهاي بدو‌ن انتقال ارز (بدو‌ن تعهد سيستم بانكي براي پرداخت و‌جه) كه مجوزهاي لازم براي و‌رو‌د آنها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د كسب شده باشد.
در صورتي كه او‌لين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط و‌رو‌د صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور و‌ارد گردد:
>> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>بند 4>جزء 1 الف ‌ـ‌ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 رو‌ز از تاريخ صدو‌ر او‌لين بارنامه حمل. >> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>بند 4>جزء 2 ب ‌ـ‌ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدو‌ر او‌لين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1‌ـ‌ در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 رو‌ز.
2‌ـ‌ در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 رو‌ز، دريايي يا دريايي و زميني 55 رو‌ز.
>> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>بند 5 5 - در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از نظام بانكي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به قلمرو گمركي وارد شود. >> ساختار الحاقي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 1 تبصره 1‌ـ‌ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي و‌زارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق و‌ارد شود. >> منسوخه
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 3 تبصره 3‌ـ‌ كليه كالاهايي كه به صورت بدو‌ن انتقال ارز و‌ارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي‌ باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود. >> منسوخه
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 1 تبصره 2‌ـ‌ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود. >> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 2 تبصره 4‌ـ‌ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود. >> اصلاحي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 3 تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌ وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌ گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌ هاي مندرج در بندهاي "الف" و‌ "ب" فوق‌ الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود. >> ساختار الحاقي
66 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24 ماده 11>تبصره 4 تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌ نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌ نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/ 8/ 1381 بوده‌ اند، همچنان طبق تصويب‌ نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت. >> ساختار الحاقي
42 اصلاح ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - 1386/05/21 ماده 4 ماده 4 ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسوول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها ـ كه براي ورود كالا‌ اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي‌گردند ـ موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد‌ تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند. >> اصلاحي
42 اصلاح ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - 1386/05/21 ماده 4>تبصره 1 تبصره 1 - وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند. >> ساختار الحاقي
42 اصلاح ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - 1386/05/21 ماده 4>تبصره 2 تبصره 2 - موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميسيون ماده (1) آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌ شود. ورود كا‌لاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود. >> ساختار الحاقي
59 تصويب نامه راجع به الحاق دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/07/29 ماده 1 ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران )، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،نماينده سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
>> اصلاحي
58 تصويب نامه راجع به انتخاب نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/05/28 ماده 1 ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران )، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
>> اصلاحي
99 تصويب‌ نامه راجع به فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1382/12/27 ماده 46 ماده 46 ـ مصوبات زير تنفيذ مي ‌گردد. شماره‌ هاي 61012 مورخ 15 /9 /1362 با افزودن عبارت «تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري» قبل از عبارت «موافقت وزارت بازرگاني» ـ 68754 مورخ16 /11 /62 ـ 4508 مورخ 11 /7 /63 ـ 6 ـ 24 ـ .607 /م ن مورخ 7 /6 /63 ـ 64630 ـ مورخ 16 /9 /64 ـ 60 ـ 4 /4 ـ م ن مورخ 12 /8 /65 ـ 112264‌ مورخ 26 /12 /65 ـ .89010 /ت810 مورخ 14 /9 /68 با افزودن عبارت «بانك مركزي» بعد از عبارت «نمايندگي بانكها» ـ .81320 /ت 808 مورخ 12 /9 /68 با‌ افزودن عبارت «پس از كسب نظر سازمان هواپيمايي كشوري» در سطر ماقبل آخر ـ .4924 /ت.92 /هـ ـ مورخ 23 /3 /69 ـ .46902 /ت100ك مورخ 8 /6 /69 ـ 45354 /263هـ ـ مورخ 14 /7 /69 ـ .3427 /ت 45ك مورخ 8 /4 /70 ـ 2862 – 70 /م /ت 121هـ ـ مورخ 12 /4 /70 ـ .41985 /ت 219هـ ـ مورخ 4 /6 /70 ـ .70502 /ت 531هـ ـ مورخ 17 /12 /70ـ .14767 /ت 139هـ مورخ 7 /4 /71 ـ .14843 /ت 141هـ ـ مورخ 8 /4 /71 ـ .7064 /ت 143هـ ـ مورخ 7 /4 /71 ـ .51061 /ت 487هـ مورخ 26 /10 /71 ـ .29731 /ت 456هـ ـ مورخ 7 /10 /71 ـ .5805 /ت 182هـ ـ مورخ 3 /6 /72 ـ .53724 /ت 258هـ ـ مورخ 10 /9 /72ـ 66799 مورخ 24 /11 /72ـ 9007 ـ .72 /م /ت 378هـ ـ مورخ 24 /12 /72ـ .75457 /ت 549 /هـ ـ مورخ 24 /12 /72. >> اصلاحي
41 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11 ماده 11- ‌كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي‌شود همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت‌محدوديت تغيير مي‌كند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود: >> ساختار جايگزين
41 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 1 1ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. >> ساختار الحاقي
41 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 2 2 - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود. >> ساختار الحاقي
43 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 3 3 - براي كالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانك، كارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود. >> ساختار الحاقي
43 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 4 4 - در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمركي وارد شود: >> ساختار الحاقي
43 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 4>جزء 1 الف - در صورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل. >> ساختار الحاقي
43 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>بند 4>جزء 2 ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1- كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز.
2- ساير كشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز.
>> ساختار الحاقي
43 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>تبصره 1 تبصره 1‌ـ‌ در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي و‌زارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دو‌لت يا تغيير شرط و‌رو‌د كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي «الف» و «ب» فوق و‌ارد شود. >> ساختار الحاقي
44 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>تبصره 1 تبصره 1‌ـ‌ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود. >> ساختار الحاقي
44 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>تبصره 3 تبصره 3‌ـ‌ كليه كالاهايي كه به صورت بدو‌ن انتقال ارز و‌ارد مي‌گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي‌ باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود. >> ساختار الحاقي
44 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15 ماده 11>تبصره 2 تبصره 2‌ـ‌ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود. >> ساختار الحاقي
47 اضافه شدن يك بند به ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/06/13 ماده 38>بند 9 9‌ ـ‌ و‌رو‌د و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط و‌زارت بازرگاني به صورت بدو‌ن انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدو‌ن ارايه هرگونه مجوز ديگري مجاز است. >> ساختار الحاقي
46 اصلاح ارقام مندرج در ماده هاي 18 و 21 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/03/08 ماده 21 ماده 21 ـ كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور‌ اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20000000) ريال ماشين ‌آلات صنعتي، ابزارآلات و مواد اوليه به استثناي اقلام‌ موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و ‌سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين‌ آلات و ‌ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعايت ‌ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده ‌كارنامه شغلي الزامي نمي ‌باشد. >> اصلاحي
38 تصويب نامه راجع به تعيين نماينده وزارت جهاد كشاورزي به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380/10/16 ماده 1 ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از وزارت بازرگاني ، وزارت صنايع ، وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران ) ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
>> اصلاحي
38 ‌اصلاح تبصره الحاقي ماده (18) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380/04/06 ماده 18>تبصره تبصره - هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي ‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور، براي دو نوبت در سال و در هر بار به ميزان پانصد هزار(000 500) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايد. >> اصلاحي
37 تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (18) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/23 ماده 18>تبصره تبصره- هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي ‌توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار تا ميزان يك ميليون (000 /000 /1) ريال كالا از محل فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند. >> ساختار الحاقي
36 اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12 ماده 35 ماده 35 ـ خروج كالا براي شركت در نمايشگاههاي خارجي: كالاهايي كه با تأييد مركز توسعه صادرات ايران به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز‌صدور با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌ باشد. >> اصلاحي
36 اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12 ماده 35>بند الف الف ‌ـ‌ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور: برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين‌ المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآو‌رده‌هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از و‌زارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي‌ منوط به كسب مجوز از و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح است. >> ساختار الحاقي
36 اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12 ماده 35>بند ب ب ‌ـ‌ و‌رو‌د كالاهاي نمايشگاهي:
1 ‌ـ‌ و‌رو‌د موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأ‌ييد و‌زارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي‌ باشد.
2 ‌ـ‌ و‌زارت بازرگاني مي‌ تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز و‌زارت مربوط در داخل كشور برگزار مي ‌گردد به تعداد محدو‌د و معين اجازه ترخيص صادر نمايد. 3 - آن دسته از ماشين آلات و ساير كالاها كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي – تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به عدم امكان ساخت داخل و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود.
>> ساختار الحاقي
36 اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12 ماده 35>بند ج ج ‌ـ‌ خرو‌ج كالاهاي نمايشگاهي:
كالاهايي كه با مجوز و‌زارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي ‌گردد، بدو‌ن مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدو‌ر و بدو‌ن سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خرو‌ج از كشور مي ‌باشند. خروج موقت آثار فرهنگي و هنري مرتبط با شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با قدمت كمتر از يكصد سال) توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي به منظور برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري در خارج از كشور با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.
>> ساختار الحاقي
30 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/10/18 ماده 15>تبصره 1 تبصره 1- استانهاي گيلان و مازندران از شمول اين ماده مستثني هستند و شهرستانهاي لامرد و دشتستان و همچنين بخشهاي مركزي استانهاي سيستان و ‌بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي‌ باشند. >> اصلاحي
30 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/10/18 ماده 16>تبصره 1 تبصره 1- سقف ارزش كالاهاي قابل ورود توسط خانوارهاي مرزنشين و شركتهاي تعاوني مرزنشينان به ميزان دويست ميليون (000‌/000‌/200) دلار در هر‌سال تعيين مي‌ شود. تعيين سهميه هر يك از استانهاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور بر عهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين‌ تصويبنامه خواهد بود. >> اصلاحي
26 اصلاح بندهاي( الف ) و ( ب ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 1378/12/22 ماده 2 ماده 2 ـ وزارتخانه‌ ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا 15‌بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و در موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل خود و ضوابط ‌صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند. >> اصلاحي
26 اصلاح بندهاي( الف ) و ( ب ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 1378/12/22 ماده 1 ماده 1 ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني ‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت كار و اموراجتماعي ، وزارتخانه‌ هاي صنعتي و معدني ، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي ،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك ايران ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ‌و اتاق تعاون ، تهيه پيش ‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت: 1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات ، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. 2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است. 3 ـ آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور. 4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات. 5 ـ طرح تصويبنامه‌ هاي هيأت وزيران ، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات. 6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت. >> اصلاحي
27 اصلاح مصوبه اصلاح مواد 15،16،17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/12/18 ماده 16>تبصره 4 تبصره 4- بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه ‌واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مزبور به مصرف خواهد رسيد. >> اصلاحي
68 اصلاح ماده 15 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/04/30 ماده 15 ماده 15- اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور، به استثناي بخشهاي مربوط به مراكز شهرستانها، با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات‌ مبادلات مرزي خواهند بود. >> اصلاحي
41 اصلاحيه تبصره بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/11/25 ماده 38>بند 2>تبصره تبصره ـ كسر تخليه سي ‌كي ‌دي كارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نياز براي ايفاي تعهدات گارانتي با تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني ‌مشمول اين بند خواهد بود. >> اصلاحي
41 اصلاحيه تبصره بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/11/25 ماده 38>بند 8 8 ـ اجزاء ، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش (ضمانت) ازطرف فروشندگان خارجي به طور مجاني به نام واحد توليدي ارسال مي گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود. >> ساختار الحاقي
14 اصلاح تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وردات 1377/08/19 ماده 15>تبصره 1 تبصره 1- استانهاي گيلان و مازنداران از شمول اين ماده مستثني بوده و شهرستان‌هاي لامرد و دشتستان مشمول ماده ياد شده مي ‌باشند. >> اصلاحي
13 تصويبنامه در خصوص تنفيذ اختيار كميسيون اقتصاد هيأت دولت براي صدور پروانه‌ هاي بيمارستان به سازمان دامپزشكي 1377/04/28 ماده 22>تبصره 2 تبصره 2 ـ تاسيس بازارچه مرزي ضمن رعايت اولويت‌هاي مقرر در قانون بايد مسبوق به تفاهم نامه‌هاي منعقد شده دو جانبه با كشورهاي همجوار باشد و پس‌از تصويب كميسيون اقتصاد هيات دولت صورت گيرد. >> منسوخه
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 15 ماده 15 ـ اهالي نقاط جمعيتي متصل به مرزهاي جنوب و جنوب شرقي كشور كه در اين نقاط ساكن هستند با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات ‌مبادلات مرزي خواهند بود. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 15>تبصره 1 تبصره 1 ـ نقاط جمعيتي موضوع اين ماده به نحوي كه حداكثر (1200000) نفر مشمول تسهيلات مبادلات مرزي شوند، توسط وزارت كشور تعيين و به ‌گمرك اعلام مي ‌گردد. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 15>تبصره 2 تبصره 2 ـ كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل در اسفندماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام ‌سرپرست خانواده صادر مي‌ گردد و به مدت يكسال اعتبار دارد. تمديد كارت ‌هاي مبادلات مرزي براي سالهاي بعد موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده‌ مي‌ باشد. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 15>تبصره 3 تبصره 3 ـ نوزادان خانواده‌ هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 16 ماده 16 ـ دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌ توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت ‌كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارتهايي را كه دريافت و مهر نموده تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا‌ بخشداري محل مي‌ رساند. شركت تعاوني مي ‌تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله ‌مرزي نمايد. خانواده‌ هايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است مي‌ توانند با‌ ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 16>تبصره 1 تبصره ـ شركتهاي تعاوني مرزنشينان مي ‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات عمومي ‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 16>تبصره 2 ‌تبصره2- شركتهاي تعاوني مرزنشينان مي ‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي ‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليتهاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده‌ خواهد بود. >> ساختار الحاقي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 16>تبصره 3 تبصره 3- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركتهاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايدكه اقدامات شركتهاي مزبور مانع از اشتغال مولد در ‌استان‌هاي مربوط نشود. >> ساختار الحاقي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 16>تبصره 4 تبصره 4- بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركتهاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه ‌واحدهاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركتهاي مزبور به مصرف خواهد رسيد. >> ساختار الحاقي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 17 ماده 17 ـ دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صدور آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است با‌ رعايت ساير مقررات صادر كرده و در مقابل، در حد سقف ارزشي يك ميليون (1000000) ريال در سال براي هر نفر بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول ‌مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زير اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز خود بنمايند. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 17>تبصره 1 تبصره - هرگونه تغيير در جهت افزايش يا كاهش اقلام فهرست موضوع اين ماده و ميزان معافيت گمركي آنها با تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت. >> اصلاحي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 17>تبصره 2 تبصره 2- تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي ‌شود. مهلت ورود كالاي وارداتي هشت ماه‌ از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است‌عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد. >> ساختار الحاقي
12 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10 ماده 17>تبصره 3 تبصره 3- شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان به شرح زير مي‌ باشد:
1- كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.
2- انجام صادرات و واردات كليه كالاها منوط به رعايت مقررات بهداشت انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي‌ باشد.
>> ساختار الحاقي
4 الحاق متني به عنوان بند( 7 ) به ماده ( 38 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1374/02/10 ماده 38>بند 7
7 - واردات ساير كالاهايي كه مشمول بندهاي فوق نباشند با تشخيص و موافقت كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و ‌دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل خواهد شد، امكان‌پذير است.
>> ساختار الحاقي
3 اضافه شدن تصويبنامه راجع به معافيت كانتينرهاي مخصوص حمل كالا از پرداخت سود بازرگاني به فهرست مصوبات تنفيذ شده در ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1373/07/27 ماده 46 ماده 46 ـ مصوبات زير تنفيذ مي ‌گردد. شماره‌ هاي 61012 مورخ 15 /9 /1362 با افزودن عبارت «تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري» قبل از عبارت «موافقت وزارت بازرگاني» ـ 68754 مورخ16 /11 /62 ـ 4508 مورخ 11 /7 /63 ـ 6 ـ 24 ـ .607 /م ن مورخ 7 /6 /63 ـ 64630 ـ مورخ 16 /9 /64 ـ 60 ـ 4 /4 ـ م ن مورخ 12 /8 /65 ـ 112264‌ مورخ 26 /12 /65 ـ .89010 /ت810 مورخ 14 /9 /68 با افزودن عبارت «بانك مركزي» بعد از عبارت «نمايندگي بانكها» ـ .81320 /ت 808 مورخ 12 /9 /68 با‌ افزودن عبارت «پس از كسب نظر سازمان هواپيمايي كشوري» در سطر ماقبل آخر ـ .4924 /ت.92 /هـ ـ مورخ 23 /3 /69 ـ .46902 /ت100ك مورخ 8 /6 /69 ـ 45354 /263هـ ـ مورخ 14 /7 /69 ـ .3427 /ت 45ك مورخ 8 /4 /70 ـ 2862 – 70 /م /ت 121هـ ـ مورخ 12 /4 /70 ـ .41985 /ت 219هـ ـ مورخ 4 /6 /70 ـ .70502 /ت 531هـ ـ مورخ 17 /12 /70ـ .14767 /ت 139هـ مورخ 7 /4 /71 ـ .14843 /ت 141هـ ـ مورخ 8 /4 /71 ـ .7064 /ت 143هـ ـ مورخ 7 /4 /71 ـ .51061 /ت 487هـ مورخ 26 /10 /71 ـ .29731 /ت 456هـ ـ مورخ 7 /10 /71 ـ .5805 /ت 182هـ ـ مورخ 3 /6 /72 ـ .53724 /ت 258هـ ـ مورخ 10 /9 /72ـ 66799 مورخ 24 /11 /72ـ 9007 ـ .72 /م /ت 378هـ ـ مورخ 24 /12 /72ـ .75457 /ت 549 /هـ ـ مورخ 24 /12 /72. >> اصلاحي
2 الحاق متني به عنوان ماده (47) به آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات 1373/02/11 ماده 47 ماده 47 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1373 در رابطه با كالاهاي وارداتي خود از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت و ساير گواهي هاي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ازجمله وزارت نيرو ، وزارت صنايع و وزارت پست و تلگراف و تلفن ، شركت مخابرات ايران و سازمان انرژي اتمي ايران ، معاف مي باشد. كالاهايي كه در سال 1372 اقدام به ورود آنها شده است و در سال 1373 به كشور مي رسند نيز مشمول اين تسهيلات خواهند بود. >> ساختار الحاقي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
20 الحاق متني به عنوان ماده (47) به آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات 1373/02/11
3 اضافه شدن تصويبنامه راجع به معافيت كانتينرهاي مخصوص حمل كالا از پرداخت سود بازرگاني به فهرست مصوبات تنفيذ شده در ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1373/07/27
6 الحاق متني به عنوان بند( 7 ) به ماده ( 38 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1374/02/10
5 اصلاح تبصره 2 ماده (31) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1374/03/03
9 معتبر بودن آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با اصلاحات و تصويبنامه هاي مربوط در سال 1376 1375/12/22
10 تصويبنامه راجع به شرط ورود صابون طبي طبق جدول تعرفه گمركي 1376/02/28
11 اصلاح تبصره (1) ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1376/03/11
12 اصلاح ماده (46) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1376/09/16
13 اصلاح تبصره ذيل بند (2) ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1376/12/06
16 اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/03/10
17 تصويبنامه در خصوص تنفيذ اختيار كميسيون اقتصاد هيأت دولت براي صدور پروانه‌ هاي بيمارستان به سازمان دامپزشكي 1377/04/28
18 اصلاح تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وردات 1377/08/19
22 اصلاح تبصره ماده 42 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/01/25
25 اصلاح ماده 46 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/05/17
27 اصلاح بندهاي( الف ) و ( ب ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373 1378/12/22
32 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/10/18
33 اصلاح تبصره ( 2 ) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 1379/10/21
36 اصلاح موادي از آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12
37 تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (18) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/23
38 ‌اصلاح تبصره الحاقي ماده (18) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380/04/06
42 تصويب نامه راجع به مقررات صادرات و واردات در سال 1381 1380/12/22
41 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380/12/22
45 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/05/02
46 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/06/10
47 اضافه شدن يك بند به ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/06/13
50 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/08/15
51 اصلاح جدول ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/09/09
53 تصويب نامه راجع به الحاق شهرستان مهر و بخش بيرم از شهرستان لار به مفاد تبصره (1) ماده (15) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/10/25
54 تصويب نامه راجع به جداول حقوق ورودي پيوست بر اساس جدول نمانكاتور جايگزين جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/12/25
59 تصويب نامه راجع به انتخاب نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/05/28
60 تصويب نامه راجع به الحاق دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي كميته ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/07/29
65 تصويب نامه در خصوص نماينده اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران به اعضاء كارگروه ماده (1) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1385/03/28
68 اصلاح ماده ( 4 ) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - 1386/05/21
70 تنفيذ گرديدن سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي اجرا درسال 1389 1388/12/26
72 الحاق ماده (11) مكرر به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - 1389/12/18
7 لغو تصويبنامه الحاق متني به عنوان بند 7 به ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1374/07/26
8 تعيين سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي و صدور كالاهاي صادراتي براساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا براي اجراء در سال 1375 1374/12/27
4 تنفيذ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات بااصلاحات بعدي آن جهت اجرا در سال 1374 تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي جديد قانون مذكور 1373/12/24
2 الحاق يك تبصره به ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1373/06/23
19 اصلاحيه تبصره بند 2 ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1377/11/25
21 تنفيذ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات آن و كليه تصويبنامه هاي مربوط به شرايط ورود و صدوركالاها براي سال 1378 1377/12/25
14 معتبر بودن آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات آن و تنفيذ جدول مقررات صادرات و واردات براي اجرا در سال 1377 1376/12/27
26 اصلاح مصوبه اصلاح مواد 15،16،17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/12/18
44 اصلاح ارقام مندرج در ماده هاي 18 و 21 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/03/08
48 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/07/20
63 اصلاح ماده (17) آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1384/02/14
15 اصلاح جدول مقررات صادرات و واردات 1377/02/23
29 اصلاحيه تصويبنامه مقررات صادرات و واردات در سال 1379 1379/03/11
31 اصلاح جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/07/10
39 تصويب نامه راجع به تعيين نماينده وزارت جهاد كشاورزي به عنوان عضو كارگروه دايمي ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1380/10/16
43 اصلاح جزء (1-4) بند 7 و جزء (6) بند 13 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/01/28
49 تصويب نامه راجع به سود بازرگاني تعرفه هاي شماره 10 /2926، 19 /2916، 29 /2924، 71 /2933 (اصلاح سود بازرگاني تعرفه هاي آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات) 1381/07/21
52 تنفيذ برخي از تصويبنامه هاي مربوط به آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1381/10/22
56 مصوبه وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات راجع به كاهش سود بازرگاني 1382/03/24
71 تصويب نامه وزيران عضو كميسيون اقتصاد درمورد جايگزيني متون جديد بندهاي (2) و (3) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1389/03/08
74 اصلاح بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1391/01/26
73 تصويب‌نامه در خصوص الحاق بند (3ـ3) به تصويب ‌نامه شماره 124646 /ت40227ك مورخ 6 / 6 / 1389 1390/05/08
69 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 1386/10/24
66 تصويب نامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در تعيين مصاديق مؤسسات خيريه و عام المنفعه به وزيران عضو كارگروه ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1385/03/28
61 تصويب ‎نامه در خصوص جايگزيني جداول حقوق ورودي با جداول پيوست آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/12/23
62 تصويب ‎نامه راجع به الحاق تصويب‎ نامه موضوع فهرست مصوبات تنفيذي به ماده (46) آيين‎ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1383/12/23
35 [نامه اصلاحي] اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12
34 نامه اصلاحي تصويبنامه اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1379/11/12
23 نامه اصلاحي اصلاحيه ماده (15) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/04/30
24 اصلاح ماده 15 اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1378/04/30
75 الحاق بند (د) به ماده (11) مكرر آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1391/09/19
76 الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/04/11
77 اصلاح بند (2) ماده (11) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/06/02
40 اصلاح تصويب نامه راجع به سود بازرگاني و شرايط ورود كالاهاي وارداتي 1380/11/10
78 الحاق بند (3) مكرر به ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1393/12/06
57 مصوبه وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص سود بازرگاني مواد اوليه شير خشك 1382/07/23
58 تصويب نامه راجع به افزايش سود بازرگاني برنج خوراكي 1382/09/22
79 اصلاح تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/06/22
80 اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08
81 اصلاح بند (6) مندرجات ذيل يادداشت فصل (85) جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08
83 اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1394/10/06
84 الحاق تبصره (3) به ماده (40) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن 1394/11/14
85 كاهش تعداد طبقات تعرفه اي كليه رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از (10) طبقه به (8) طبقه 1394/11/25
87 اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني پنج كالاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1395/03/12
86 تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (1242) رديف تعرفه [در سال 1395] 1394/12/19
88 اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني دو كالاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1395/04/20
82 تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف تعرفه هاي جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات (در رديف 46) 1394/10/02
28 تعيين جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معتبر بودن تصويبنامه هاي مربوط به شرائط ورود و صدور كالا براي سال1379 1378/12/25
89 تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني سي و يك (31) رديف كالاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1395/05/03
91 تصويب نامه در خصوص الحاق رديف هاي تعرفه (7213) و (7209) به بند (3) مندرجات ذيل يادداشت فصل (72) كتاب مقررات صادرات و واردات 1395/11/20
92 تصويب نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع شكر خام 1396/02/03
93 تصويب نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي موز سبز 1396/08/17
90 اصلاح بند (5) فصل (8) كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 1395/08/12
30 تصويبنامه در خصوص ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 1379/07/10
55 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1382/02/01
64 تعيين مندرجات ذيل يادداشت فصول وسودبازرگاني جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات 1385/02/27
67 تنفيذ تصويب نامه تعيين مندرجات ذيل يادداشت فصول و سود بازرگاني جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1386 1385/12/26
94 اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1396/08/17
95 اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/04/13
96 تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1397/12/15
97 تصويب نامه در خصوص لغو ممنوعيت ورود و صدور كالاهاي شماره تعرفه (93070000) موضوع بند (2) مندرجات ذيل يادداشت فصل (93) قسمت نوزدهم كتاب مقررات صادرات و واردات 1396/07/23
98 اصلاح تصويب نامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 (با موضوع اصلاح ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) 1397/08/06
99 تصويب‌ نامه راجع به فهرست مصوبات تنفيذي موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1382/12/27
100 تصويب نامه در خصوص تعيين زمان اجراي تعرفه هاي كالاهاي موضوع رديف هاي (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پيوست تصويب نامه شماره 132600 /ت52703هـ مورخ 12 /10 /1394 1394/12/16
101 اصلاح تصويبنامه شماره 1395 /ت16هـ مورخ 6 /2 /1373 با موضوع [آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات] 1398/09/13
102 اصلاح ماده (2) و جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1398/12/28
103 اصلاح تبصره (3) بند (2) ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1399/05/08
104 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي] 1400/01/15
105 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 1395 /ت 16هـ‌ مورخ 6 /2 /1373 1399/12/24
106 اصلاح بند (2-3-2) ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات 1400/05/03
107 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 1400/05/03
108 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)[تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)] 1399/12/27