}

آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
3 الحاق متني به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 16 ) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1387/09/27 فصل دوم>ماده 16>تبصره 3 تبصره 3 - با عنايت به اتصال منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند به سرزمين اصلي خودروهاي پلاك گذاري شده مجازند تا شعاع چهل كيلومتري مطابق محدوده نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» است و ماشين آلات سنگين راه سازي از جمله لودر، فينيشر، گريدر، غلطك، ترينچر و اسكوي پير در حد نياز استان تا پليس راه هاي ورودي به استان تردد نمايند. >> ساختار الحاقي
3 الحاق متني به عنوان تبصره 2به ماده 16آيين نامه راهنمايي ورانندگي مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1384/09/24 فصل دوم>ماده 16>تبصره 1 تبصره ـ وسايل نقليه شماره‌گذاري شده در منطقه آزاد چابهار مي‌توانند تا شعاع 30 كيلومتري از مرز منطقه آزاد تردد نمايند (‌محور چابهار ـ ايرانشهر تا پليس ‌راه).
‌سازمان منطقه با هماهنگي گمرك و نيروي انتظامي نحوه اجراي صحيح اين تبصره را تدوين خواهند نمود.
>> اصلاحي
3 الحاق متني به عنوان تبصره 2به ماده 16آيين نامه راهنمايي ورانندگي مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1384/09/24 فصل دوم>ماده 16>تبصره 2 تبصره 2- خودرو‌هاي سواري كه از طريق منطقه آزاد چابهار وارد كشور مي‌شوند تا سقف يكصد دستگاه با تأييد نيروي انتظامي مي‌توانند تا منطقه نيك‌ شهر تردد نمايند. >> ساختار الحاقي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب